Trang chủ >

Nghiên cứu - Phân tích

Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học cấp Ủy ban năm 2014

         Trung tâm NCKH&ĐTCK cung cấp danh sách đề tài nghiên cứu khoa học cấp Ủy ban thực hiện trong năm 2014 như sau:

STT

Mã số

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Đơn vị  thực hiện

1

UB.2014.01

Hoàn thiện phương pháp phân tích giao dịch chứng khoán trong công tác giám sát giao dịch thao túng và nội gián

TS. Nguyễn Thế Thọ

Vụ Giám sát thị trường

2

UB.2014.02

Nâng cao chất lượng công tác đào tạo và đào tạo lại đối với công chức, viên chức Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Ths. Nguyễn Nhân Nghĩa

Vụ Tổ chức cán bộ

3

UB.2014.03

Hoàn thiện công tác đào tạo quản trị công ty đại chúng ở Việt Nam

Ths. Hoàng Mạnh Hùng

Trung tâm NCKH&ĐTCK

4

UB.2014.04

Giải pháp triển khai quỹ ETF vàng ở Việt Nam

TS. Nguyễn Quang Thương

Vụ Quản lý quỹ

5

UB.2014.05

Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ tại Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

Ths. Nguyễn Tiến Dũng

Văn phòng UBCKNN

6

UB.2014.06

Giao dịch bán khống- đánh giá tác động và khuyến nghị về cơ chế quản lý rủi ro đối với giao dịch bán khống trên thị trường chứng khoán Việt Nam

TS. Tạ Thanh Bình

Vụ Phát triển thị trường

7

UB.2014.07

Thẩm quyền điều tra của cơ quan quản lý thị trường chứng khoán - kinh nghiệm quốc tế và mô hình cho Việt Nam

Ths. Phạm Thị Thanh Hương

Thanh tra UBCKNN

8

UB.2014.08

Một số vấn đề pháp lý về giải quyết tranh chấp trên thị trường chứng khoán phái sinh tại Việt Nam

TS. Bùi Thanh Ngà

Vụ Pháp chế

9

UB.2014.09

Xây dựng mô hình quản trị rủi ro dành cho các công ty niêm yết

Ths. Lê Nhị Năng

Cơ quan đại diện UBCKNN tại TP. HCM

10

UB.2014.10

Xây dựng cơ chế xử lý sự đổ vỡ của công ty chứng khoán tại Việt Nam

Ths. Hoàng Phú Cường

Vụ Quản lý Kinh doanh

11

UB.2014.11

Nghiên cứu về quỹ bảo vệ nhà đầu tư trên thế giới và đề xuất mô hình cho thị trường chứng khoán Việt Nam

Ths. Vũ Chí Dũng

Vụ Hợp tác quốc tế

12

UB.2014.12

Giải pháp hoàn thiện khung pháp lý đảm bảo tuân thủ cam kết quốc tế về chứng khoán và thị trường chứng khoán của Việt Nam

Ths. Nguyễn Thu Hiền

Tạp chí Chứng khoán

Nguồn: Phòng QLNCKH, SRTC