Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Đề tài “Đổi mới cơ chế tuyển dụng và chính sách đãi ngộ để thu hút nhân lực có chất lượng cao đến làm việc tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước”

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Chính Luận

Đơn vị chủ trì: Vụ Tổ chức cán bộ

Mã đề tài: UB.13.04

Nội dung đề tài: Đề tài được kết cấu gồm 3 chương

Chương I: Những vấn đề cơ bản về nguồn nhân lực và phương thức thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao

Chương II: Thực tiễn công tác tuyển dụng và chính sách đãi ngộ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với việc thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao giai đoạn 2008 – 2012.

Chương III: Đổi mới cơ chế tuyển dụng và chính sách đãi ngộ để thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Đóng góp của đề tài:

- Đề tài đã hệ thống hóa một số nội dung trong công tác tuyển dụng công chức và các phương thức tuyển dụng công chức, nguồn nhân lực và nhân lực chất lượng cao, đánh giá được chế độ chính sách đãi ngộ hiện hành của Nhà nước đối với lao động có chất lượng cao khi tuyển dụng vào công chức. - Đề tài đã nghiên cứu kinh nghiệm tuyển dụng lao động của một số nước như Anh, Mỹ, Nhật Ban, Pháp, Thụy Điển… Tổng hợp tình hình tổ chức thí điểm thi tuyển lãnh đạo ở một số địa phương, bộ, ngành; từ đó rút ra một số bài học kinh nghiệm và chính sách tuyển dụng, chính sách tiền lương.

- Đề tài đã đánh giá khái quát chất lượng đội ngũ công chức của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, đánh giá công tác tuyển dụng của UBCKNN giai đoạn 2008 - 2013, nêu lên những hạn chế, vướng mắc của công tác tuyển dụng đối với việc thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao. Đánh giá chính sách ưu đãi đối với công chức UBCKNN giai đoạn 2008 - 2013. Đây là những cơ sở quan trọng để tác giải đề xuất các giải pháp đổi mới cơ chế tuyển dụng và chính sách đãi ngộ nhằm thu hút nhân lực chất lượng cao cho UBCKNN trong thời gian tới.

- Đề tài đã đề xuất một số giải pháp đổi mới phương thức tuyển dụng và chính sách đãi ngộ mang tính đột phá trong công tác cán bộ nhằm thu hút nhân lực chất lượng cao cho UBCKNN. Đổi mới trong công tác tuyển dụng bao gồm: đổi mới thi tuyển, tuyển dụng không qua thi đối với các trường hợp đặc biệt. Tuyển dụng đặc biệt đối với lãnh đạo tài năng (nhân tài) vào các chức danh lãnh đạo.

 

MỤC LỤC

 

MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I.

NHỮNG NỘI  DUNG CƠ BẢN VỀ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC VÀ CHÍNH SÁCH THU HÚT, ĐÃI NGỘ ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG CHẤT LƯỢNG CAO TRONG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC

1.1.

Tuyển dụng công chức và các hình thức tuyển dụng công chức

1.1.1.

Khái niệm, đặc điểm, vai trò của tuyển dụng công chức

1.1.2.

Các hình thức tuyển dụng công chức

1.1.3.

Quy trình tuyển dụng công chức

1.1.4.

Nguồn tuyển dụng công chức

1.1.5.

Những nhân tố ảnh hưởng đến quá trình tuyển dụng công chức

1.2.

Nguồn nhân lực và nhân lực chất lượng cao

1.2.1.

Nguồn nhân lực

1.2.2.

Nhân lực chất lượng cao

1.2.3.

Người tài (Nhân tài)- tinh hoa của lao động chất lượng cao

1.2.4.

Hệ thống các chỉ báo và thu thập thông tin về nhân tài

1.2.5.

Các hình thức phát hiện và thu hút nhân tài phù hợp với từng lĩnh vực  và điều kiện của mỗi tổ chức , cơ quan, đơn vị

1.2.6.

Kết hợp chặt chẽ giữa phát hiện, bồi dưỡng, sử dụng và đãi ngộ nhân tài

1.2.7.

Đảm bảo các điều kiện xây dựng và thực thi chính sách phát hiện, bồi dưỡng và sửu dụng nhân tài

1.3.

Chế độ chính sách đãi ngộ hiện hành đối với lao động có chất lượng cao khi được tuyển dụng vào công chức

1.3.1.

Bố trí và sử dụng

1.3.2.

