Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Đề tài “Giải pháp tăng cường hiệu quả công tác giải quyết tố cáo và tranh chấp trong lĩnh vực chứng khoán”

Chủ nhiệm đề tài: ThS.Vũ Thị Chân Phương

Đơn vị chủ trì: Thanh tra UBCK

Mã đề tài: UB.12.07

LỜI MỞ ĐẦU

 

Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài

Với chính sách đổi mới và mở cửa của Đảng và Nhà nước, nền kinh tế nước ta đã phát triển mạnh mẽ theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Các lĩnh vực của nền kinh tế mở rộng nhanh chóng, ngày càng đa dạng với sự tham gia tích cực của nhiều thành phần kinh tế. Cùng với các nhu cầu giao lưu kinh tế, các lĩnh vực kinh tế từng bước hội nhập với khu vực và thế giới. TTCK ra đời là một sự đột phá trong tiến trình phát triển, là đại diện tiêu biểu của chính sách cải cách, của cơ chế thị trường đa thành phần, của cam kết hội nhập quốc tế của Việt Nam. TTCK là một kênh huy động và phân bổ vốn trung và dài hạn quan trọng phục vụ cho nhu cầu đầu tư và phát triển nền kinh tế quốc dân, có vai trò thiết yếu trong việc huy động, phân phối và kiểm soát vốn một cách có hiệu quả trong nền kinh tế hiện đại, đây là thị trường tài chính bậc cao, hoạt động với những thiết chế phức tạp và chặt chẽ.

Trải qua 12 năm phát triển, TTCK đã đóng góp lớn cho nền kinh tế. Năm 2012, TTCK có mức vốn hóa trên 35 tỷ USD tương đương với gần 1/3 GDP. Quy mô thị trường ngày càng mở rộng với hơn 01 nghìn công ty đại chúng, hơn 700 mã cổ phiếu và chứng chỉ quỹ niêm yết, 466 mã trái phiếu niêm yết, hơn 100 công ty chứng khoán, gần 50 công ty quản lý quỹ. Tổng giá trị vốn huy động qua TTCK tính riêng năm 2012 đã là trên 7,5 tỷ USD.

Bên cạnh vai trò tích cực, thị trường cũng luôn tiềm ẩn những rủi ro do các hành vi vi phạm ảnh hưởng đến hoạt động của TTCK, đi ngược lại với lợi ích chung của thị trường, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân tham gia thị trường, là nguyên nhân chính gây ra khiếu tố, tranh chấp trên thị trường. Tại các nước có TTCK, việc bảo vệ quyền và lợi ích của nhà đầu tư luôn là ưu tiên hàng đầu của cơ quan quản lý về chứng khoán. Mặc dù mới được thành lập và đi vào hoạt động, TTCK Việt Nam đã có khoảng 1,2 triệu nhà đầu tư trong nước và nước ngoài tham gia TTCK, đặt ra yêu cầu đối với cơ quan quản lý vừa đảm bảo sự hoạt động ổn định, minh bạch của thị trường vừa phải có cơ chế, chính sách và thực thi pháp luật nhằm bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư.

Với vai trò là cơ quan quản lý về chứng khoán và TTCK, UBCKNN đã tích cực tổ chức và triển khai công tác giám sát, thanh, kiểm tra và xử lý vi phạm, giải quyết tố cáo trên thị trường. Tuy nhiên, thực tế thi hành pháp luật về chứng khoán và TTCK trong thời gian qua cho thấy còn một số bất cập, hạn chế, vướng mắc gây khó khăn cho việc giải quyết triệt để các tố cáo và tranh chấp trên thị trường, làm ảnh hưởng đến hiệu quả của công tác này. Một số bất cập về hệ thống văn bản điều chỉnh TTCK như: thiếu các văn bản dưới luật hướng dẫn đầy đủ các nghiệp vụ, sản phẩm được quy định tại Luật Chứng khoán; quy định chế tài xử phạt chưa theo kịp các hành vi vi phạm mới xuất hiện; pháp luật chứng khoán chưa quy định về thủ tục áp dụng biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn thiệt hại do vi phạm trên TTCK; quy trình giải quyết tố cáo hiện nay chưa được điều chỉnh theo Luật Tố cáo mới ban hành. Bên cạnh đó, thẩm quyền của UBCKNN còn hạn chế và chưa có cơ chế trao đổi thông tin, phối hợp giải quyết tố cáo giữa UBCKNN với các cơ quan chức năng dẫn tới việc xác minh thông tin để xử lý vi phạm, tố cáo gặp khó khăn. Về giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực chứng khoán, hiện nay ngoài tòa án và trọng tài, chưa có cơ quan, tổ chức chuyên trách giải quyết tranh chấp mang tính đặc thù về chứng khoán.

