Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Đề tài “Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Ủy ban Chứng khoán Nhà nước”

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Nhân Nghĩa

Đơn vị chủ trì: Vụ Tổ chức cán bộ

Mã Đề tài: UB.14.02

Tính cấp thiết của đề tài:

Việc đào tạo công chức, viên chức của UBCKNN hiện nay chủ yếu tập trung theo ngạch/ bậc hay chức danh chung như ở bất cứ cơ quan hành chính nào và cũng chỉ mới mới đào tạo chuyên môn cơ bản. Việc đào tạo, bồi dưỡng chưa tập trung đào tạo theo vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp; phát huy năng lực cá nhân; chưa đào tạo chuyên môn sâu đặc thù ngành chứng khoán. Thêm vào đó công tác đào tạo công/ viên chức gần như phụ thuộc hoàn toàn vào ngân sách, cơ sở giáo dục đào tạo Nhà nước.

Từ yêu cầu thực tiễn cần có sự đổi mới, nâng cao nhận thức về vấn đề đào tạo, bồi dưỡng công/viên chức đòi hỏi phải có những phân tích, đánh giá chuẩn xác nội tại công tác đào tạo của UBCKNN là vấn đề quan trọng được các cấp quản lý đặc biệt quan tâm.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu chung: Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức UBCKNN.

Mục tiêu cụ thể:

- Xây dựng Khung chương trình đào tạo tương ứng với vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp của công/viên chức;

- Công/viên chức có cơ hội phát huy năng lực cá nhân; được đào tạo chuyên sâu về chứng khoán và TTCK; và

- Bước đầu “xã hội hóa” đào tạo công/ viên chức thông qua việc hợp tác đào tạo với các định chế trên TTCK.

Nội dung đề tài: Đề tài gồm 3 chương:

Chương I. Cơ sở lý luận chung về chất lượng đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức.

Chương II. Thực trạng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức tại các đơn vị thuộc UBCKNN.

Chương III. Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức các đơn vị thuộc UBCKNN trong giai đoạn hiện nay.

                                                   MỤC LỤC

 

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG I

CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CÔNG CHỨC

1.1.

Chế độ công chức, viên chức

1.2.

Vai trò của ĐTBD công chức, viên chức

1.3.

Chất lượng ĐTBD công chức

1.3.1.

Khái niệm chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức

1.3.2.

Các yếu tố tác động đến chất lượng ĐTBD CBCC

1.4.

Một số kỹ thuật đánh giá chất lượng đào tạo  bồi dưỡng công chức, viên chức

1.4.1.

Giới thiệu chung về các phương pháp đánh giá chất lượng đào tạo bồi dưỡng công  chức, viên chức

1.4.2.

Áp dụng một số phương pháp đánh giá

1.5.

Kinh nghiệm Quốc tế trong ĐTBD công chức, viên chức ngành chứng khoán và bài học kinh nghiệm cho Việt nam

1.5.1.

Đào tạo bồi dưỡng ở Mỹ

1.5.2.

Đào tạo bồi dưỡng ở Nhật Bản

1.5.3.

Đào tạo bồi dưỡng ở Cộng hòa liên bang Đức

1.5.4.

Đào tạo bồi dưỡng ởAustralia

1.5.5.

Đào tạo bồi dưỡng ởSingapore

1.5.6.

Đào tạo bồi dưỡng ở Trung Quốc

1.5.7.

Kinh nghiệm cho nghành chứng khoán Việt nam,

CHƯƠNG II

THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC UBCKNN

2.1.

Tổng quan ngành chứng khoán Việt nam

2.1.1.

Sự phát triển của nghành chứng khoán Việt nam

2.1.2.

Đặc điểm nghành chứng khoán và yêu cầu nguồn nhân lực

2.2.

Thực trạng đội ngũ công chức, viên chức thuộc UBCKNN (31/12/2013)

2.2.1.

Số lượng, cơ cấu đội ngũ công chức viên chức UBCKNN

2.2.2.

Về trình độ đào tạo

2.2.3.

Về năng lực công tác

2.2.4.

Đánh giá thực trạng hiện nay và những yêu cầu đặt ra đối với công chức, viên chức UBCKNN thời gian tới

2.3.

Thực trạng công tác ĐTBD công chức, viên chức UBCKNN giai đoạn 2009 – 2013

2.3.1.

Kết quả đạt được

2.3.2.

Khó khăn, tồn tại

2.3.3.

