Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Đề tài “Nghiên cứu về quỹ bảo vệ nhà đầu tư trên thế giới và đề xuất mô hình cho thị trường Chứng khoán Việt Nam”

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Vũ Chí Dũng

Đơn vị chủ trì: Vụ Hợp tác quốc tế

Mã Đề tài: UB.14.11

Tính cấp thiết của đề tài:

Sự thiếu minh bạch trong công bố thông tin, hệ thống pháp luật chưa đồng bộ dẫn đến nhiều hành vi gian lận, làm méo mó thị trường, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán, nhất là các nhà đầu tư cá nhân.

Hội nhập kinh tế quốc tế cùng với những thách thức bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán; 

Trên thế giới, xu hướng sử dụng công cụ mới bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư, đặc biệt các nhà đầu tư nhỏ lẻ ngày càng phát triển.

Cần nâng cao nhận thức của nhà đầu về quyền lợi và lợi ích hợp pháp được bảo vệ trên thị trường chứng khoán.

Trước những yêu cầu thực tiến và lý luận trên đây, việc nghiên cứu đầy đủ, toàn diện về tính khoa học và thực tiễn về quỹ bảo vệ nhà đầu tư chứng khoán là hết sức cần thiết.

Mục tiêu của đề tài:

- Đánh giá công tác bảo vệ nhà đầu tư của cơ quan quản lý thông qua các công cụ pháp luật và tài chính đang được áp dụng

- Nghiên cứu các mô hình quốc tế về quỹ bảo vệ nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán và đưa ra một số khuyến nghị về mô hình áp dụng cho Việt Nam.

Nội dung đề tài:

Chương I: Cơ sở lý luận về bảo vệ nhà đầu tư trên TTCK và các mô hình quỹ bảo vệ nhà đầu tư trên thế giới

Chương II: Thực trạng bảo vệ nhà đầu tư trên TTCK và sự cần thiết áp dụng quỹ bảo vệ nhà đầu tư tại ViệtNam.

Chương III: Đề xuất mô hình quỹ bảo vệ nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

 

MỤC LỤC

 

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG I.

Cơ sở lý luận về bảo vệ nhà đầu tư trên TTCK và các mô hình quỹ bảo vệ nhà đầu tư trên thế giới

1.1.

Cơ sở lý luận về bảo vệ nhà đầu tư trên TTCK

1.1.1.

Các khái niệm và phương pháp phổ biến bảo vệ nhà đầu tư

1.1.1.1.

Các khái niệm phổ biến về nhà đầu tư và bảo vệ nhà đầu tư

1.1.1.2.

Đặc điểm và vai trò của nhà đầu tư trên TTCK

1.1.1.3.

Quyền lợi và lợi ích hợp pháp của NĐT và các nguy cơ bị xâm hại

1.1.1.4.

Các phương pháp phổ biến bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư

1.1.2.

Mối quan hệ giữa bảo vệ nhà đầu tư và phát triển thị trường chứng khoán

1.1.2.1

Mục đích bảo vệ nhà đầu tư và mục tiêu phát triển TTCK

1.1.2.2.

Tác động của việc bảo vệ nhà đầu tư đối với sự phát triển TTCK

1.1.2.3.

Vai trò của cơ quan quản lý trong việc bảo vệ nhà đầu tư trên TTCK

1.2.

Các mô hình quỹ bảo vệ nhà đầu tư trên thế giới

1.2.1.

Nguyên nhân và xu hướng phổ biến sử áp dụng quỹ bảo vệ NĐT

1.2.1.1.

Nguyên nhân áp dụng quỹ bảo vệ nhà đầu tư

1.2.1.2.

Xu hướng phổ biến áp dụng quỹ bảo vệ nhà đầu tư

1.2.2.

Các mô hình quỹ bảo vệ nhà đầu tư trên thế giới

1.2.2.1.

Mô hình quỹ bảo vệ nhà đầu tư của Trung Quốc – SIPF

1.2.2.2.

