Trang chủ >

Thông tin - Sự kiện

Định hướng công tác NCKH của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước năm 2017

          Căn cứ chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020; Kế hoạch triển khai chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2016-2020; Đề án xây dựng và phát triển thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam; Định hướng nghiên cứu khoa học ngành Tài chính giai đoạn 2016-2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xây dựng định hướng công tác NCKH của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước năm 2017 như sau:

1. Nghiên cứu vĩ mô

- Nghiên cứu về tăng cường phối hợp các chính sách tài chính, tiền tệ...nhằm tạo sự đồng bộ và hỗ trợ lẫn nhau giữa các mảng thị trường.

2. Nghiên cứu về hoàn thiện khung pháp lý và nâng cao năng lực quản lý, giám sát

- Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng và ban hành luật chứng khoán thế hệ tiếp theo (trong đó có nghiên cứu kinh nghiệm các nước trên thế giới về vấn đề này).

- Nghiên cứu về giám sát và quản lý rủi ro hệ thống trên thị trường chứng khoán nói riêng và trong hệ thống tài chính nói chung.

- Giám sát việc sở hữu chéo tại các công ty mẹ - con trên thị trường chứng khoán hiện nay.

3. Nghiên cứu về tăng cung cho thị trường và cải thiện chất lượng nguồn cung

- Nghiên cứu về các phương thức huy động vốn mới hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ.

- Nghiên cứu giải pháp thúc đẩy áp dụng các chuẩn mực về quản trị công ty và quản trị rủi ro của doanh nghiệp niêm yết.

- Nghiên cứu về các sản phẩm chứng khoán cơ cấu, chứng khoán hóa và sản phẩm liên kết đầu tư.

- Nghiên cứu về hoạt động thâu tóm, sáp nhập trên thị trường chứng khoán.

4. Nghiên cứu về giải pháp phát triển cơ sở nhà đầu tư và cải thiện chất lượng cầu đầu tư

- Nghiên cứu các giải pháp phát triển hệ thống nhà đầu tư tổ chức, cơ chế thúc đẩy sự phát triển các hình thức đầu tư tập thể và thu hút vốn đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán.

5. Nghiên cứu về giải pháp phát triển, nâng cao năng lực cho hệ thống các tổ chức trung gian thị trường

- Đánh giá kết quả quá trình tái cấu trúc hệ thống các tổ chức kinh doanh chứng khoán và định hướng cho giai đoạn tiếp theo.

- Nghiên cứu các mô hình tổ chức và hoạt động mới của tổ chức kinh doanh chứng khoán (và các vấn đề mới phát sinh liên quan đến công tác quản lý, giám sát).

- Nghiên cứu về giám sát chất lượng dịch vụ kiểm toán độc lập của các công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán trong lĩnh vực chứng khoán.

6. Nghiên cứu về tái cấu trúc thị trường, cơ sở hạ tầng và công nghệ

- Đánh giá kết quả quá trình tái cấu trúc tổ chức thị trường, những vấn đề đặt ra và phương hướng cho giai đoạn tiếp theo.

- Nghiên cứu về vấn đề cổ phần hóa sở giao dịch chứng khoán (thông lệ quốc tế và trường hợp của Việt Nam).

- Nghiên cứu về việc hình thành và phát triển các sở giao dịch hàng hóa.

- Nghiên cứu triển khai ứng dụng hệ thống đối tác bù trừ trung tâm (CCP) và hệ thống vay và cho vay chứng khoán (SBL) trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

7. Nghiên cứu về phát triển thị trường chứng khoán trong bối cảnh hội nhập

- Nghiên cứu về vấn đề kết nối thị trường vốn các nước ASEAN (các rào cản thể chế, kỹ thuật và nhân lực trong quá trình kết nối các sở giao dịch và giải pháp khắc phục).

- Nghiên cứu, đánh giá tác động của việc tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đối với thị trường chứng khoán Việt Nam.

 Nguồn: Phòng QLNCKH, SRTC