Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Xây dựng khung pháp lý điều chỉnh hoạt động của thị trường chứng khoán phái sinh ở Việt Nam

 

Chủ nhiệm đề tài: Bùi Thanh Ngà

Đơn vị chủ trì:

Mã đề tài: UB.08.07

LỜI MỞ ĐẦU

 

Tính cấp thiết, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

            Thị trường chứng khoán là kênh huy động và phân bổ vốn đầu tư trung và dài hạn quan trọng phục vụ nhu cầu đầu tư và phát triển nền kinh tế quốc dân. Đây là thị trường tài chính bậc cao, đóng vai trò hết sức quan trọng để thu hút các nguồn lực đầu tư cho nền kinh tế. Bên cạnh những mặt tích cực, thị trường chứng khoán cũng luôn tiềm ẩn những rủi ro.

            Cùng với sự phát triển của thị trường chứng khoán, ở Việt Nam cũng đã hình thành thị trường giao dịch các sản phẩm phái sinh và đang ngày càng khẳng định vai trò quan trọng đối với việc thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế - xã hội. Kể từ khi thị trường chứng khoán Việt Nam đi vào hoạt động, các công cụ chứng khoán phái sinh đã xuất hiện như quyền mua cổ phiếu, trái phiếu, quyền chọn mua, quyền chọn bán, chứng quyền, hợp đồng giao dịch kỳ hạn chứng khoán (forward), hợp đồng quyền chọn chứng khoán (options),  hợp đồng hoán đổi (Swaps), hợp đồng tương lai (Futures) đã được các ngân hàng triển khai và có xu hướng phát triển mạnh mẽ; các sản phẩm nông sản là cà phê, hạt điều và gạo; các hàng hóa như vàng, xăng dầu, sắt, thép,... cũng đã được giao dịch phái sinh nhiều trên thị trường.

            Hiện nay, đã có nhiều văn bản quy phạm pháp luật được ban hành để điều chỉnh họat động của thị trường chứng khoán Việt Nam. Ngày 29/06/2006 Quốc hội đã thông qua Luật Chứng khoán, tạo ra một hệ thống pháp luật hoàn chỉnh và đồng bộ cho TTCK hoạt động nhằm điều chỉnh toàn diện hoạt động của các chủ thể tham gia thị trường. Tuy nhiên, các giao dịch phái sinh trên thị trường chứng khoán Việt Nam tới nay vẫn chưa có văn bản pháp lý quy định cụ thể. Để hoàn thiện các mảng hoạt động của thị trường, UBCKNN đang chuẩn bị cơ sở vất chất và xúc tiến kế hoạch xây dựng bảng giao dịch chứng khoán phái sinh. Phát triển thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh sẽ hỗ trợ thêm công cụ để phòng chống rủi ro cho thị trường tài chính khi thị trường tài chính có biến động.

            Xuất phát từ những đòi hỏi thực tiễn khách quan cũng như mục tiêu chiến lược phát triển thị trường tài chính Việt Nam đến năm 2020 là “… nâng cao khả năng cạnh tranh và chủ động hội nhập thị trường tài chính quốc tế…”, việc nghiên cứu đề tài “Xây dựng khung pháp lý điều chỉnh hoạt động của thị trường chứng khoán phái sinh ở Việt Nam” là yêu cầu tất yếu  cần thiết. Đề tài tập trung nghiên cứu, hệ thống hóa lý luận về công cụ chứng khoán phái sinh, thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh, kinh nghiệm quốc tế trong việc xây dựng các quy định pháp lý cho thị trường chứng khoán phái sinh kết hợp kinh nghiệm xây dựng khung pháp lý trên thị trường ngoại hối, thị trường hàng hóa ở nước ta. Từ đó, đề tài đưa ra các giải pháp để từng bước xây dựng khung pháp lý điều chỉnh các giao dịch chứng khoán phái sinh.

Mục tiêu nghiên cứu, phương pháp nghên cứu

            Đề tài khoa học “Xây dựng khung pháp lý điều chỉnh hoạt động của thị trường chứng khoán phái sinh ở Việt Nam” được thực hiện với mục tiêu đề ra giải pháp nhằm hệ thống hóa cơ sở lý luận về công cụ phái sinh và giao dịch chứng khoán phái sinh. Trên cơ sở đánh giá thực trạng sự ra đời và phát triển của các loại công cụ chứng khoán phái sinh ở Việt Nam trong thời gian qua, nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về các quy định pháp lý điều chỉnh thị trường chứng khoán phái sinh của một số quốc gia trên thế giới và kinh nghiệm xây dựng khung pháp lý đối với các công cụ phái sinh trên thị trường ngoại hối, thị trường hàng hóa ở nước ta trong thời gian qua. Từ đó, đề xuất mô hình khung pháp lý điều chỉnh hoạt động của TTCK phái sinh, cụ thể đề xuất loại hình văn bản quy phạm pháp luật và một số quy định cơ bản cho TTCK phái sinh tại Việt Nam.