Mô hình quỹ bảo vệ nhà đầu tư của Nhật Bản-   JIPF

1.2.2.3.

Mô hình quỹ bảo vệ nhà đầu tư của Đài Loan -  SFIPC

1.2.2.4.

Mô hình quỹ bảo vệ nhà đầu tư của Hồng Kong -  ICC

1.2.2.5.

Mô hình quỹ bảo vệ nhà đầu tư của Thái Lan – SIPF

1.2.2.6.

Mô hình quỹ bảo vệ nhà đầu tư của Úc – NGF

1.2.2.7.

Mô hình quỹ bảo vệ nhà đầu tưCanada– CIPF

1.2.2.8.

Mô hình quỹ bảo vệ nhà đầu tư Hoa Kỳ - SIPC

1.2.2.9.

Mô hình quỹ bảo vệ nhà đầu tư Châu Âu

1.2.3.

Bài học kinh nghiệm quốc tế về quỹ bảo vệ nhà đầu tư

CHƯƠNG II.

Thực trạng bảo vệ nhà đầu tư trên TTCK và sự cần thiết áp dụng quỹ bảo vệ nhà đầu tư tại Việt Nam

2.1.

Thực trạng công tác bảo vệ nhà đầu tư trên TTCK

2.1.1.

Thực trạng phát triển thị trường trong thời gian qua

2.1.1.1.

Mục tiêu phát triển TTCK

2.1.1.2.

Những thành tựu đạt được và hạn chế

2.1.1.3.

Những rủi ro về xâm phạm quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư

2.1.2.

Hoạt động bảo vệ nhà đầu tư trên TTCK

2.1.2.1.

Thực trạng hoạt động bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư trên TTCK

2.1.2.2.

Công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ

2.1.2.3.

Việc quản lý, giám sát thị trường chứng khoán còn nhiều bất cập

2.1.2.4.

Khung pháp lý về bảo vệ nhà đầu tư trên TTCK

2.1.2.5.

Các công cụ bảo vệ nhà đầu tư của cơ quan quản lý

2.1.2.6.

Đánh giá hiệu quả của các công cụ bảo vệ nhà đầu tư hiện nay

2.2.

Nhu cầu áp dụng quỹ bảo vệ nhà đầu tư tại Việt Nam

2.2.1.

Nhu cầu bảo vệ nhà đầu tư trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và tái cấu trúc TTCK

2.2.1.1.

Thách thức bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và tái cấu trúc TTCK

2.2.1.2.

Tăng cường bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và tái cấu trúc TTCK

2.2.2.

Vai trò của quỹ bảo vệ nhà đầu tư tại Việt Nam

2.2.2.1.

Góp phần đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư

2.2.2.2.

Nâng cao nhận thức và củng cố niềm tin của nhà đầu tư

2.2.2.3.

Nâng cao tính chuyên nghiệp của TTCK

2.2.2.4.

Tăng tính hiệu quả của TTCK

2.2.2.5.

Nâng cao quản trị rủi ro của các tổ chức kinh doanh trên TTCK

2.2.2.6.

Gia tăng đáng kể dòng vốn đầu tư trên thị trường chứng khoán

2.2.2.7.

Tăng cường công tác quản lý, giám sát đối với TTCK

2.2.2.8.

Tăng cường công khai, minh bạch trên TTCK

2.2.2.9.

Tăng cường ổn định và phát triển bền vững của TTCK

CHƯƠNG III.

Đề xuất mô hình quỹ bảo vệ nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam

3.1.

Quan điểm và định hướng bảo vệ nhà đầu tư của cơ quan quản lý

3.1.1.

Quan điểm bảo vệ nhà đầu tư trên TTCK

3.1.2.

Định hướng bảo vệ nhà đầu tư trên TTCK

3.2.

Đề xuất mô hình quỹ bảo vệ nhà đầu tư

3.2.1.

Nguyên tắc xây dựng quỹ bảo vệ nhà đầu tư

3.2.1.1.

