Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Đề tài « Xây dựng mô hình tổ chức hệ thống đăng ký – lưu ký –bù trừ tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Phương Hoàng Lan Hương

Đơn vị chủ trì : Trung tâm Lưu ký Chứng khoán

Mã đề tài: UB.06.01

Đề tài « Xây dựng mô hình tổ chức hệ thống đăng ký – lưu ký –bù trừ tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán »

 

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Phương Hoàng Lan Hương

Đơn vị chủ trì : Trung tâm Lưu ký Chứng khoán

Mã đề tài: UB.06.01

 

LỜI MỞ ĐẦU

 

Tính cấp thiết của Đề tài

Ngày 03/5/2006, Trung tâm Lưu ký chứng khoán (TTLK) chính thức đi vào hoạt động trên cơ sở tiếp nhận chức năng đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán từ hai Trung tâm Giao dịch chứng khoán. Việc thành lập TTLK độc lập là một bước  quan trọng trong kế hoạch cụ thể hoá các chiến lược, mục tiêu phát triển thị trường chứng khoán của Chính phủ, Bộ Tài chính đồng thời cũng chứng tỏ việc áp dụng các thông lệ quốc tế vào thị trường chứng khoán Việt Nam trên cơ sở cam kết hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng. TTLK ra đời nhằm mục đích hoàn thiện kết cấu hạ tầng của thị trường chứng khoán trên cơ sở phải đem lại được các lợi ích sau :

- Tách biệt giữa khối chức năng giao dịch và hỗ trợ sau giao dịch, theo đó các hoạt động lưu ký, đăng ký và thanh toán bù trừ sẽ được tập trung vào một đầu mối là Trung tâm lưu ký, mà không phân tán như trước đây ;

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống lưu ký, thanh toán bù trừ nhờ tính thống nhất trong việc quản lý, do đó khắc phục được các nhược điểm của hệ thống hiện hành;

- Tiết kiệm chi phí hoạt động cho các bên tham gia thị trường nhờ tận dụng được lợi thế kinh tế theo quy mô và tính chuyên môn hoá;

- Chuẩn hoá hoạt động của hệ thống lưu ký, thanh toán bù trừ và đăng ký chứng khoán giữa các thành viên của TTLK, qua đó làm tăng hiệu quả hoạt động và giảm thiểu chi phí vận hành.

- Mở rộng phạm vi cung cấp dịch vụ lưu ký, đăng ký và thanh toán cho chứng khoán của các công ty chưa niêm yết, đăng ký giao dịch trên Trung tâm Giao dịch Chứng khoán, góp phần giảm thiểu rủi ro liên quan đến giao dịch của các loại chứng khoán này, đồng thời thúc đẩy quy mô giao dịch của thị trường giao dịch tập trung.

- Khuyến khích và thúc đẩy hoạt động đầu tư qua biên giới giữa thị trường vốn trong nước với thị trường ngoài nước thông qua việc thiết lập kênh liên kết giữa TTLK Việt Nam và Trung tâm lưu ký các nước cũng như các tổ chức lưu ký toàn cầu.

Tuy nhiên, để TTLK có thể đem lại được các lợi ích trên cho thị trường thì vấn đề cấp bách hiện nay đối với TTLK là cần phải xây dựng được một mô hình tổ chức hoạt động nghiệp vụ về đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán hợp lý và tối ưu. Mô hình tổ chức hệ thống nghiệp vụ của TTLK phải tuân theo các thông lệ quốc tế, phù hợp với các khuyến nghị về lưu ký, thanh toán bù trừ của các tổ chức quốc tế như G30, IOSCO, BIS…, bao gồm tất cả các vấn đề liên quan đến quy định pháp lý, mô hình hoạt động nghiệp vụ, và đặc biệt là một hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, tự động hoá cao. Ngoài ra, hệ thống còn phải đáp ứng được các đòi hỏi cung ứng dịch vụ đa dạng theo quy mô thị trường ngày càng mở rộng, đảm bảo khả năng thực hiện kết nối với SGDCK, TTGDCK, các thành viên lưu ký và các tổ chức có liên quan ở cả trong và ngoài nước. 

