Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Đề tài “Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kiểm soát nội bộ của các công ty quản lý quỹ ”

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Hải Nam

Đơn vị chủ trì: Vụ Quản lý các công ty quản lý quỹ và Quỹ đầu tư chứng khoán

Mã đề tài: UB.12.05

LỜI MỞ ĐẦU

 

            Trên thế giới, sau những đổ vỡ trong hoạt động kinh doanh do việc quản trị công ty yếu kém, vai trò của kiểm soát nôi bộ đã được chú ý và đề cao từ những năm 1990. Các quy trình và hướng dẫn về kiểm soát nộ bộ như Coso (Mỹ), Turnbull (Anh), Coco (Canada) đã nhiều lần được tái bản, cập nhật và bổ sung. Đồng thời cũng có rất nhiều nghiên cứu khác về lý thuyết kiểm soát nội bộ và lợi ích mà kiểm soát nội bộ mang lại. Cho đến đầu thế kỳ 21, kiểm soát nội bộ đã trở thành đề tài nóng cùng với quản trị doanh nghiệp trước sự kiện nhiều tập đoàn kinh tế lớn cũng lâm vào tình trạng phá sản. Nhằm bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư, Chính phủ và các nhà lập pháp tại nhiều quốc gia đã xây dựng luật mới, đưa ra các quy định và tiêu chuẩn về hoạt động quản trị công ty với các quy định cụ thể về kiểm soát nội bộ. Ví dụ như đạo luật Sarbanes-Oxley năm 2002 của Mỹ (thường gọi là đạo luật SOX) đã yêu cầu các công ty đã đăng ký với UBCK Mỹ phải có báo cáo của bộ phận kiểm soát nội về báo cáo tài chính của công ty, hay Quy trình kiểm soát nội bộ của COSO (COSO’s Internal Control Integrated Framework (1992)) và Hướng dẫn của Turnbull về kiểm soát nội bộ (Turnbull’s Guidance on InternalControl (1999)) đều đã có tiếp cấn sâu hơn về kiểm soát nội bộ so với đạo luật SOX, theo đó hoạt động này sẽ kiểm soát đối với toàn bộ các hoạt động của công ty chứ không chỉ đối với báo cáo tài chính.

            Luật  Chứng khoán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn có nêu rõ sự cần thiết đối với tất cả  công ty đại chúng được niêm yết trong việc xây dựng quy trình giám sát quản trị phù hợp và một HTKSNB vững mạnh. Đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán, quy định về xây dựng kiểm soát nội bộ được quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ và công ty chứng khoán. Tuy nhiên, các quy định về kiểm soát nội bộ tại các văn bản trên mới dừng ở những quy định tổng thể, trong đó, đi sâu vào trách nhiệm của bộ phận kiểm soát nội bộ, chưa tập trung nghiên cứu sâu về các khía cạnh liên quan trực tiếp tới HTKSNB.

            Trên thực tế, phần lớn công ty quản lý quỹ hoạt động ở Việt Nam đã thiết lập bộ phận kiểm soát nội bộ. Tuy nhiên, hoạt động của bộ phận này chưa thực sự hiệu quả. Qua công tác kiểm tra định kỳ hoạt động của các công ty quản lý quỹ trong năm 2011, có 9 trong tổng số 12 công ty được kiểm tra chưa có nhân viên làm việc thường xuyên tại bộ phận kiểm soát nội bộ; có 8 trong 12 công ty chưa ban hành Quy trình về kiểm soát nội bộ và tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp đối với nhân viên công ty.

            Do một số công ty chưa có nhân viên làm việc tại bộ phận kiểm soát nội bộ nên chức năng, nhiệm vụ của bộ phận này chưa được thực thi đúng quy định của pháp luật như giám sát các hoạt động tiềm ẩn xung đột lợi ích, các hoạt dộng kinh doanh của bản thân công ty, các giao dịch của nhân viên công ty, giám sát việc tuân thủ quy trình nghiệp vụ quản lý quỹ, quản lý danh mục đầu tư, giám sát vốn khả dụng và các tỷ lệ an toàn tài chính, đánh giá và báo cáo hàng năm về công tác kiểm soát nội bộ.

