Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Đề tài “Thẩm quyền điều tra của cơ quan quản lý thị trường Chứng khoán- Kinh nghiệm Quốc tế và mô hình cho Việt Nam”

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Phạm Thị Thanh Hương

Đơn vị chủ trì: Thanh tra UBCKNN

Mã đề tài: UB.14.07

Tính cấp thiết của đề tài:

Tại Việt Nam, cùng với sự phát triển của thị trường về quy mô, số lượng giao dịch, số lượng nhà đầu tư tham gia, các vi phạm ngày càng trở nên tinh vi, phức tạp. Việc giám sát, phát hiện, kiểm tra và đặc biệt là chứng minh hành vi vi phạm gặp khó khăn, nhất là trong việc xác định mối quan hệ giữa các đối tượng nghi vấn do các đối tượng có thể sử dụng phương thức, thông qua nhiều tài khoản dưới nhiều tên khác nhau và sử dụng giao dịch trực tuyến mà không cần phải thực hiện ủy quyền. Công tác thanh tra, xác minh các hoạt động giao dịch trên thị trường cần phải xác minh thông tin về giao dịch ngân hàng, trao đổi thông tin liên quan đến các đối tượng là cá nhân/tổ chức không thuộc quyền quản lý của UBCKNN. Tuy nhiên, hiện nay UBCKNN chưa có thẩm quyền độc lập trong việc thu thập thông tin về tài khoản ngân hàng của cá nhân/tổ chức, tiếp cận các sao kê cuộc gọi điện thoại; triệu tập đối tượng vi phạm để lấy lời khai … nên gặp nhiều khó khăn trong công tác xác minh, thu thập thông tin, chứng cứ chứng minh hành vi vi phạm dẫn tới việc phát hiện và xử lý các vụ việc giao dịch nội bộ, thao túng thị trường còn hạn chế. Từ yêu cầu thực tiễn nói trên, việc nghiên cứu, đánh giá, đề xuấ giải pháp tăng cường thẩm quyền cho UBCKNN trong hoạt động điều tra để đảm bảo nâng cao hiệu quả công tác quản lý đối với TTCK là vấn đề thực sự cần thiết và có ý nghĩa thực tiễn.

Mục tiêu của đề tài:

-  Góp phần làm rõ cơ sở lý luận về hoạt động điều tra, về thẩm quyền điều tra và về cơ quan cơ quan có thẩm quyền điều tra trong lĩnh vực chứng khoán và TTCK tại Việt Nam hiện nay;

- Nghiên cứu quy định pháp lý, cơ chế và mô hình thực hiện hoạt động điều tra của một số nước có thị trường chứng khoán phát triển hơn nhằm đưa ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam;

- Đánh giá thực trạng quy định về thẩm quyền và hoạt động điều tra vi phạm pháp luật về chứng khoán và TTCK tại Việt Nam; đánh giá các yêu cầu cần thiết bổ sung thẩm quyền điều tra cho cơ quan quản lý TTCK;

- Đề xuất phương án triển khai bao gồm xây dựng khung pháp lý, tổ chức bộ máy phù hợp với hệ thống pháp luật và những đặc thù của TTCK Việt Nam.

Nội dung đề tài:

Chương I: Khái quát về hoạt động điều tra và thẩm quyền điều tra trong lĩnh vực chứng khoán tại Việt Nam hiện nay.

Chương II: Thẩm quyền điều tra của cơ quan quản lý lý thị trường chứng khoán tại một số nước và thực trạng tại Việt Nam.

Chương III: Đề xuất bổ sung thẩm quyền điều tra của cơ quan quản lý thị trường chứng khoán Việt Nam.

 

MỤC LỤC

 

MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I.

KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA VÀ THẨM QUYỀN ĐIỀU TRA TRONG LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN

1.1.

Khái quát về hoạt động điều tra

1.1.1.

Khái niệm điều tra

1.1.2.

Một số hoạt động điều tra hình sự

1.2.

Khái quát về thẩm quyền điều tra

1.2.1.

