Trang chủ >

Thông tin - Sự kiện

Hội thảo “Giới thiệu dự thảo Thông tư hướng dẫn chào bán và giao dịch chứng quyền có đảm bảo”

         Ngày 14/06/2016, tại Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán (Trung tâm NCKH&ĐTCK) phối hợp với Vụ Phát triển thị trường - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã tổ chức Hội thảo “Giới thiệu dự thảo Thông tư hướng dẫn chào bán và giao dịch chứng quyền có đảm bảo”.

Ông Nguyễn Sơn – Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường UBCKNN phát biểu tại Hội thảo

Tham dự hội thảo có ông Phạm Văn Hoàng – Phó Chủ tịch UBCKNN, ông Nguyễn Sơn – Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường, Bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Phó Giám đốc Trung tâm NCKH&ĐTCK. Về phía các thành viên thị trường, có đại diện Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm lưu ký chứng khoán, các công ty chứng khoán và các ngân hàng giám sát.

Trình bày tại Hội thảo, đại diện Vụ Phát triển Thị trường UBCKNN đã giới thiệu những nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư hướng dẫn chào bán và giao dịch chứng quyền có bảo đảm. Theo đó, nội dung dự thảo Thông tư qui định chi tiết các vấn đề về các nghiệp vụ chào bán, niêm yết chứng quyền có đảm bảo, các hoạt động của các tổ chức phát hành, tổ chức cung câp dịch vụ, nghiệp vụ thanh toán giao dịch và thanh toán thực hiện quyền trên thị trường… Các nội dung trong dự thảo Thông tư  được xây dựng trên cơ sở những quy định ban hành tại Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán. Bên cạnh đó, dự thảo Thông tư cũng được xây dựng trên cơ sở những kinh nghiệm phát triển công cụ phái sinh trên thị trường chứng khoán của một số nước đi trước, vận dụng phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành về chứng khoán và thị trường chứng khoán tại Việt Nam.

Cũng tại Hội thảo, đại diện các công ty chứng khoán SSI, VnDirect và HSC đã có những ý kiến góp ý khá tổng quan và toàn diện về những nội dung Dự thảo Thông tư xây dựng dưới góc nhìn từ phía các công ty chứng khoán là thành viên thị trường. Những ý kiến góp ý sẽ được UBCKNN tập hợp, xem xét để tiếp tục nghiên cứu, chỉnh sửa, qua đó hoàn thiện Dự thảo Thông tư nhằm sớm triển khai sản phẩm chứng quyền có bảo đảm tại TTCK Việt Nam.

            Kết thúc buổi hội thảo, thay mặt ban tổ chức, Phó Chủ tịch UBCKNN Phạm Văn Hoàng đã đánh giá cao công tác tổ chức, đồng thời bày tỏ lời cảm ơn tới các đơn vị, các tổ chức thành viên của thị trường đã đến dự và trình bày những tham luận, góp ý cho dự thảo Thông tư.

Nguồn: Phòng QLNCKH, SRTC