Đề án “Xây dựng mô hình hệ thống đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam” được thực hiện với mong muốn đề xuất mô hình hoạt động nghiệp vụ phù hợp cho TTLK. Thông qua việc tổng hợp các nghiên cứu, khuyến nghị mô hình hệ thống nghiệp vụ đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán trên thế giới và đánh giá thực trạng hoạt động của TTLK, cụ thể phân tích ưu nhược điểm của mô hình hiện tại, để từ đó có những đề xuất, khuyến nghị cụ thể. Đề án này hướng đến mục tiêu ứng dụng cao, sản  phẩm bao gồm các đề xuất cụ thể trình các cấp thẩm quyền phê duyệt.

 

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đề án được thực hiện nhằm giải quyết nhu cầu cấp bách thực tế của VSD, do đó sẽ tập trung chủ yếu vào khả năng ứng dụng thực tiễn của các đề xuất liên quan đến hệ thống nghiệp vụ của VSD cũng như có các khuyến nghị về các nội dung như quy định pháp lý đối với hệ thống mới, về thành viên...

Đề án sẽ tập trung nghiên cứu những nội dung sau :  

- Nhận định những vấn đề cơ bản về hệ thống đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán.  

- Nghiên cứu và phân tích ưu, nhược điểm các mô hình tổ chức hoạt động nghiệp vụ hệ thống đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán của các Trung tâm lưu ký chứng khoán trên thế giới.

- Đánh giá thực trạng về mô hình tổ chức hoạt động nghiệp vụ của hệ thống lưu ký hiện hành.

- Đề xuất mô hình tổ chức hoạt động nghiệp vụ và các kiến nghị triển khai tại Trung tâm lưu ký Việt Nam.

 

Phương pháp nghiên cứu

Đề án được thực hiện dựa trên phương pháp lý luận hệ thống, phương pháp thống kê nhằm khái quát các vấn đề cơ bản và kết hợp với phương pháp nghiên cứu phân tích kinh tế trên cơ sở các tài liệu đã thu thập được về các khuyến nghị cũng như mô hình tổ chức hoạt động nghiệp vụ hệ thống lưu ký chứng khoán của các Trung tâm lưu ký chứng khoán trên thế giới. Ngoài ra, nhóm thực hiện đề án cũng đã tổng hợp và phân tích kỹ lưỡng các ý kiến đóng góp, các khuyến nghị của các chuyên gia trong và ngoài nước liên quan đến mô hình hệ thống của TTLK để có thể đưa ra các kiến nghị bám sát được mục tiêu của đề án.

 

Kết cấu của Đề tài

Ngoài phần Lời mở đầu, Kết luận, Mục lục và Danh mục tài liệu tham khảo, phần nội dung chính của Đề tài này bao gồm 2 chương. cụ thể :

Chương I: Hệ thống đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán tại Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế

Chương II: Đề xuất mô hình tổ chức và hoạt động hệ thống đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán của Việt Nam.

 

 

 

 

 

MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I.

HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ, LƯU KÝ, BÙ TRỪ VÀ THANH TOÁN CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM  VÀ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ

A.

KINH NGHIỆM XÂY DỰNG HỆ THỐNG LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN CỦA QUỐC TẾ VÀ THỰC TRẠNG CỦA VIỆT NAM

I.

TỔNG QUAN HỆ THỐNG LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN

1.

Hệ thống lưu ký chứng khoán và sự cần thiết tất yếu đối với thị trường  chứng khoán

2.

Vai trò của hệ thống lưu ký chứng khoán

3.

Các mô hình hệ thống quản lý chứng khoán

4.

Đặc điểm của hệ thống lưu ký tập trung so với hệ thống quản lý trực tiếp

5.

Các nguyên tắc đảm bảo cho việc vận hành hệ thống lưu ký tập trung

6.

Mô hình tổ chức và hoạt động

7.

Các đối tượng tham gia vào hệ thống

II.

THỰC TRẠNG HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ, LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

1.

Tổng quan về hệ thống

2.

Các mô hình hệ thống quản lý chứng khoán Việt Nam

3.

Đặc điểm mô hình tổ chức và hoạt động của hệ thống quản lý chứng khoán tập chung

4.

Đánh giá hệ thống quản lý chứng khoán tập chung của Việt Nam

B.

KINH NGHIỆM XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÙ TRỪ THANH TOÁN CHỨNG KHOÁN CỦA QUỐC TẾ VÀ THỰC TRẠNG CỦA VIỆT NAM

I.

