Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Đề tài: “Các giải pháp nâng cao chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính các công ty đại chúng”

Chủ nhiệm đề tài:TS. Hà Thị Ngọc Hà

Đơn vị chủ trì: Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán – Bộ Tài chính

Mã đề tài: UB.12.06

LỜI MỞ ĐẦU

Báo cáo tài chính là một nguồn thông tin quan trọng để nhà đầu tư  đánh giá thực trạng tài chính của doanh nghiệp, phục vụ việc ra quyết định đầu tư. Nhà đầu tư cần được đảm bảo rằng họ được cung cấp thông tin trung thực và đáng tin cậy về tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Để đảm bảo độ tin cậy của thông tin do công ty đại chúng công bố, Luật Chứng khoán đã có quy định báo cáo tài chính hàng năm của các công ty đại chúng phải được kiểm toán. Tuy nhiên thực tế thời gian qua, chất lượng báo cáo tài chính của các công ty đại chúng còn nhiều vấn đề nổi cộm, nhiều trường hợp báo cáo tài chính đã được kiểm toán song vẫn còn sai sót, làm sai lệch thông tin tài chính, gây thiệt thòi cho các nhà đầu tư, không ít nhà đầu tư ra quyết định sai lầm theo những thông tin mà doanh nghiệp công bố trong BCTC kể cả BCTC đã được kiểm toán. Dư luận xã hội quan ngại về chất lượng kiểm toán BCTC của các công ty đại chúng trong thời gian gần đây.

Mặt khác mới đây Quốc hội đã chính thức ban hành Luật Kiểm toán độc lập, trong có có những điều khoản quy định nhằm tăng cường trách nhiệm của doanh nghiệp kiểm toán trong việc đảm bảo chất lượng kiểm toán. Để những quy định của Luật đi vào cuộc sống cần thiết phải có những nghiên cứu, đề xuất cụ thể các giải pháp để nâng cao chất lượng kiểm toán nói chung và chất luợng kiểm toán báo cáo tài chính các công ty đại chúng nói riêng.

Nhận thức được sự cần thiết của nội dung nghiên cứu, nhóm nghiên cứu lựa chọn đề tài "Các giải pháp nâng cao chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính các công ty đại chúng" nhằm phân tích, đánh giá và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng kiểm toán, tăng cường sự minh bạch thông tin tài chính của các công ty đại chúng.

Theo tìm hiểu của nhóm nghiên cứu, hiện tại chưa có đề tài nào đặt vấn đề nghiên cứu một cách có hệ thống và đầy đủ các vấn đề về thực trạng hoạt động kiểm toán BCTC các công ty đại chúng và đưa ra giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán BCTC các công ty đại chúng, đặc biệt là sau khi Luật Kiểm toán độc lập được ban hành.

Mục đích nghiên cứu của đề tài là nhằm đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính công ty đại chúng dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới cũng như thực trạng tại Việt Nam.

Phạm vi nghiên cứu của đề tài chỉ tập trung vào chất lượng kiểm toán BCTC công ty đại chúng trong hoạt động kiểm toán độc lập, không nghiên cứu đối với hoạt động kiểm toán Nhà nước và hoạt động kiểm toán nội bộ.

Phương pháp nghiên cứu: Phân tích, mô tả, so sánh; Thu thập, thống kê và xử lý số liệu; Phân tích, dụng kinh nghiệm quốc tế và các quốc gia trên thế giới vào thực tiễn Việt Nam.

Trong quá trình nghiên cứu, đề tài chắc chắn không tránh khỏi những hạn chế nhất định, nhóm thực hiện đề tài xin chân thành cảm ơn mọi ý kiến góp ý nhằm hoàn thiện nội dung đề tài.

 

 

 

 

 

 

MỤC LỤC

 

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG I

TỔNG QUAN VỀ CHẤT LƯỢNG KIỂM TOÁN VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÁC CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

1.1.

Tổng quan về chất lượng kiểm toán và các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán và báo cáo tài chính các công ty đại chúng

1.1.1.

Khái niệm về chất lượng kiểm toán

1.1.2.

Khái niệm về công ty đại chúng, kiểm toán báo cáo tài chính và yêu cầu chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính công ty đại chúng

1.1.2.1.

Khái niệm công ty đại chúng và yêu cầu báo cáo tài chính  của  công ty đại chúng

1.1.2.2

Kiểm toán báo cáo tài chính công ty đại chúng  và yêu cầu bắt buộc kiểm toán báo cáo tài chính công ty đại chúng

1.1.3.

