Trang chủ >

Tổ chức thi

UBCKNN thông báo về việc gia hạn thời gian thu hồ sơ sát hạch cấp CCHN chứng khoán đợt 4 năm 2023 tại Hà Nội

  UBCKNN thông báo về việc gia hạn thời gian thu hồ sơ sát hạch cấp CCHN chứng khoán đợt 4 năm 2023 tại Hà Nội

     Được sự đồng ý của Hội đồng thi sát hạch cấp CCHN chứng khoán tại Tờ trình số 87/TTr-TTNC ngày 20/10/2023, UBCKNN thông báo tiếp tục nhận hồ sơ đăng ký dự thi sát hạch cấp CCHN chứng khoán đợt 4 năm 2023 tại Hà Nội đến ngày 03/11/2023.

     Địa điểm nộp hồ sơ, lệ phí dự thi và các thông tin có liên quan, vui lòng tham khảo tại đây 

     Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước thông báo để các cá nhân được biết và thực hiện./.