Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Đề tài “Hoàn thiện công tác đào tạo quản trị công ty đại chúng ở Việt Nam”

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Hoàng Mạnh Hùng

Đơn vị chủ trì: Trung tâm NCKH&ĐTCK

Mã Đề tài: UB.14.03

Tính cấp thiết của đề tài:

Thực trạng yếu kém về năng lực quản lý, điều hành của từng cá nhân tại các bộ phận thuộc hệ thống quản trị công ty, cũng như chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận quản trị đó chưa rõ ràng, cụ thể... dẫn đến các bộ phận/cơ quan cấu thành trong công tác quản trị chỉ mang tính hình thức mà chưa có hiệu quả thực sự và hiệu quả hoạt động kinh doanh thấp.

Quản trị công ty là một lĩnh vực mới, phức tạp, nên kiến thức về lĩnh vực này của các công ty nói riêng, của các doanh nghiệp và của xã hội nói chung còn nhiều hạn chế, nên có sự hiểu chưa đầy đủ, rõ ràng, thậm chí là nhầm lẫn kiến thức cơ bản trong lĩnh vực này.

Công tác đào tạo quản trị công ty đại chúng tại ViệtNam, hiện tại, chủ yếu do SRTC của Ủy ban chứng khoán nhà nước thực hiện. Bên cạnh một số kết quả đã đạt được, công tác này còn nhiều hạn chế như: chương trình đào tạo mới chỉ tập trung nhiều vào các nội dung liên quan đến phía bên ngoài công ty (các cổ đông) và một phần cơ chế hoạt động của các bộ máy quản trị được dựa trên cơ sở một nhóm nguyên tắc mang tính “thông lệ tốt” mà chưa đề cập chuyên sâu đến một mảng nội dung quan trọng khác là các kiến thức về quản trị chức năng trong công ty, chưa gắn kết với thực tiễn quản lý, điều hành; đội ngũ giảng viên còn ít, hạn chế về kiến thức v.v. ..

Do đó, việc hoàn thiện công tác đào tạo này mang tính toàn diện hơn về cả nội dung, thời gian thực hiện, chương trình đào tạo cho từng đối tượng, từng bước cần phải thành lập đơn vị/tổ chức chuyên trách về Quản trị công ty tại Việt Nam như quốc tế đã thực hiện là vấn đề cần sớm triển khai.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu chung: Nâng cao nhận thức về quản trị công ty, hoàn thiện công tác  đào tạo quản trị  tại ViệtNam và phù hợp với thông lệ quốc tế.

Mục tiêu cụ thể: Xây dựng chương trình đào tạo/tập huấn về quản trị công ty; xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên; là cơ sở tham khảo để xây dựng Bộ quy tắc/nguyên tắc về quản trị công ty đại chúng/công ty niêm yết; cơ sở tham khảo xây dựng và phát triển các quy định về đào tạo quản trị công ty (Hướng dẫn pháp lý về đào tạo cho cán bộ quản lý trong hệ thống quản trị công ty), tiến tới xây dựng bộ phận/đơn vị đầu mối trong công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo về quản trị công ty tại Việt Nam.

Nội dung đề tài: Đề tài gồm 3 chương:

Chương I: Tổng quan công tác đào tạo quản trị công ty đại chúng.

Chương II: Thực trạng công tác đào tạo quản trị công ty đại chúng ở ViệtNam.

Chương III: Hoàn thiện công tác đào tạo quản trị công ty đại chúng ở Việt Nam.

MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I

TỔNG QUAN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

1.1.

Một số vấn đề chung về quản trị công ty

1.1.1.

Khái niệm về quản trị công ty

1.1.2.

Vai trò của quản trị công ty

1.1.3.

Khung pháp lý và mô hình quản trị công ty

1.1.3.1.

Khung pháp lý

1.1.3.2.

Mô hình quản trị công ty phổ biến

1.2.

Công tác đào tạo quản trị công ty

1.2.1.

Chương trình đào tạo (trình bày bổ sung mục tiêu, nội dung)

1.2.2.

Giảng viên

1.2.3.

Tổ chức/ cơ sở đào tạo

1.2.4.

Hình thức đào tạo

1.2.5.

Đánh giá học tập

1.3.

Kinh nghiệm quốc tế về công tác đào tạo quản trị công ty

1.3.1.

Kinh nghiệm Mỹ

1.3.2.

Kinh nghiệm Bra-xin

1.3.3.

Kinh nghiệm Úc

1.3.4.

Kinh nghiệm Anh

1.3.5.

Kinh nghiệm Đức

1.3.6.