Các yếu tố ảnh hưởng  đến chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính các công ty đại chúng

1.1.3.1.

Quy mô doanh nghiệp kiểm toán

1.1.3.2.

Mức độ chuyên sâu từng lĩnh vực kiểm toán (chuyên nghành)

1.1.3.3.

Nhiệm vụ cảu kiểm toán viên

1.1.3.4.

Giá phí kiểm toán và thời gian thực hiện kiểm toán

1.1.3.5.

Phạm vi của dịch vụ phi kiểm toán cung cấp

1.1.3.6.

Phương pháp luận kiểm toán và tính cách của kiểm toán viên

1.1.3.7.

Kiểm soát chất lượng dịch vụ cung cấp

1.2

Tổng quan về kiểm soát chất lượng với tăng cường chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính các công ty đại chúng

1.2.1.

Khái niệm về kiểm soát  chất lượng kiểm toán

1.2.2.

Kiểm soát chất lượng từ bên trong theo yêu cầu chuẩn mực về kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán

1.2.2.1.

Chuẩn mực kiểm toán quốc tế và chuẩn mực  về kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán

1.2.2.2.

Yêu cầu  của của chuẩn mực quốc tế hiện hành về kiểm soát chất lượng

1.2.3.

Quy định về kiểm soát chất lượng  và mô hình kiểm soát chất lượng từ bên ngoài  ở các quốc gia trên thế giới

1.2.3.1

Kiểm soát chất lượng và mô hình kiểm soát chất lượng ở Hoa Kỳ

1.2.3.2.

Kiểm soát chất lượng và mô hình  kiểm soát chất lượng ở Trung Quốc

1.2.3.3.

Quy định về kiểm soát chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính các công ty đại chúng của Liên minh Châu Âu và Hà Lan

1.2.3.4.

Bài học kinh nghiệm cho Việt nam

 

Kết luận chương 1

CHƯƠNG II

 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÁC CÔNG TY ĐẠI CHÚNG TẠI VIỆT NAM

2.1.

Đặc điểm hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính  các công ty đại chúng tại Việt Nam

2.1.1.

Lịch sử hình thành và phát triển hoạt động kiểm toán độc lập tại Việt Nam

2.1.1.1.

Cơ sở pháp lý của hoạt động kiểm toán độc lập

2.1.1.2.

Số lượng và loại hình doanh nghiệp kiểm toán

2.1.2.

Quá trình hình thành và phát triển hoạt động kiểm toán BCTC các công ty đại chúng tại Việt nam

2.1.2.1.

Quá trình hình thành và phát triển các công ty đại chúng tại Việt nam

2.1.2.2.

Quy định của pháp luật về tăng cường  quy mô và chất lượng hoạt động kiểm toán BCTC công ty đại chúng

2.2.

Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng báo cáo tài chính và chất lượng kiểm toán các doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán các công ty đại chúng

2.2.1.

Nguồn tài liệu và phương pháp phân tích

2.2.1.1.

Nguồn tài liệu phân tích thực trạng

2.2.1.2.

Phương pháp phân tích

2.2.2.

Quy mô doanh nghiệp kiểm toán

2.2.2.1.

Về số lượng khách hàng

2.2.2.2.

Vốn kinh doanh và quỹ dự phòng

2.2.2.3.

Về doanh thu

2.2.2.4.

Về số lượng nhân viên chuyên nghiệp/KTV

2.2.2.5.

Mức độ chuyên sâu trong kiểm toán

2.2.2.6.

Nhiệm kỳ của kiểm toán viên

2.2.2.7.

Giá phí kiểm toán

2.2.2.8.

Phạm vi cảu dịch vụ phí kiểm toán cung cấp

2.2.2.9.

Tính cách và đạo đức nghề nghiệp của kiểm toán viên

2.2.2.10.

Kiểm soát chất lượng dịch vụ cung cấp

2.3.

Thực trạng hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính các công ty đại chúng

2.3.1.

Thực trạng kiểm soát chất lượng từ bên trong

2.3.1.1.

Các quy định hiện hành liên quan đến kiểm soát chất lượng từ bên trong

2.3.1.2.

Thực trạng kiểm soát chất lượng từ bên trong

2.3.2.

Thực trạng kiểm soát chất lượng từ bên ngoài

2.3.2.1.

Các quy định hiện hành liên quan đến kiểm soát chất lượng từ bên ngoài

2.3.2.2.