            Đề tài được thực hiện bằng phương pháp nghiên cứu hệ thống Luật pháp về giao dịch hợp đồng tương lai của các nước và điều kiện hoạt động thực tiễn của thị trường chứng khoán phái sinh ở nước ta trong thời gian qua, tiến hành nghiên cứu và đề xuất xây dựng loại hình và nội dung văn bản quy định giao dịch hợp đồng tương lai nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát thị trường của cơ quan quản lý nhà nước.

 

Kết cấu của đề tài

            Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, tài liệu tham khảo, phần nội dung của đề tài bao gồm ba chương:

Chương I:      Tổng quan về TTCK phái sinh và khung pháp lý cho hoạt động       của TTCK phái sinh

Chương II:     Thực tiễn hoạt động của TTCK phái sinh ở Việt Nam và kinh           nghiệm quốc tế trong việc xây dựng khung pháp lý điều chỉnh thị      trường chứng khoán phái sinh

Chương III: Một số đề xuất và điều kiện thực hiện khung pháp lý điều chỉnh        hoạt động của thị trường chứng khoán phái sinh tại Việt Nam.

 

MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I.I.

TỔNG QUAN VỀ TTCK PHÁI SINH  VÀ KHUNG PHÁP LÝ CHO TTCK PHÁI SINH

                      I.

CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH

1.1...

Khái niệm về chứng khoán phái sinh

1.2...

Đặc điểm vai trò của chứng khoán phái sinh và TTCK phái sinh

1.2.1...

Vai trò của các công cụ tài chính phái sinh

1.2.2...

Vai trò của thị trường chứng khoán phái sinh

1.3...

Các công cụ chứng khoán phái sinh

1.3.1...

Quyền mua cổ phần (Rights)

1.3.2...

Chứng quyền (Warrants)

1.3.3...

Hợp đồng  tương lai  (Future) và hượp đồng kỳ hạn (Forwara)

1.3.4.

Quyền chọn (Option)

1.3.5.

Hợp đồng hoán đổi (SWap)

II.

KHUNG PHÁP LÝ ĐIỀU CHỈNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH

2.1.

Sự cần thiết phải xây dựng khung pháp lý điều chỉnh hoạt động của TTCK phái sinh

2.2.

Khung pháp lý điều chỉnh thị  trường chứng khoán phái sinh cảu một số nước

2.2.1.

Khung pháp lý điều chỉnh thị trường chứng khoán phái sinh Hàn Quốc

2.2.1.1.

Tổng quan về thị trường chứng khoán phái sing

2.2.1.2.

Khung pháp lý điều chỉnh thị trường chứng khoán phái sinh

2.2.2.

Khung pháp lý điều chỉnh thị trường chứng khoán phái sinh Singapore

2.2.2.1.

Tổng quan về thị trường chứng khoán phái sinh

2.2.2.2.

Khung pháp lý điều chỉnh thị trường chứng khoán phái sinh

2.2.3.

Khung pháp lý điều chỉnh thị trường chứng khoán phái sinh Hoa Kỳ

2.2.3.1.

Tổng quan về thị trường chứng khoán phái sinh

2.2.3.2.

Khung pháp lý điều chỉnh thị trường chứng khoán phái sinh

2.2.4.

Kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam

CHƯƠNG II.

THỰC TIỄN HOẠT ĐỘNG CỦA TTCK PHÁI SINH  VIỆT NAM VÀ KINH NGHIỆM CÁC NƯỚC TRONG VIỆC XÂY DỰNG KHUNG PHÁP LÝ ĐIỀU CHỈNH TTCK PHÁI SINH

I.

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG CÁC CỒNG CỤ PHÁI SINH Ở VIỆT NAM

1.1.

Thị trường các công cụ phái sinh hàng hóa

1.2.

Thị trường các công cụ phái sinh tiền tệ

1.2.1.

Hợp đồng kỳ hạn

1.2.2.