Nguyên nhân những khó khăn tồn tại

CHƯƠNG III

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC UBCKNN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

3.1.

Quan điểm, chủ trương về sự phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2020

3.1.1.

Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam đến năm 2012

3.1.2.

Định hướng phát triển nguồn nhân lực ngành chứng khoán đến năm 2012

3.2.

Mục tiêu, định hướng đối với công tácĐTBD Công chức viên chức của UBCKNN81

3.2.1.

Tuân thủ đúng các quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước trong đào tạo bồi dưỡng công chức viên chức

3.2.2.

Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức UBCKNN phải phù hợp với phương hướng đổi mới cách đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức

3.2.3.

Đào tạo bồi dưỡng gắn liền với thực hành

3.2.4.

Đảm bảo tính hiệu quả thực tế trong đào tạo, bồi dưỡng

3.2.5.

ĐTBD phải đảm bảo các yêu cầu chuẩn mực nhằm nâng cao chất lượng thực thi công vụ của đội ngũ CCVC UBCKNN

3.3.

Đề xuất

3.3.1.

Ban hành chính thức đề án vị trí việc làm

3.3.2.

Xây dựng khung năng lực theo vị trí việc làm của UBCKNN

3.3.3.

Tạo cơ hội cho công chức, viên chức được đào tạo chuyên sâu về chứng khoán và thị trường chứng khoán

3.3.4.

Hợp tác đào tạo  với các định chế trên TTCK

3.3.5.

Xây dựng đổi ngũ giảng viên tại Trung tâm NCKH&ĐTCK

3.3.6.

Xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo“Kỹ năng vận hành, sử dụng các hệ thống quản lý, giám sát chứng khoán và TTCK

3.4.

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức UBCKNN

3.4.1.

Giải pháp trực tiếp

3.4.1.1.

Xây dựng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí việc làm

3.4.1.2.

Giải pháp về nhận thức

3.4.1.3.

Xây dựng bổ sung hệ thống giáo trính, tài liệu phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng

3.4.1.4.

Xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên, đội ngũ quản lý, bồi dưỡng

3.4.1.5.

Đổi mới phương thức giảng dạy, học tập

3.4.1.6.

Tăng cường việc đánh giá năng lực sau quá trình đào tạo

3.4.1.7.

Tiếp tục mở rộng và tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng

3.4.1.8.

Giải pháp đạo tạo mang tính chất đặc thù

3.4.2.

Giải pháp điều kiện

3.4.2.1.

Lập đơn vị chuyên trách, quản lý về đào tạo công chức viên chức

3.4.2.2.

Chính sách cho cán bộ làm công tác đào tạo

3.4.2.3.

Cơ sở vật chất, tài chính cho đào tạo, bồi dưỡng

 

KẾT LUẬN

(Nguồn: Thư viện, SRTC)

Mã sách: UB.14.02
Chủ biên: ThS. Nguyễn Nhân Nghĩa
Năm xuất bản: 2014

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-14:20)
Đề tài “Một số giải pháp xây dựng và phát triển nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư...
Phân tích tài chính doanh nghiệp
Giới quan chức trong kinh doanh: ý nghĩa kinh tế và chính trị của sở hữu nhà nước
Đề tài “Giải pháp phát triển các tổ chức đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai
Cơ sở lý luận để tổ chức hạch toán kế toán và quản lý quỹ hỗ trợ thanh toán tại Trung...
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 4  (13/03/2019-09:21)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 3  (13/03/2019-09:20)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 2  (13/03/2019-09:18)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 1  (13/03/2019-09:17)
Tôi đã hoàn thành khóa học cơ bản về chứng khoán do Trung tâm tổ chức (Chứng chỉ được cấp ngày 13/12/1999), nay muốn...
Lớp học chiêu sinh tháng 12/2019 (04/12/2019-10:12)
Thông báo thi chuyên môn ngày 27/11/2019 đến 29/11/2019 (21/11/2019-15:46)
Danh sách Ca thi sát hạch đợt 2 năm 2019 (31/10/2019-14:19)
Các lớp chiêu sinh học tháng 10/2019 (15/10/2019-09:11)
Thông báo Danh sách Ca thi sát hạch đợt I năm 2019 (10/06/2019-13:51)
* Đăng ký học (06/02/2018-10:32)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

9156147
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 (Hành chính) - (84-28) 3930 9042 (Đào tạo)


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Trung tâm - Ông Hoàng Mạnh Hùng