Quá trình phát triển của các cơ quan có thẩm quyền điều tra kể từ 1945 đến nay

1.2.2.

Hệ thống cơ quan điều tra hình sự

1.2.2.1.

Hệ thống cơ quan điều tra chuyên trách

1.2.2.2.

Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra

1.2.3.

Tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan có thẩm quyền điều tra trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán hiện nay

CHƯƠNG II.

THẨM QUYỀN ĐIỀU TRA CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TẠI MỘT SỐ NƯỚC

2.1.

Các mô hình thực hiện hoạt động điều tra trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán trên thế giới

2.1.1.

Mô hình cơ quan quản lý thị trường chứng khoán thực hiện thẩm quyền điều tra đầy đủ

2.1.1.1.

Thẩm quyền điều tra của cơ quan quản lý thị trường chứng khoán

2.1.1.2.

Bộ máy thực hiện hoạt động điều tra tại cơ quan quản lý thị trường chứng khoán

2.1.1.3.

Tổ chức hoạt động điều tra tại cơ quan quản lý thị trường chứng khoán

2.1.2.

Mô hình cơ quan quản lý thị trường chứng khoán thực hiện thẩm quyền điều tra không đầy đủ

2.1.2.1.

Thẩm quyền điều tra của cơ quan quản lý quản lý thị trường chứng khoán

2.1.2.2.

Bộ máy thực hiện hoạt động điều tra tại cơ quan quản lý thị trường chứng khoán

2.1.2.3.

Tổ chức hoạt động điều tra tại cơ quan quản lý thị trường chứng khoán

2.1.3.

Mô hình cơ quan quản lý thị trường chứng khoán không có thẩm quyền điều tra

2.2.

 Một số kinh nghiệm cho Việt Nam

2.2.1.

 Đánh giá về điều kiện hình thành và tính phù hợp với đặc điểm của thị trường chứng khoán các nước

2.2.2.

Đánh giá khung pháp lý, vai trò của cơ quan quản lý thị trường chứng khoán trong tố tụng hình sự

2.2.3.

Đánh giá về mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của bộ phận thực hiện thẩm quyền điều tra

2.2.4.

 Đánh giá chung

CHƯƠNG III.

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA TỘI PHẠM VỀ CHỨNG KHOÁN TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY VÀ YÊU CẦU BỔ SUNG THẨM QUYỀN ĐIỀU TRA CHO CƠ QUAN QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

3.1.

Thực trạng hoạt động điều tra tội phạm về chứng khoán tại Việt Nam hiện nay

3.1.1.

Tình hình vi phạm về chứng khoán

3.1.2.

Khó khăn, vướng mắc trong hoạt động điều tra tội phạm về chứng khoán

3.2.

Yêu cầu bổ sung thẩm quyền điều tra cho cơ quan quản lý thị trường chứng khoán Việt Nam và những thuận lợi, khó khăn đối với cơ quan quản lý thị trường chứng khoán Việt Nam khi được giao thẩm quyền điều tra

3.2.1.

Yêu cầu bổ sung thẩm quyền điều tra cho cơ quan quản lý thị trường chứng khoán Việt Nam

3.2.1.1.

Yêu cầu tăng cường năng lực phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán của cơ quan quản lý thị trường chứng khoán Việt Nam

3.2.1.2.

Yêu cầu thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chiến lược phát triển ngành, cải cách tư pháp và phòng chống tội phạm trong tình hình mới

3.2.1.3.

Yêu cầu thực hiện các cam kết hội nhập và phù hợp với pháp luật, thông lệ quốc tế

3.2.2.

Những thuận lợi, khó khăn đối với cơ quan quản lý thị trường chứng khoán Việt Nam khi được giao thẩm quyền điều tra

3.2.2.1.

Thuận lợi

3.2.2.2.

Khó khăn

CHƯƠNG IV.

ĐỀ XUẤT THẨM QUYỀN ĐIỀU TRA CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

4.1.