Thực trạng kiểm soát chất lượng từ bên ngoài

 

Kết luận chương 2

CHƯƠNG III

CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÁC CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

3.1.

Nhóm giải pháp đối với các cơ quan quản lý

3.1.1.

Hoàn thiện hệ thống chuẩn mực kiểm toán – công cụ và thước đo  thực hiện kiểm toán và đánh giá chất lượng kiểm toán

3.1.2.

Hoàn thiện hệ thống chuẩn mực kế toán Việt nam – cơ sở đánh giá  việc lập và trình bày báo cáo tài chính của các công ty đại chúng

3.1.3.

Thành lập bộ phận giám sát chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính  các công ty đại chúng thuộc Ủy ban chứng khoán Nhà nước

3.1.4.

Hoàn thiện quy chế kiểm soát chất lượng kiểm toán đối với các doanh nghiệp kiểm toán

3.1.5.

Sủa đổi tiêu chuẩn được chấp thuận kiểm toán các công ty đại chúng

3.1.6.

Bổ sung quy định về nghĩa vụ cảu kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng và các trường hợp đình chỉ hoặc hủy bỏ tư cách được chấp thuận kiểm toán

3.1.7.

Cần quy định cụ thể về hành vi vi phạm và biện pháp kỷ luật thích đáng đối với các doanh nghiệp có vi phạm quy định về chuẩn mực kiểm toán

3.2.

Nhóm giải pháp đối với doanh nghiệp kiểm toán

3.2.1

Hoàn thiện quy trình kiểm soát chất lượng từ bên trong của từng doanh nghiệp kiểm toán

3.2.2.

Xây dựng môi trường cung cấp dịch vụ tốt trong chính nội bộ doanh nghiệp

3.2.3.

Xây dựng quy mô doanh nghiệp đủ để đảm bảo vận hành hệ thống kiểm soát chất lượng hiệu quả

3.2.4.

Bồi dưỡng, đào tạo và nâng cao chất lượng đội ngũ kiểm toán viên và nhân viên chuyên nghiệp

3.2.5.

Tích cực thực hiện kiểm soát từ bên trong  và ủng hộ việc kiểm soát chất lượng từ bên ngoài

3.3.

Nhóm giải pháp đối với công ty đại chúng

3.3.1.

Xác định rõ trách nhiệm, vai trò của bản thân công ty đại chúng trong việc nâng cao chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính

3.3.2.

Xây dựng chế tài để công ty đại chúng có trách nhiệm cung cấp thông tin để kiểm soát tính độc lập của kiểm toán viên

3.3.3.

Cần thành lập Ban kiểm toán để phối hợp và giám sát kiểm toán viên

 

KẾT LUẬN

(Nguồn: Thư viện, SRTC)

 

Mã sách: UB.12.06
Chủ biên: TS. Hà Thị Ngọc Hà
Năm xuất bản: 2012

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-14:20)
Cẩm nang đầu tư trên thị trường chứng khoán
Đề tài “Chế độ kế toán áp dụng cho Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam”
Hỏi - đáp về luật chứng khoán năm 2006
Xây dựng khung pháp lý điều chỉnh hoạt động của thị trường chứng khoán phái sinh ở Việt...
Danh mục Đề tài Nghiên cứu Khoa học cấp Ủy ban năm 2007
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 5  (13/03/2019-09:22)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 4  (13/03/2019-09:21)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 3  (13/03/2019-09:20)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 2  (13/03/2019-09:18)
Tôi đã hoàn thành khóa học cơ bản về chứng khoán do Trung tâm tổ chức (Chứng chỉ được cấp ngày 13/12/1999), nay muốn...
Danh sách Ca thi sát hạch đợt 1 năm 2020 (25/05/2020-15:12)
Các lớp chiêu sinh học tháng 06/2020 (20/05/2020-08:36)
THÔNG BÁO, CÁC LỚP HỌC ĐÃ GHI DANH SẼ HỌC LẠI TỪ NGÀY 11/05/2020 (11/05/2020-09:53)
Lớp học chiêu sinh tháng 02 và 03/2020 (30/03/2020-09:02)
Thông báo thi chuyên môn ngày 27/11/2019 đến 29/11/2019 (21/11/2019-15:46)
* Đăng ký học (06/02/2018-10:32)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

9734578
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 (Hành chính) - (84-28) 3930 9042 (Đào tạo)


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Trung tâm - Ông Hoàng Mạnh Hùng