Trước thực trạng về giải quyết tố cáo, tranh chấp trong lĩnh vực chứng khoán hiện nay còn nhiều tồn tại, bất cập, việc nghiên cứu đề tài “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giải quyết tố cáo và tranh chấp trong lĩnh vực chứng khoán” là một yêu cầu mang tính cấp thiết, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao.

Tình hình nghiên cứu vấn đề này ở Việt Nam và ý nghĩa lý luận của đề tài

Cho tới nay, mặc dù đã có một vài nghiên cứu về giải quyết tranh chấp, xử lý vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và TTCK, tuy nhiên mới dừng nghiên cứu lý thuyết hoặc trên cơ sở khảo sát mẫu. Chưa có đề tài nào nghiên cứu về giải quyết tố cáo, tranh chấp trong lĩnh vực chứng khoán, đặc biệt là dưới góc độ thực trạng công tác giải quyết tố cáo tại cơ quan quản lý về chứng khoán và TTCK là UBCKNN. Việc nghiên cứu đề tài “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giải quyết tố cáo và tranh chấp trong lĩnh vực chứng khoán” không chỉ nêu lên giải pháp mang tính lý thuyết cho việc hoàn thiện các quy định pháp luật, cơ chế, chính sách mà còn đưa ra các đề xuất thực tế, có thể triển khai áp dụng vào công tác giải quyết tố cáo, tranh chấp trong lĩnh vực chứng khoán tại UBCKNN.

Mục tiêu nghiên cứu

            Các mục tiêu của đề tài nghiên cứu bao gồm:

            - Góp phần làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của công tác giải quyết tố cáo, tranh chấp trong lĩnh vực chứng khoán.

            - Nghiên cứu cơ chế và mô hình giải quyết tố cáo, tranh chấp của một số nước có thị trường chứng khoán phát triển hơn nhằm đưa ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

            - Phân tích thực trạng giải quyết tố cáo, thực trạng tranh chấp trong lĩnh vực chứng khoán tại Việt Nam. Đánh giá những hạn chế, vướng mắc, bất cập về hệ thống văn bản pháp lý, cơ chế thực thi nhằm đề xuất một số giải pháp thực tế, góp phần nâng cao hiệu quả công giải quyết tố cáo, tranh chấp tại Việt Nam.

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài

            Đề tài giới hạn trong phạm vi nghiên cứu hệ thống pháp luật của Việt Nam về giải quyết tố cáo và tranh chấp trong lĩnh vực chứng khoán; tìm hiểu mô hình, cơ chế giải quyết tố cáo, tranh chấp về chứng khoán của một số nước như Mỹ, Singapore và Malaysia để rút ra được những quy định chung của các nước về giải quyết tố cáo và tranh chấp; phân tích, đánh giá thực trạng tố cáo vi phạm hành chính và tranh chấp giữa các tổ chức, cá nhân Việt Nam tham gia đầu tư và hoạt động trên TTCK Việt Nam trong thời gian từ năm 2008 đến năm 2012 thông qua việc tiếp nhận, xử lý đơn thư tại UBCKNN và những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải quyết tố cáo, xử lý đơn thư có nội dung tranh chấp về chứng khoán tại UBCKNN; phân tích những hạn chế về chức năng, thẩm quyền của UBCKNN trong giải quyết tố cáo, tranh chấp trong lĩnh vực chứng khoán; từ đó đưa ra các giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả công tác giải quyết tố cáo, tranh chấp về chứng khoán tại UBCKNN.