TỔNG QUAN HỆ THỐNG BÙ TRỪ THANH TOÁN CHỨNG KHOÁN

1.

Lời dẫn

2.

Vai trò của hệ thống bù trừ và thanh toán  với thị trường chứng khoán

3.

Nguyên tắc chung trong hoạt động bù trừ và thanh toán chứng khoán

4.

Các đối tượng tham gia hệ thống bù trừ và thanh toán chứng khoán

5.

Các phương thức bù trừ và thanh toán

II.

THỰC TRẠNG HỆ THỐNG BÙ TRỪ THANH TOÁN VIỆT NAM

1.

Quản lý và vận hành hệ thống

2.

Thành viên hệ thống thanh toán chứng khoán

3.

Bù trừ và thanh toán chứng khoán

4.

Các biện pháp đảm bảo khả năng thanh toán giao dịch chứng khoán

5.

Đánh giá hệ thống bù trừ, thanh toán chứng khoán

C.

CÁC BÀI HỌC KINH NGHIỆM CỦA QUỐC TẾ CHO VIỆT NAM

1.

Về hoạt động tổ chức

2.

Cấu trúc hệ thống tài khoản lưu ký

3.

Tổ chức hoạt động thanh toán

4.

Về phòng ngừa và khắc phục rủi ro thanh toán

5.

Giải quyết các xung đột pháp lý mới phát sinh giữa các thị trường

6.

Các yếu tố về kỹ thuật

CHƯƠNG II.

ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ, LƯU KÝ, BÙ TRỪ VÀ THANH TOÁN CỦA VIỆT NAM

A

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ, LƯU KÝ, BÙ TRỪ VÀ THANH TOÁN CỦA VIỆT NAM

1.

Mục tiêu phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam

2.

Định hướng phát triển Trung tâm lưu ký

3.

Định hướng phát triển hệ thống đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán

4.

Các nguyên tắc cơ bản đối với việc xây dựng hệ thống đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán

5.

Đề xuất về mô hình hoạt động của hệ thống đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán

B.

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ, LƯU KÝ, BÙ TRỪ VÀ THANH TOÁN CHỨNG KHOÁN

1.

Hoàn thiện môi trường pháp lý

2.

Mở rộng pháp vi cung cấp  dịch vụ của hệ thống

3.

Nâng cao hiệu quả hoạt động cúa  hệ thống

4.

Giải pháp kỹ thuật

5.

Thiết lập các kế hoạch kết nối kỹ thuật hiệu quả cho hệ thống đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán

C.

KIẾN NGHỊ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

1.

Về khuôn khổ pháp lý

2.

Về chất lượng nguồn nhân lực quản lý và vận hành hệ thống

3.

Về sự đồng bộ về kỹ thuật

 

KẾT LUẬN

(Nguồn: Thư viện SRTC)

 

 

 

Mã sách: UB.06.01
Chủ biên: ThS. Phương Hoàng Lan Hương
Năm xuất bản: 2006

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-14:20)
Lãi suất trong nền kinh tế thị trường
Đề tài “Giải pháp triển khai quỹ ETF vàng ở Việt Nam”
Đề tài “Quỹ đầu tư mạo hiểm, kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam”
Các giải pháp thúc đẩy và phát triển các loại quỹ đầu tư tại Việt Nam
Sở giao dịch chứng khoán VN - Mô hình tổ chức và quản lý, giám sát
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 4  (13/03/2019-09:21)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 3  (13/03/2019-09:20)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 2  (13/03/2019-09:18)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 1  (13/03/2019-09:17)
Nếu chưa được tham gia lớp học về đào tạo chứng khoán thì tôi có được trở thành bạn đọc của Thư viện không ?
Thông báo thi chuyên môn ngày 25/09/2019 đến 27/09/2019 (18/09/2019-14:20)
Các lớp chiêu sinh tháng 09/2019 (10/09/2019-08:55)
Thông báo Danh sách Ca thi sát hạch đợt I năm 2019 (10/06/2019-13:51)
* Đăng ký học (06/02/2018-10:32)
Chiêu sinh các lớp tháng 07 và 08/2017 (05/09/2017-15:59)
Những điều cần biết khi tham gia các khóa học (26/07/2017-08:30)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

8854339
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 (Hành chính) - (84-28) 3930 9042 (Đào tạo)


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Trung tâm - Ông Hoàng Mạnh Hùng