Hợp đồng quyền chọn

1.2.3.

Hợp đồng hoán đổi

1.3.

Thị trường chứng khoán phái sinh

1.3.1.

Quyền mua cổ phiếu

1.3.2.

Chứng quyền

1.3.3.

Các hợp đồng phái sinh khác

II.

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KHUNG PHÁP LÝ ĐIỀU CHỈNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH

2.1.

Thực trạng khung pháp lý điều chỉnh  thị trường chứng khoán phái sinh

2.2.

Những vấn đề cơ bản đối với khung pháp lý điều chỉnh hoạt động của thị trường chứng khoán phái sinh

III.

KHUNG PHÁP LÝ ĐIỀU CHỈNH CÔNG CỤ PHÁI SINH TRÊN CÁC THỊ TRƯỜNG KHÁC

3.1.

Khung  pháp lý điều chỉnh công cụ phái sinh trên thị trường ngoại hối

3.2.

Khung pháp lý điều chỉnh công cụ phái sinh trên thị trường hàng hóa

CHƯƠNG II.

MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VÀ ĐIỀU KIỆN KHUNG PHÁP LÝ ĐIỀU CHỈNH HOẠT ĐỘNG CỦA TTCK PHÁI SINH Ở VIỆT NAM

I.

ĐỊNH HƯỚNG MỤC TIÊU XÂY DỰNG KHUNG PHÁP LÝ ĐIỀU CHỈNH HOẠT ĐỘNG CỦA TTCK PHÁI SINH Ở VIỆT NAM

1.1.

Định hướng mục tiêu

1.2.

Quan điểm và nguyên tắc phát triển TTCK phái sinh

1.3.

Giải pháp thực hiện

II.

ĐỀ XUẤT KHUNG PHÁP LÝ ĐIỀU CHỈNH HOẠT ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH Ở VIỆT NAM

2.1.

Loại hình văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh TTCK phái sinh ở Việt Nam

2.2.

Các nội dung cơ bản điều chỉnh hoạt động TTCK phái sinh ở Việt Nam

III.

CÁC ĐIỀU KIỆN ĐỂ TRIỂN KHAI KHUNG PHÁP LÝ ĐIỀU CHỈNH HOẠT ĐỘNG CỦA TTCK PHÁI SINH Ở VIỆT NAM

3.1.

Xây dựng lộ trình thực hiện

3.2.

Hoàn thiện khung pháp lý điều chỉnh TTCk ở Việt Nam

3.3.

Các định chế thị  trường

3.4.

Các thành viên thị trường

3.5.

Vai trò của cơ quan quả lý Nhà nước về chứng khoán và TTCk và các chính sách kinh tế vĩ mô

3.6.

Công tác đào tạo, nghiên cứu  và thông tin tuyên truyền

 

KẾT LUẬN

(Nguồn: Thư viện SRTC)

 

Mã sách: UB.08.07
Chủ biên: Bùi Thanh Ngà
Năm xuất bản: 2008

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-14:20)
Tỷ giá hối đoái: những vấn đề lý luận và thực tiễn điều hành ở Việt Nam
Khung pháp lý về hoạt động niêm yết cửa sau - Kinh nghiệm quốc tế và một số đề xuất cho...
Hệ thống văn bản pháp luật về kiểm toán
Đề tài “Mô hình hoạt động ngân hàng đa năng trên thị trường chứng khoán Việt Nam”
Những văn bản pháp luật về thuế
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 4  (13/03/2019-09:21)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 3  (13/03/2019-09:20)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 2  (13/03/2019-09:18)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 1  (13/03/2019-09:17)
Hiện nay, tôi đang nghiên cứu về thị trường chứng khoán và đặc biệt là về vấn đề phát hành trái phiếu chính phủ...
Lớp học chiêu sinh tháng 12/2019 (04/12/2019-10:12)
Thông báo thi chuyên môn ngày 27/11/2019 đến 29/11/2019 (21/11/2019-15:46)
Danh sách Ca thi sát hạch đợt 2 năm 2019 (31/10/2019-14:19)
Các lớp chiêu sinh học tháng 10/2019 (15/10/2019-09:11)
Thông báo Danh sách Ca thi sát hạch đợt I năm 2019 (10/06/2019-13:51)
* Đăng ký học (06/02/2018-10:32)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

9157284
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 (Hành chính) - (84-28) 3930 9042 (Đào tạo)


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Trung tâm - Ông Hoàng Mạnh Hùng