Cơ sở pháp lý và thực tiễn của đề tài

            - Việc nghiên cứu đề tài dựa trên cơ sở pháp lý sau:

            + Pháp luật về giải quyết tố cáo, giải quyết tranh chấp của Việt Nam;

            + Pháp luật về trọng tài, tố tụng dân sự;

            + Pháp luật về doanh nghiệp;

            + Pháp luật về chứng khoán và TTCK của Việt Nam;

            + Pháp luật về chứng khoán và TTCK của một nước trên thế giới gồm: Hoa Kỳ, Singapore, Malaysia…

            + Các nguyên tắc của IOSCO liên quan đến chức năng, thẩm quyền của cơ quan quản lý chứng khoán.

            - Cơ sở thực tiễn:

            + Các báo cáo và hồ sơ giải quyết đơn thư tố cáo, phản ánh, kiến nghị tại UBCKNN; các báo cáo thường niên về hoạt động của TTCK; các báo cáo tổng kết công tác của UBCKNN;

            + Chiến lược phát triển TTCK Việt Nam giai đoạn 2011-2020.

6. Phương pháp nghiên cứu

            Đề tài sử dụng một số phương pháp nghiên cứu như sau:

            - Phương pháp trích lọc, tổng hợp: Phương pháp này được áp dụng chính tại Chương I của đề tài. Trên cơ sở đọc, nghiên cứu, tổng hợp các tài liệu trong và ngoài nước, nhóm đề tài đã khái quát hóa các cơ sở pháp lý chung về tố cáo, tranh chấp, cơ chế giải quyết tố cáo, tranh chấp của một số nước, góp phần làm sáng tỏ cơ sở lý luận của pháp luật về giải quyết tranh chấp, tố cáo trong lĩnh vực chứng khoán tại Việt Nam.

            - Phương pháp thống kê, phân tích: Phương pháp này được sử dụng triệt để tại Chương II. Trên cơ sở phân tích, diễn giải tình hình tiếp nhận, xử lý đơn thư tố cáo, phản ánh, kiến nghị giải quyết tranh chấp tại UBCKNN, nhóm làm đề tài đã đánh giá, phân loại các nguyên nhân chính, nhóm đối tượng chính gây ra tố cáo, tranh chấp trong lĩnh vực chứng khoán cùng với những tồn tại, vướng mắc phát sinh trong quá trình giải quyết tố cáo tại UBCKNN, hạn chế do thiếu vai trò của cơ quan quản lý trong giải quyết tranh chấp về chứng khoán và TTCK.

            - Phương pháp rà soát, thống kê, khái quát hóa: sử dụng tại Chương III của đề tài. Căn cứ vào kết quả phân tích, đánh giá vướng mắc, tồn tại, hạn chế chủ yếu xuất phát từ thực trạng tại Chương II, nhóm đề tài đưa ra một số giải pháp về cơ sở pháp lý, cơ chế hoạt động, mô hình tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết tố cáo, tranh chấp tại UBCKNN nói riêng và trong lĩnh vực chứng khoán nói chung.

 

Kết cấu của đề tài

            Đề tài có kết cấu gồm 03 chương:

Chương I: Tổng quan về giải quyết tố cáo và tranh chấp trong lĩnh vực chứng khoán

- Khái niệm, đặc điểm, vai trò của giải quyết tố cáo và tranh chấp trong lĩnh vực chứng khoán

- Khái quát hệ thống pháp lý về giải quyết tố cáo và tranh chấp trong lĩnh vực chứng khoán

- Quy định pháp luật một số nước về giải quyết tố cáo và tranh chấp trong lĩnh vực chứng khoán

Chương II: Thực trạng giải quyết tố cáo và tranh chấp trong lĩnh vực chứng khoán ở Việt Nam hiện nay

- Thực trạng về tố cáo, tranh chấp và công tác giải quyết tố cáo, tranh chấp trong lĩnh vực chứng khoán

- Khó khăn, vướng mắc trong công tác giải quyết tố cáo, tranh chấp trong lĩnh vực chứng khoán ở Việt Nam hiện nay

Chương III: Giải pháp tăng cường hiệu quả công tác giải quyết tố cáo và tranh chấp trong lĩnh vực chứng khoán

- Yêu cầu tăng cường hiệu quả công tác giải quyết tố cáo và tranh chấp trong lĩnh vực chứng khoán ở Việt Nam hiện nay

- Một số giải pháp tăng cường hiệu quả công tác giải quyết tố cáo và tranh chấp trong lĩnh vực chứng khoán

 

MỤC LỤC

 

MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I.

