Trang chủ >

Thư viện

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Ủy ban năm 2020

          Để đáp ứng nhu cầu tra cứu thông tin của Quý bạn đọc, Thư viện Trung tâm NCKH&ĐT cung cấp nội dung tóm tắt của các đề tài NCKH cấp Ủy ban năm 2020 như sau:

STT

Tên đề tài

1

UB.2020.01

Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính gắn với đặc thù hoạt động của Ủy ban chứng khoán Nhà nước

2

UB.2020.02

Ứng dụng hệ thống giám sát trên cơ sở rủi ro đối với các công ty chứng khoán tại Việt Nam

Nguồn : Thư viện, SRTC