Trang chủ >

Thư viện

UB.2018.06 - Đề tài "Vốn hóa nợ trong tái cấu trúc tài chính công ty đại chúng ở Việt Nam – thực trạng khuyến nghị và giải pháp"

          Mã số đề tài: UB.2018.06

          Chủ nhiệm đề tài: ThS Lê Trung Hải - Vụ Quản lý chào bán chứng khoán - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

           1. Tính cấp thiết của đề tài 

Trong thời gian vừa qua, có tình trạng các công ty đại chúng phát hành cổ phiếu riêng lẻ nhằm vốn hóa khoản nợ của công ty, đặc biệt là các khoản nợ đã được gia hạn của các công ty có tình trạng sản xuất kinh doanh thua lỗ hoặc có lỗ lũy kế.

Phát hành cổ phiếu để vốn hóa nợ có hai mặt, ngoài mặt tốt để hỗ trợ tài chính đối với các doanh nghiệp, giúp các doanh nghiệp thoát khỏi áp lực trả nợ đối với các chủ nợ. Tuy nhiên, ở mặt khác doanh nghiệp không có chiến lược kinh doanh đúng đắn sẽ đẩy công ty vào tình trạng phá sản, gây ảnh hưởng đến quyền lợi cổ đông.

Do đó, vấn đề đặt ra là làm sao vừa dung hòa được việc hỗ trợ tài chính doanh nghiệp; vừa đảm bảo được quyền lợi cổ đông.

          2. Tình hình nghiên cứu

Tính tới thời điểm hiện tại, Việt Nam chưa có công trình nghiên cứu nào tổng kết và đánh giá về mặt lý thuyết và thực tiễn việc phát hành cổ phiếu để vốn hóa nợ của các công ty đại chúng.

Việc thực hiện nghiên cứu đề tài của nhóm tác giả sẽ giúp giải quyết thấu đáo hơn các vấn đề nêu trên để phục vụ cho công tác nghiên cứu hoạch định chính sách, đặc biệt là làm cơ sở để bảo vệ trước Quốc hội về tính cấp thiết của việc sửa Luật Chứng khoán liên quan đến hoạt động phát hành cổ phiếu để vốn hóa nợ trong tái cấu trúc tài chính công ty cổ phần đại chúng ở Việt Nam.

          3. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài

Nghiên cứu tình hình vốn hóa nợ trong tái cấu trúc tài chính công ty đại chúng ở Việt Nam nhằm các mục tiêu sau:

- Đánh giá thực trạng vốn hóa nợ trong tái cấu trúc tài chính công ty đại chúng ở Việt Nam

- Chỉ ra những mặt được và hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế trong việc vốn hóa nợ trong tái cấu trúc tài chính công ty đại chúng ở Việt Nam.

- Đề xuất giải pháp nhằm phát huy được các điểm mạnh, hạn chế điểm yếu trong việc vốn hóa nợ trong tái cấu trúc tài chính công ty đại chúng ở Việt Nam.

          3.Kết cấu đề tài

 

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ VIỆC VỐN HÓA NỢ TRONG TÁI CẤU TRÚC TÀI CHÍNH CÔNG TY

CHƯƠNG II:

THỰC TRẠNG VỐN HÓA NỢ TRONG TÁI CẤU TRÚC TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẠI VIỆT NAM

CHƯƠNG III

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ VỐN HÓA NỢ TRONG TÁI CẤU TRÚC TÀI CHÍNH CÔNG TY Ở VIỆT NAM

KẾT LUẬN

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

(Nguồn:Thư viện SRTC)