TỔNG QUAN VỀ GIẢI QUYẾT TỐ CÁO VÀ TRANH CHẤP TRONG LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN

1.1.

Khái niệm, đặc điểm của tố cáo và tranh chấp trong lĩnh vực chứng khoán

1.1.1.

Khái niệm về tố cáo và tranh chấp

1.1.1.1.

Khái niệm tố cáo

1.1.1.2.

Khái niệm tranh chấp

1.1.2.

Đặc điểm của tố cáo và tranh chấp trong lĩnh vực chứng khoán

1.1.2.1.

Đặc điểm của tố cáo trong lĩnh vực chứng khoán

1.1.2.2.

Đặc điểm của tranh chấp trong lĩnh vực chứng khoán

1.1.3.

Vai trò của công tác giải quyết tố cáo và tranh chấp trong lĩnh vực chứng khoán

1.2.

Khái quát hệ thống pháp luật về giải quyết tố cáo và tranh chấp trong lĩnh vực chứng khoán tại Việt Nam

1.2.1.

Quy định pháp luật chung về giải quyết tố cáo và tranh chấp

1.2.1.1.

Quy định pháp luật chung về giải quyết tổ cáo

1.2.1.2.

Quy định pháp luật chung về giải quyết tranh chấp

1.2.2.

Quy định pháp luật về giải quyết tố cáo và tranh chấp trong lĩnh vực chứng khoán

1.2.2.1.

Quy định pháp luật về giải quyết tố cáo trong lĩnh vực chứng khoán

1.2.2.2.

Quy định pháp luật về giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực chứng khoán

1.3.

Quy định pháp luật một số nước về giải quyết tố cáo và tranh chấp trong lĩnh vực chứng khoán

1.3.1.

Pháp luật một số nước về giải quyết tố cáo

1.3.1.1.

Pháp luật tại Malaysia

1.3.1.2.

Pháp luật tại Singapore

1.3.1.3.

Pháp luật tại Hoa Kỳ

1.3.2.

Pháp luật một số nước về giải quyết tranh chấp

1.3.2.1.

Pháp luật tại Malaysia

1.3.2.2.

Pháp luật tại Singapore

1.3.2.3.

Pháp luật tại Hoa Kỳ

1.3.3.

Một số nhận xét rút ra từ việc nghiên cứu pháp luật của một số nước

CHƯƠNG II.

THỰC TRẠNG GIẢI QUYẾT TỐ CÁO VÀ TRANH CHẤP TRONG LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

2.1.

hực trạng về tố cáo, tranh chấp và công tác giải quyết tố cáo, tranh chấp trong lĩnh vực chứng khoán

2.1.1.

Thực trạng về tố cáo, tranh chấp trong lĩnh vực chứng khoán

2.1.1.1.

Các loại tố cáo, tranh chấp điển hình trong lĩnh vực chứng khoán

2.1.1.2.

Đánh giá về tình hình tố cáo, tranh chấp và nguyên nhân phát sinh tố cáo, tranh chấp

2.1.2.

Thực trạng công tác giải quyết tố cáo, tranh chấp trong lĩnh vực chứng khoán

2.1.2.1.

Thực trạng công tác giải quyết tố cáo trong lĩnh vực chứng khoán

2.1.2.2.

Thực trạng công tác giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực chứng khoán

2.2.

Khó khăn, vướng mắc trong công tác giải quyết tố cáo, tranh chấp trong lĩnh vực chứng khoán ở Việt Nam hiện nay

2.2.1.

Khó khăn, vướng mắc trong công tác giải quyết tố cáo

2.2.1.1.

Về hệ thống pháp luật

2.2.1.2.

Về quy trình giải quyết tố cáo tại UBCKNN

2.2.1.3.