            Trong thời gian tới, cơ quan quản lý nhà nước về thị trường chứng khoán sẽ cho ra đời nhiều sản phẩm mới nhằm phát triển ngành quản lý quỹ, cụ thể: quỹ ETF, quỹ bất động sản, quỹ hưu trí. Hoạt động kinh doanh các công ty sẽ tăng xét về khối lượng và mức độ phức tạp. Quy mô quản lý tài sản các công ty quản lý quỹ sẽ lớn hơn, các quy trình nghiệp vụ đối với các quỹ đầu tư, các công ty quản lý quỹ phức tạp hơn, đòi hỏi các công ty phải hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm thúc đẩy hiệu quả hoạt động, tuân thủ chính sách và quy trình nội bộ được thiết lập.

            Xuất phát từ vai trò và ý nghĩa đó, việc nghiên cứu đề tài “Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kiểm soát nội bộ của các công ty quản lý quỹ” có tính cấp thiết cao cả về thực tiễn và lý thuyết. Về nội dung đề tài được tiếp cận, nghiên cứu như sau:

Mục tiêu của đề tài: (i)Phân tích và đánh giá vai trò của kiểm soát nội bộ trong hoạt động của doanh nghiệp; (ii)Nghiên cứu kinh nghiệm kiểm soát nội bộ trên thế giới;(iii)Thu thập thông tin, số liệu để phân tích thực trạng hoạt động kiểm soát nội bộ hiện nay tại các công ty quản lý quỹ tại Việt Nam;(iv)Đánh giá và đề xuất giải pháp phát triển hoạt động kiểm soát nội bộ tại các công ty quản lý quỹ tại Việt Nam.

 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu của đề tài: (i) Đối tượng nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu cách thức thức tổ chức và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ, các quy trình thực hiện kiểm soát nội bộ, các báo cáo đánh giá hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ, các giải pháp nâng cao chất lượng kiểm soát nội bộ tại  các công ty quản lý quỹ trong nước, nghiên cứu kinh nghiệm của một quốc gia có thị trường chứng khoán phát triển và các quốc gia trong khu vực có thị trường tương đối tương đồng với Việt Nam nhằm tiếp cận và đề xuất những giải pháp tốt nhất cho các công ty quản lý quỹ tại Việt Nam (ii) Phạm vi nghiên cứu: Các công ty quản lý quỹ thành lập và hoạt động tại Việt Nam.

            Phương pháp nghiên cứu: (i)Thu thập, thống kê và xử lý số liệu; (ii)Tham khảo tài liệu quốc tế; (iii)Phân tích và tổng hợp, so sánh, (iv) mô hình hóa, (v) tư duy lô gic biện chứng

Những đóng góp của đề tài: (i) Làm rõ những vấn đề lý luận về hoạt động kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp nói chung và tại các công ty quản lý quỹ nói riêng. (ii) Đề xuất và khuyến nghị công ty quản lý quỹ về việc hoàn thiện và phát triển hệ thống kiểm soát nội bộ; (iii) Đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp lý về hoạt động kiểm soát nội bộ.

Trong quá trình nghiên cứu, đề tài chắc chắn sẽ còn nhiều khiếm khuyết, chưa lột tả hết những khía cạnh khoa học và quản lý, cũng như chưa lường hết được những thách thức, hạn chế và điều kiện thực hiện. Nhóm thực hiện đề tài xin chân thành cảm ơn mọi ý kiến, đóng góp nhằm hoàn thiện hơn nội dung của đề tài. 

 

 

MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I

CƠ SỞ LÝ LUẬN  VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CỦA CÁC CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

1.

Khái niệm kiểm soát nội bộ trong nghành quản lý quỹ

1.1.

Khái niệm chung về Kiểm soát nội bộ

1.2.

Khái niệm kiểm soát nội bộ trong ngành quản lý quỹ

2.

Tính cấp thiết của haotj động KSNB của công ty quản lý quỹ

3.

Các thành phần của Kiểm soát nội bộ

3.1.

Môi trường kiểm soát nội bộ

3.2.

Đánh giá rủi ro trong hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ

3.3.

