Trang chủ >

Nghiên cứu - Phân tích

Hội đồng Khoa học Chứng Khoán

         Chức năng nhiệm vụ của Hội đồng Khoa học Chứng Khoán

Hội đồng Khoa học Chứng khoán là tổ chức tư vấn cho Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về lý thuyết, khoa học và công nghệ và xu hướng phát triển trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Hội đồng khoa học chứng khoán gồm các cán bộ trong và ngoài Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có kinh nghiệm hoạt động khoa học và trình độ chuyên môn sâu về chứng khoán và thị trường chứng khoán, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, được Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ký Quyết định thành lập hội đồng. Số lượng thành viên của Hội đồng có từ 13 đến 19 thành viên gồm Chủ tịch, Phó chủ tịch, Ủy viên thường trực, Thư ký hội đồng và các Ủy viên hội đồng. Nhiệm kỳ của Hội đồng khoa học là 03 năm. Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học Chứng khoán do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành.

Hội đồng Khoa học Chứng khoán có các nhiệm vụ sau:

1. Nghiên cứu, xác định căn cứ khoa học cho các định hướng và quyết định của Chủ tịch  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong lĩnh vực chứng khoán;

2. Tư vấn cho Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về xu hướng phát triển trong lĩnh vực chứng khoán, là cơ sở hoạch định các chính sách, chương trình, kế hoạch phát triển ngắn hạn, trung hạn và dài hạn;

3. Tư vấn cho Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước định hướng nghiên cứu lý thuyết và khoa học là cơ sở cho các quyết định chính sách; đề xuất các chính sách, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Ủy ban, bảo đảm có hàm lượng khoa học và bám sát thực tiễn;

4. Đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học; đề xuất triển khai ứng dụng các thành tựu nghiên cứu vào hoạt động thực tiễn của ngành chứng khoán;

5. Tư vấn cho Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong việc giải quyết những tranh chấp lớn về lý luận và nghiệp vụ phát sinh trong lĩnh vực hoạt động của ngành chứng khoán;

6. Phối hợp với các Bộ, ngành khác về chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán;

7. Thẩm định, phản biện, phân tích và đánh giá dưới góc độ khoa học của các dự án, đề án về chiến lược phát triển thị trường chứng khoán theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Hội đồng Khoa học chứng khoán qua các nhiệm kỳ:

         1. HĐKHCK nhiệm kỳ 1998-1999 (Quyết định số 12/QĐ-UBCK5 của Chủ tịch UBCKNN gồm 18 thành viên do PTS. Nguyễn Đức Quang làm Chủ tịch Hội đồng)

         2.  HĐKHCK nhiệm kỳ 2000-2002 (Quyết định số 30/QĐ-UBCK5 của Chủ tịch UBCKNN gồm 18 thành viên do TS. Lê Văn Châu làm Chủ tịch Hội đồng)

        3. HĐKHCK nhiệm kỳ 2003-2005 (Quyết định số 12/QĐ-UBCK5 của Chủ tịch UBCKNN gồm 18 thành viên do PTS. Nguyễn Đức Quang làm Chủ tịch Hội đồng)

         4. HĐKHCK nhiệm kỳ 2005-2007 (Quyết định số 55/QĐ-UBCK ngày 02/3/2005 của Chủ tịch UBCK gồm 19 thành viên do TS. Vũ Bằng làm Chủ tịch Hội đồng)

         5. HĐKHCK nhiệm kỳ 2008-2010 (Quyết định số 12/QĐ-UBCK ngày 10/4/2008 của Chủ tịch UBCKNN gồm 19  thành viên do Ths. Nguyễn Đoan Hùng, Phó Chủ tịch UBCKNN làm Chủ tịch Hội đồng)

6. HĐKHCK nhiệm kỳ 2011-12013 (Quyết định số 522/QĐ-UBCK ngày 18/7/2011 của Chủ tịch UBCK gồm 17  thành viên do Ths. Nguyễn Đoan Hùng, Phó Chủ tịch UBCKNN làm Chủ tịch Hội đồng)

7. HĐKHCK nhiệm kỳ 2014-12016 (Quyết định số 211/QĐ-UBCK ngày 05/3/2014 của Chủ tịch UBCKNN gồm 19 thành viên do TSKH. Nguyễn Thành Long, Phó Chủ tịch UBCKNN làm Chủ tịch Hội đồng)

8. HĐKHCK nhiệm kỳ 2017-12019 (Quyết định số 331/QĐ-UBCK ngày 13/4/2017 của Chủ tịch UBCKNN gồm 19 thành viên do Ths. Phạm Văn Hoàng, Phó Chủ tịch UBCKNN làm Chủ tịch Hội đồng).