Bảo vệ lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư trên TTCK có tổ chức

3.2.1.2.

Tăng cường trách nhiệm của các tổ chức kinh doanh trên TTCK

3.2.1.3.

Nâng cao tính công khai, minh bạch và lành mạnh trên TTCK

3.2.1.4.

Đảm bảo ổn định và phát triển bền vững của TTCK

3.2.2.

Khuyến nghị mô hình quỹ bảo vệ nhà đầu tư

3.2.2.1.

Địa vị pháp lý của quỹ bảo vệ nhà đầu tư

3.2.2.2.

Chức năng, quyền hạn và trách nhiệm của quỹ bảo vệ nhà đầu tư

3.2.2.3.

Bộ máy quản lý và điều hành quỹ bảo vệ nhà đầu tư

3.2.2.4.

Nguồn vốn của quỹ bảo vệ nhà đầu tư

3.2.2.5.

Sử dụng quỹ bảo vệ nhà đầu tư

3.2.2.6.

Hoạt động của quỹ bảo vệ nhà đầu tư

3.2.2.7.

Cơ quan quản lý và cơ chế giám sát đối với quỹ bảo vệ nhà đầu tư

3.3.

Lộ trình áp dụng mô hình quỹ bảo vệ nhà đầu tư

3.3.1.

Điều kiện và lộ trình áp dụng mô hình quỹ bảo vệ nhà đầu tư

3.3.1.1.

Điều kiện áp dụng mô hình quỹ bảo vệ nhà đầu tư

3.3.1.2.

Lộ trình áp dụng mộ hình quỹ bảo vệ nhà đầu tư

3.3.2.

Các giải pháp áp dụng mô hình quỹ bảo vệ nhà đầu tư

3.3.2.1.

Nhóm giải pháp về khung pháp lý điều chỉnh quỹ bảo vệ nhà đầu tư173

3.3.2.2

Nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách áp dụng cho quỹ bảo vệ                     nhà đầu tư

3.3.2.3.

Nhóm giải pháp về cơ sở hạ tầng áp dụng cho quỹ bảo vệ NĐT

3.3.2.4.

Nhóm giải pháp về công tác đào tạo, tuyên truyền về quỹ bảo vệ nhà đầu tư

 

KẾT LUẬN

(Nguồn Thư viện SRTC)

Mã sách: UB.14.11
Chủ biên: ThS. Vũ Chí Dũng
Năm xuất bản: 2014

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-14:20)
Tổ chức, quản lý việc đào tạo, cấp phép hành nghề kinh doanh chứng khoán
Xây dựng lộ trình hội nhập thị trường vốn Việt Nam với thị trường vốn các nước trong khu...
Đề tài “Xây dựng đường cong lợi xuất chuẩn của trái phiếu chính phủ Việt Nam”
Thị trường chứng khoán tại Việt Nam
Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học cấp Ủy ban năm 2003
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 4  (13/03/2019-09:21)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 3  (13/03/2019-09:20)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 2  (13/03/2019-09:18)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 1  (13/03/2019-09:17)
Hiện tại chúng tôi đang muốn tổ chức mở các lớp học hướng dẫn về đầu tư chứng khoán tại các tỉnh ngoài thành...
Lớp học chiêu sinh tháng 12/2019 (04/12/2019-10:12)
Thông báo thi chuyên môn ngày 27/11/2019 đến 29/11/2019 (21/11/2019-15:46)
Danh sách Ca thi sát hạch đợt 2 năm 2019 (31/10/2019-14:19)
Các lớp chiêu sinh học tháng 10/2019 (15/10/2019-09:11)
Thông báo Danh sách Ca thi sát hạch đợt I năm 2019 (10/06/2019-13:51)
* Đăng ký học (06/02/2018-10:32)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

9155877
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 (Hành chính) - (84-28) 3930 9042 (Đào tạo)


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Trung tâm - Ông Hoàng Mạnh Hùng