Trang chủ >

Nghiên cứu - Phân tích

Hướng dẫn quy trình xét duyệt, triển khai và nghiệm thu đề tài khoa học cấp Ủy ban

         Văn bản này ban hành kèm theo Quyết định số 239/QĐ-TTNC ngày 04/11/2009 của Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán.

Văn bản này ban hành kèm theo Quyết định số 239/QĐ-TTNC ngày 04/11/2009 của Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán.

Tài liệu đính kèm :Huong_dan_Quy_trinh_de_tai_UB.doc