Trang chủ >

Nghiên cứu - Phân tích

Mẫu Thuyết minh đề cương Đề tài NCKH cấp Ủy ban

         Trung tâm NCKH&ĐTCK cung cấp mẫu mẫu thuyết minh đề cương đề tài cấp Ủy ban

THUYẾT MINH ĐỀ CƯƠNG

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP ỦY BAN NĂM ………

 

Chủ nhiệm đề tài:   

Đơn vị chủ trì:         

 

I. THUYẾT MINH:

1. Tên đề tài:  

2. Tính cấp thiết của đề tài:

3. Tình hình nghiên cứu:

4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:

5. Phạm vi nghiên cứu:

6. Phương pháp tiến hành    

7. Sản phẩm

8. Tiến độ thực hiện đề tài

9. Nhóm triển khai đề tài

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị công tác

Học vị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.  ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

 

Đề tài: “…………………………………………………………..……………….

 

Mở đầu

  1. Tính cấp thiết của đề tài
  2. Mục tiêu của đề tài
  3. Phương pháp nghiên cứu
  4. Những đóng góp của đề tài

 

CHƯƠNG I.

 

1.1.     

1.1.1.  

1.1.2.  

1.2.     

1.2.1.  

1.2.2.  

1.2.3.  

1.3.     

1.3.1.  

1.3.2.  

1.3.3.  

1.3.4.  

1.3.5.  

1.3.6.  

 

CHƯƠNG II.

 

2.1.     

2.1.1.  

2.1.2.  

2.1.3.  

2.2.     

2.2.1.  

2.2.2.  

.......

Kết luận

Danh mục tài liệu tham khảo