Miễn tập sự đối với lao động chất lượng cao

1.3.4.

Xếp lương ưu đãi

1.3.5.

Đào tạo, bồi dưỡng, đào tạo và quy chuẩn phát triển

1.3.6.

Quy hoạch phát triển đối với lao động chất lượng cao

1.4.

Kinh ngiệm nước ngoài

1.4.1.

Tuyển dụng nhân tài, lao động chất lượng cao

1.4.2.

Phân quyền trong tuyển dụng nhân lực

1.4.3.

Chế độ tiền lương và chính sách đãi ngộ

1.4.4.

Bài học rút ra

  CHƯƠNG II.

 

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC VÀ CHÍNH SÁCH THU HÚT, ĐÃI NGỘ ĐỐI VỚI NHÂN LỰC CÓ CHẤT LƯỢNG CAO TRONG TUYỂN DỤNG CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2008 – 2012

2.1.

Đánh giá chất lượng đội ngũ nhân sự của UBCKNN (tính đến 31/12/2013)

2.2.

Công tác tuyển dụng của UBCKNN giai đoạn 2008 – 2013

2.2.1.

Đánh giá công tác của UBCKNN giai đoạn 2008 – 2013

2.3.

Những hạn chế, tồn tại của công tác tuyển dụng đối với việc thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao

2.4.

Đánh giá chính sách ưu đãi đối với cán bộ, công chức UBCKNN giai đoạn 2008 – 2013

        CHƯƠNG III.

 

ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC TUYỂN DỤNG VÀ CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ ĐỂ THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO VÀO LÀM VIỆC TẠI UBCKNN

3.1.

Một số giải pháp đổi mới cơ chế tuyển dụng tại UBCKNN

3.1.1.

Đổi mới phương thức thi tuyển, xét tuyển công chức

3.2.

Tuyển dụng đặc biệt đối với lao động tài năng (nhân tài) vào các chức danh lãnh đạo qua việc thực hiện Đề án đổi mới phương thức tuyển chọn lãnh đạo cấp Vụ, cấp Phòng của UBCKNN và Quy định chế độ thực tập, tập sự lãnh đạo, quản lý

3.2.1.

Căn cứ xây dựng Đề án

3.2.2.

Đánh giá việc thực hiện tuyển chọn lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng và tương đương hiện nay của UBCKNN

3.2.3.

Mục tiêu, phạm vi, quan điểm và các giải pháp đổi mới tuyển chọn lãnh đạo cấp Vụ, cấp Phòng

3.2.4.

Các giải pháp đổi mới

3.2.5.

Đổi mới quy trình tuyển chọn

3.2.6.

Đổi mới công tác đánh giá sau khi được bổ nhiệm

3.3.

Chế độ đãi ngộ đối với lao động chất lượng cao đã thu hút

 

KẾT LUẬN

 

 (Nguồn: Thư viện, SRTC)

Mã sách: UB.13.04
Chủ biên: ThS. Nguyễn Chính Luận
Năm xuất bản: 2013

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-14:20)
Kinh tế vĩ mô // Macroeconomics
Xây dựng mô hình mạng công bố thông tin cho Trung tâm GDCK
Phát triển thị trường dịch vụ tài chính Việt Nam trong tiến trình hội nhập
Đề tài “Hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường tai Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà...
Giải pháp hoàn thiện hoạt động thông tin nội bộ và công bố thông tin của UBCKNN
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 4  (13/03/2019-09:21)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 3  (13/03/2019-09:20)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 2  (13/03/2019-09:18)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 1  (13/03/2019-09:17)
Xin cho biết điều kiện và cách thức để một công ty có thể lên sàn giao dịch chứng khoán.">Xin cho biết điều kiện và cách thức để một công ty có thể lên sàn giao dịch chứng khoán.
Lớp học chiêu sinh tháng 12/2019 (04/12/2019-10:12)
Thông báo thi chuyên môn ngày 27/11/2019 đến 29/11/2019 (21/11/2019-15:46)
Danh sách Ca thi sát hạch đợt 2 năm 2019 (31/10/2019-14:19)
Các lớp chiêu sinh học tháng 10/2019 (15/10/2019-09:11)
Thông báo Danh sách Ca thi sát hạch đợt I năm 2019 (10/06/2019-13:51)
* Đăng ký học (06/02/2018-10:32)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

9155950
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 (Hành chính) - (84-28) 3930 9042 (Đào tạo)


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Trung tâm - Ông Hoàng Mạnh Hùng