 Cơ sở và nguyên tắc đề xuất thẩm quyền điều tra của cơ quan quản lý thị trường chứng khoán Việt Nam

4.1.1.

 Cơ sở đề xuất thẩm quyền điều tra của cơ quan quản lý thị trường chứng khoán Việt Nam

4.1.2.

 Một số nguyên tắc đề xuất mô hình thẩm quyền điều tra của cơ quan quản lý thị trường chứng khoán Việt Nam

4.2.

 Đề xuất mô hình thẩm quyền điều tra của cơ quan quản lý thị trường chứng khoán Việt Nam

4.2.1.

 Chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quản lý thị trường chứng khoán trong hoạt động điều tra

4.2.2.

 Thẩm quyền của cơ quan quản lý thị trường chứng khoán trong hoạt động điều tra

4.2.3.

 Tổ chức bộ máy thực hiện thẩm quyền điều tra

4.2.3.1.

 Mô hình độc lập

4.2.3.2.

 Mô hình kết hợp

4.2.3.3.

 Mô hình đề xuất

4.2.4.

 Cơ chế phối hợp thực hiện hoạt động điều tra

4.2.4.1.

 Cơ chế phối hợp thực hiện hoạt động điều tra giữa cơ quan quản lý thị trường chứng khoán với Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát

4.2.4.2.

 Cơ chế phối hợp thực hiện hoạt động điều tra giữa đơn vị thực hiện nhiệm vụ điều tra và các đơn vị chức năng của cơ quan quản lý thị  trường chứng khoán

4.3.

 Cơ sở đảm bảo thực hiện thẩm quyền điều tra của cơ quan quản lý thị trường chứng khoán

4.3.1.

 Về khuôn khổ pháp lý

4.3.1.1.

 Sửa đổi, bổ sung hệ thống pháp luật chung về điều tra

4.3.1.2.

 Sửa đổi, bổ sung hệ thống pháp luật chuyên ngành về chứng khoán và thị trường chứng khoán

4.3.2.

 Xây dựng đội ngũ cán bộ điều tra

4.3.2.1.

 Các tiêu chuẩn, yêu cầu đối với cán bộ điều tra

4.3.2.2.

 Đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ điều tra

4.3.3.

Đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phù hợp với yêu cầu của hoạt động điều tra

 

KẾT LUẬN

(Nguồn: Thư viện,SRTC)

Mã sách: UB.14.07
Chủ biên: ThS. Phạm Thị Thanh Hương
Năm xuất bản: 2014

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-14:20)
Hoàn thiện và phát triển hệ thống chỉ báo cho thị trường chứng khoán VN
Số tay tra cứu phím tắt trong Microsoft Office
Giải pháp thúc đẩy các tổ chức tài chính đầu tư vào TTCK VN
Đề tài “Giải pháp phát triển nguồn nhân lực quản lý và vận hành thị trường chứng khoán...
Giải pháp hoàn thiện hệ thống quản lý chứng khoán tại TTCK Việt Nam
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 4  (13/03/2019-09:21)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 3  (13/03/2019-09:20)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 2  (13/03/2019-09:18)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 1  (13/03/2019-09:17)
Xin cho hỏi thuật ngữ Lưu ký có nghĩa là gì ?">Xin cho hỏi thuật ngữ Lưu ký có nghĩa là gì ?
Lớp học chiêu sinh tháng 12/2019 (04/12/2019-10:12)
Thông báo thi chuyên môn ngày 27/11/2019 đến 29/11/2019 (21/11/2019-15:46)
Danh sách Ca thi sát hạch đợt 2 năm 2019 (31/10/2019-14:19)
Các lớp chiêu sinh học tháng 10/2019 (15/10/2019-09:11)
Thông báo Danh sách Ca thi sát hạch đợt I năm 2019 (10/06/2019-13:51)
* Đăng ký học (06/02/2018-10:32)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

9156138
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 (Hành chính) - (84-28) 3930 9042 (Đào tạo)


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Trung tâm - Ông Hoàng Mạnh Hùng