Kinh nghiệm Thái Lan

1.3.7.

Kinh nghiệm Trung Quốc

1.3.8.

Kinh nghiệm Đài Loan

1.4.

Bài học kinh nghiệm đối với ViệtNam

 

Kết luận chương I

CHƯƠNG II

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG Ở VIỆT NAM

2.1.

Thực trạng phát triển của thị trường CK và công ty cổ phần đại chúng ở Việt Nam

2.1.1.

Sơ lược sự phát triển thị trường chứng khoán

2.1.2.

Bối cảnh thị trường hiện tại

2.1.3.

Tình hình phát triển công ty cổ phần đại chúng

2.2.

Thực trạng công tác đào tạo quản trị công ty đại chúng

2.2.1.

Chương trình đào tạo và giáo trình/tài liệu giảng dạy

2.2.2.

Giảng viên

2.2.3.

Tổ chức/cơ sở đào tạo

2.2.4.

Hình thức đào tạo

2.2.5.

Hình thức đánh giá

2.2.6.

Đánh giá, nhận xét chung về công tác đào tạo quản trị (bản chất bên trong – thiếu bên ngoài – thể hiện phần 2.3

2.3.

Phân tích, đánh giá chung về công tác đào tạo quản trị công ty đại chúng (đặc biệt trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế)

2.3.1.

Mặt mạnh

2.3.2.

Mặt yếu

2.3.3.

Cơ hội

2.3.4.

Thách thức

Kết luận

Chương II

CHƯƠNG III

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG Ở  VIỆT NAM

3.1.

Quan điểm, định hướng phát triển doanh nghiệp và môi trường kinh doanh ở Việt Nam

3.1.1.

Sửa đổi Luật DN

3.1.2.

Tăng cường cổ phần hóa

3.1.3.

Tăng cường khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam

3.1.4.

Định hướng của cơ quan quản lý về công tác quản trị công ty

3.2.

Định hướng phát triển thị trường chứng khoán

3.3.

Định hướng, mục tiêu hoàn thiện công tác đào tạo quản trị công ty đại chúng

3.3.1.

Chương trình đào tạo và tài liệu giảng dạy

3.3.2.

Xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên

3.3.3.

Xây dựng học viện quản trị

3.4.

Các giải pháp, khuyến nghị

3.4.1.

Giải pháp về khung pháp lý cho quản trị công ty 

3.4.2.

Các chương trình đào tạo/tập huấn và phân loại nội dung chương trình đào tạo tương ứng

3.4.3.

Xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên

3.4.4.

Cơ sở đào tạo

3.4.5.

Hình thức đào tạo

3.4.6.

Công tác tổ chức đánh giá

3.4.7.

Nhóm các giải pháp hỗ trợ khác

3.4. 8 .

Các giải pháp tăng cường tuyên truyền phổ cập

3.5.

Lộ trình thực hiện các giải pháp

 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

(Nguồn: Thư viện, SRTC)

Mã sách: UB.14.03
Chủ biên: ThS. Hoàng Mạnh Hùng
Năm xuất bản: 2014

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-14:20)
Đề tài “Một số giải pháp phát triển hoạt động thông tin tuyên truyền về chứng khoán và...
Quản trị tài chính công ty: lý thuyết và ứng dụng
Đề tài “Chính sách và giải pháp kích cầu cho thị trường chứng khoán Việt Nam”
Đề tài “Giải pháp phát triển các tổ chức đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai
Đề tài “Ứng dụng công nghệ tin học trong công tác bảo mật dữ liệu tại Trung tâm giao dịch...
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 4  (13/03/2019-09:21)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 3  (13/03/2019-09:20)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 2  (13/03/2019-09:18)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 1  (13/03/2019-09:17)
Tôi có thể mua bộ giáo trình đào tạo chứng khoán và Trung tâm giới thiệu ở đâu ?
Lớp học chiêu sinh tháng 12/2019 (04/12/2019-10:12)
Thông báo thi chuyên môn ngày 27/11/2019 đến 29/11/2019 (21/11/2019-15:46)
Danh sách Ca thi sát hạch đợt 2 năm 2019 (31/10/2019-14:19)
Các lớp chiêu sinh học tháng 10/2019 (15/10/2019-09:11)
Thông báo Danh sách Ca thi sát hạch đợt I năm 2019 (10/06/2019-13:51)
* Đăng ký học (06/02/2018-10:32)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

9155894
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 (Hành chính) - (84-28) 3930 9042 (Đào tạo)


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Trung tâm - Ông Hoàng Mạnh Hùng