Hoạt động kiểm soát

3.4.

Thông tin và trao đổi

3.5.

Giám sát hệ thống kiểm soát nội bộ

4.

Kinh nghiệm KSNB đối với công ty quản lý quỹ của một số nước trên thế giới

4.1.

Kinh nghiệm tại một số nước OECD

4.2.

Kinh nghiệm tại một số nước Châu Á

CHƯƠNG II

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CỦA CÁC CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2006 - 2011

1.

Tình hình phát triển của các công ty quản lý quỹ tại Việt Nam giai đoạn 2006-2011

1.1.

Về cơ cấu sở hữu

1.2.

Về nhân sự hành nghề

1.3.

Về quản trị điều hành

1.4.

Về kết quả hoạt động

1.5.

Về an toàn tài chính

2.

Thực trạng hoạt động KSNB của các công ty quản lý quỹ Việt Nam giai đoạn 2006-2011

2.1.

Quy định pháp lý liên quan đến tổ chức và hoạt động KSNB đối với các công ty quản lý quỹ

2.2.

Thực trạng hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ tại các công ty quản lý quỹ

2.3.

Mô tả hoạt động kiểm soát nội bộ đối với các quy trình nghiệp vụ được cấp phép của công ty quản lý quỹ

3.

Đánh giá hệ thống KSNB tại các công ty quản lý quỹ

3.1.

Thuận lợi

3.2.

Hạn chế, tồn tại của hệ thống kiểm soát nội bộ tại các công ty quản lý quỹ hiện nay

CHƯƠNG III

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CỦA CÁC CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ Ở VIỆT NAM

1.

Định hướng phát triển của các công ty quản lý quỹ Việt Nam theo chiến lược phát triển của thị trường chứng khoán đến năm 2020

2.

Giải pháp phát triển hệ thống KSNB tại các công ty quản lý quỹ

2.1.

Hoàn thiện khung pháp lý, các quy chế, quy trình nghiệp vụ về KSNB

2.2.

Nâng cao chất lượng nhân sự

2.3.

Nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin

2.4.

Tăng cường hoạt động thanh tra, giám sát các công ty quản lý quỹ

 

KẾT LUẬN

(Nguồn: Thư viện, SRTC)

 

 

Mã sách: UB.12.05
Chủ biên: ThS. Nguyễn Hải Nam
Năm xuất bản: 2012

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-14:20)
Đề tài: “Hệ thống giám sát các hoạt động trên Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội”
Đề tài: “Các giải pháp nâng cao chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính các công ty đại...
Giải pháp phát triển nguồn nhân lực quản lý và vận hành thị trường chứng khoán Việt Nam
Những vấn đề cơ bản trong việc thiết lập và phát triển hệ thống lưu ký, bù trừ, thanh toán...
Niên giám thống kê 2000
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 4  (13/03/2019-09:21)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 3  (13/03/2019-09:20)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 2  (13/03/2019-09:18)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 1  (13/03/2019-09:17)
Tôi mong muốn nhận chứng chỉ hành nghề do UBCK Nhà nước cấp, tôi cần
- Tham gia những khóa học nào ?
- Học phí bao nhiêu ?
- Thời gian học như thế nào ?
- Địa điểm ở đâu ?
- Thủ tục giấy tờ cần những gì ?

">Tôi mong muốn nhận chứng chỉ hành nghề do UBCK Nhà nước cấp, tôi cần- Tham gia những khóa học...
Lớp học chiêu sinh tháng 12/2019 (04/12/2019-10:12)
Thông báo thi chuyên môn ngày 27/11/2019 đến 29/11/2019 (21/11/2019-15:46)
Danh sách Ca thi sát hạch đợt 2 năm 2019 (31/10/2019-14:19)
Các lớp chiêu sinh học tháng 10/2019 (15/10/2019-09:11)
Thông báo Danh sách Ca thi sát hạch đợt I năm 2019 (10/06/2019-13:51)
* Đăng ký học (06/02/2018-10:32)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

9159455
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 (Hành chính) - (84-28) 3930 9042 (Đào tạo)


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Trung tâm - Ông Hoàng Mạnh Hùng