Về đội ngũ cán bộ thực hiện công tác giải quyết tố cáo

2.2.1.4.

Về đảm bảo thi hành quyết định giải quyết tố cáo

2.2.2.

Khó khăn, vướng mắc trong công tác giải quyết tranh chấp

2.2.2.1.

Về hệ thống pháp luật liên quan đến giải quyết tranh chấp

2.2.2.2.

Về cơ chế đảm bảo thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp.

CHƯƠNG III.

GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT TỐ CÁO VÀ TRANH CHẤP TRONG LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN.

3.1.

Yêu cầu tăng cường hiệu quả công tác giải quyết tố cáo và tranh chấp trong lĩnh vực chứng khoán ở Việt Nam hiện nay

3.2.

Một số giải pháp tăng cường hiệu quả công tác giải quyết tố cáo và tranh chấp trong lĩnh vực chứng khoán

3.2.1.

Giải pháp về pháp lý

3.2.1.1.

Hoàn thiện hệ thống pháp luật về tố cáo và giải quyết tố cáo

3.2.1.2.

Hoàn thiện hệ thống pháp luật về giải quyết tranh chấp

3.2.1.3.

Hoàn thiện hệ thống pháp luật chuyên ngành về chứng khoán và TTCK

3.2.2.

Giải pháp về tổ chức, nhân sự

3.2.2.1.

Hoàn thiện bộ máy tổ chức thực hiện công tác giải quyết tố cáo, tranh chấp

3.2.2.2.

Tăng cường năng lực đội ngũ nhân sự thực hiện công tác giải quyết tố cáo, tranh chấp

3.2.3.

Giải pháp về cơ chế phối hợp

3.2.3.1.

Tăng cường hoạt động phối hợp giữa các đơn vị thuộc UBCKNN và giữa UBCKNN với các đơn vị trong ngành Tài chính

3.2.3.2.

Tăng cường hoạt động phối hợp giữa UBCKNN và các Bộ, ngành có liên quan

3.2.3.3.

Tăng cường hoạt động phối hợp giữa UBCKNN và các cơ quan trọng tài, toà án

3.2.4.

Giải pháp hạn chế tố cáo, tranh chấp trong lĩnh vực chứng khoán

3.2.4.1.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra phát hiện vi phạm về chứng khoán và TTCK

3.2.4.2

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chứng khoán và pháp luật về giải quyết tố cáo, tranh chấp

 

KẾT LUẬN

(Nguồn: Thư viện, SRTC)

 

 

 

Mã sách: UB.12.07
Chủ biên: ThS.Vũ Thị Chân Phương
Năm xuất bản: 2012

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-14:20)
Quản lý và các nghiệp vụ giao dịch trên TTCK
Mô hình hoạt động ngân hàng đa năng trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Mô hình và giải pháp xây dựng tổ chức đánh giá định mức tín nhiệm ở VN
Đề tài “Một số giải pháp tuyên truyền nhằm nâng cao dân trí về chứng khoán và thị trường...
Đề tài “Cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng và phát triển thị trường OTC Việt...
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 5  (13/03/2019-09:22)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 4  (13/03/2019-09:21)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 3  (13/03/2019-09:20)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 2  (13/03/2019-09:18)
Hiện nay, tôi đang nghiên cứu về thị trường chứng khoán và đặc biệt là về vấn đề phát hành trái phiếu chính phủ...
Danh sách Ca thi sát hạch đợt 1 năm 2020 (25/05/2020-15:12)
Các lớp chiêu sinh học tháng 06/2020 (20/05/2020-08:36)
THÔNG BÁO, CÁC LỚP HỌC ĐÃ GHI DANH SẼ HỌC LẠI TỪ NGÀY 11/05/2020 (11/05/2020-09:53)
Lớp học chiêu sinh tháng 02 và 03/2020 (30/03/2020-09:02)
Thông báo thi chuyên môn ngày 27/11/2019 đến 29/11/2019 (21/11/2019-15:46)
* Đăng ký học (06/02/2018-10:32)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

9737535
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 (Hành chính) - (84-28) 3930 9042 (Đào tạo)


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Trung tâm - Ông Hoàng Mạnh Hùng