Trang chủ >

Thông tin - Sự kiện

Quy trình quản lý thu, chi học phí tại Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

Ngày 02/04/2024, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán đã ký Quyết định số 87/QĐ-TTNC về việc Ban hành Quy trình quản lý thu, chi học phí tại Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán (Trung tâm). Quy trình này quy định thống nhất trong toàn Trung tâm về thủ tục, trình tự thực hiện việc thu, chi học phí, dự thi và thi lại (gọi chung là học phí) của cá nhân/tổ chức (người học) cho các khóa học chứng chỉ chuyên môn, các khóa đào tạo khác của Trung tâm. Tạo điều kiện thuận lợi cho người học thực hiện các giao dịch liên quan đến học phí, dự thi và thi lại với Trung tâm.

1. Toàn văn nội dung Quy trình quản lý thu, chi học phí tại Trung tâm;

2. Phụ lục 1: Đơn xin hoàn học phí;

3. Phụ lục 2: Đơn xin giảm học phí;

4. Phụ lục 3: Đơn xin bảo lưu khóa học;

5. Phụ lục 4: Đơn xin chuyển khóa học;

6. Phụ lục 5: Mã QR VietinBank - Dành cho học viên đăng ký học tại Hà Nội;

7. Phụ lục 6: Mã QR BIDV - Dành cho học viên đăng ký học tại Hà Nội;

8. Phụ lục 7: Mã QR VietinBank - Dành cho học viên đăng ký học tại Tp. Hồ Chí Minh;

Nguồn: Phòng Kế toán, SRTC