Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI NCKH HIỆN CÓ TRONG THƯ VIỆN

DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI NCKH HIỆN CÓ TRONG THƯ VIỆN

(TỪ NĂM 1999 ĐẾN 2004)

 

TT

Mã số
Tên đề tài
 
 
NĂM 1999
 
 
Đề tài cấp bộ
01
UB.01.99
Thị trường chứng khoán trong cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ châu Á - Những gợi ý cho Việt Nam
02
UB.02.99
Cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng chỉ số giá chứng khoán và một số gợi ý cho Việt Nam
03
UB.03.99
Sở giao dịch chứng khoán VN - Mô hình tổ chức và quản lý, giám sát
04
UB.04.99
Những vấn đề cơ bản trong việc hình thành và phát triển công ty chứng khoán Việt Nam
05
UB.05.99
Cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển thị trường sơ cấp ở Việt Nam
06
UB.06.99
Xây dựng mô hình mạng công bố thông tin cho Trung tâm GDCK
07
UB.07.99
Ứng dụng công nghệ tin học vào công tác thanh tra, giám sát TTCK VN
08
UB.08.99
Những đặc trưng cơ bản và các giải pháp phát triển TTCK Việt Nam
09
UB.09.99
Xây dựng và hoàn thiện khung pháp luật về chứng khoán và TTCK ở VN
 
 
Cấp cơ sở
10
CS.01.99
Thách thức và cơ hội hội nhập quốc tế của thị trường chứng khoán VN
11
CS.02.99
Cơ sở lý luận để tổ chức hạch toán kế toán và quản lý quỹ hỗ trợ thanh toán tại Trung tâm GDCK
 
 
NĂM 2000
12
UB.01.00
Những vấn đề cơ bản trong việc thiết lập và phát triển hệ thống lưu ký, bù trừ, thanh toán và đăng ký chứng khoán ở Việt Nam
13
UB.02.00
Định giá cổ phiếu tại thị trường chứng khoán Việt Nam
14
UB.03.00
Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn đánh giá các doanh nghiệp tham gia niêm yết trên Trung tâm GDCK Việt Nam
15
UB.04.00
Định hướng phát triển công nghệ thông tin ngành chứng khoán Việt Nam đến năm 2010
16
UB.05.00
Những vấn đề cơ bản về lý luận và thực tiễn để xây dựng luật chứng khoán ở Việt Nam
17
UB.06.00
Những vấn đề cơ bản trong quản lý, tổ chức, vận hành và phát triển Trung tâm GDCK ở Việt Nam
18
UB.07.00
Thiết lập và hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính đối với ngành chứng khoán
19
UB.08.00
Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2010
20
UB.09.00
Xây dựng và phát triển cơ sở dữ liệu chứng khoán Việt Nam
21
UB.10.00
Một số vấn đề về hình thành và phát triển nghề môi giới CK ở VN
22
UB.11.00
Các giải pháp thúc đẩy và phát triển các loại quỹ đầu tư tại Việt Nam
23
UB.12.00
Thị trường chứng khoán Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế
24
UB.13.00
Những giải pháp đảm bảo an toàn cho sự phát triển TTCK Việt Nam
25
UB.14.00
Đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao dân trí cho TTCK Việt Nam
 
 
Đề tài cấp cơ sở
26
CS.01.00
Một số biện pháp cơ bản để nâng cao hoạt động đầu tư trên TTCK VN
27
CS.02.00
Xây dựng, phát triển giải pháp tin học cho Trung tâm GDCK Việt Nam trong giai đoạn 2000 - 2003
28
CS.03.00
Những cơ sở lý luận thực hiện tin học hoá công tác kế toán tại các công ty chứng khoán
29
CS.04.00
Một số công cụ chứng khoán phái sinh và khả năng phát triển trên thị trường chứng khoán Việt Nam
30
CS.05.00
Một số giải pháp tuyên truyền nhằm nâng cao dân trí về chứng khoán và thị trường chứng khoán ở nước ta hiện nay
31
CS.06.00
Sự gia nhập của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán VN
32
CS.07.00
Quản lý mức vốn khả dụng của các Cty chứng khoán hoạt động tại VN
 
 
NĂM 2001
 
 
Đề tài cấp bộ
33
01-UB-01
Mô hình tổ chức và hoạt động của UBCKNN trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN
34
02-UB-01
Hình thành và phát triển công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán ở VN
35
03-UB-01
Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng Hiệp hội chứng khoán Việt Nam
36
04-UB-01
Cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc phát triển thị trường trái phiếu ở VN
37
05-UB-01
Mô hình tổ chức và hoạt động bảo lãnh phát hành và tư vấn đầu tư tài chính trên thị trường sơ cấp
38
06-UB-01
Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng và phát triển TTCK phi tập trung VN
39
07-UB-01
Vai trò và khả năng tham gia của các định chế ngân hàng và tài chính trên thị trường chứng khoán Việt Nam
40
08-UB-01
Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát TTCK VN
41
09-UB-01
Phương pháp luận quản lý rủi ro đầu tư cổ phiếu trên TTCK Việt Nam
42
10-UB-01
Chiến lược đào tạo nhân lực cho thị trường chứng khoán VN cho tới 2010
43
11-UB-01
Xây dựng và áp dụng các nguyên tắc quản trị công ty đối với các công ty cổ phần và niêm yết
44
12-UB-01
Mô hình và giải pháp xây dựng tổ chức đánh giá định mức tín nhiệm ở VN
45
13-UB-01
Một số vấn đề pháp lý về giải quyết tranh chấp trên TTCK Việt Nam
46
14-UB-01
Những giải pháp tài chính nhằm khuyến khích sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay
47
15-UB-01
Định hướng và giải pháp tuyên truyền nâng cao dân trí cho công chúng
48
16-UB-01
Sự hình thành và phát triển Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội
49
17-UB-01
Giải pháp tin học quản lý khách hàng tại công ty chứng khoán Việt Nam
50
18-UB-01
Các giải pháp phát triển hàng hoá cho thị trường chứng khoán Việt Nam
 
 
Đề tài cấp cơ sở
51
19-UB-01
Xây dựng hệ thống tiêu chí giám sát hoạt động giao dịch chứng khoán tại TTGDCK Tp. HCM
52
20-UB-01
Một số kiến nghị nhằm triển khai và phát triển nghiệp vụ cầm cố chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam
53
22-UB-01
Thị trường trái phiếu công ty của một số nước châu Á sau khủng hoảng và một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
54
23-UB-01
Một số giải pháp cơ bản để nâng cao hoạt động công bố thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam chuyen nha
55
24-UB-01
Chứng khoán hoá - Giải pháp tăng cường tính thanh khoản trên thị trường tài chính và tạo nguồn cung chứng khoán
56
25-UB-01
Giải pháp kết nối thông tin giữa TTGDCK và các công ty chứng khoán
 
 
NĂM 2002
 
 
Đề tài cấp bộ
57
UB.02.01
Hoàn thiện khung pháp lý thị trường chứng khoán Việt Nam
58
UB.02.02
Chính sách và giải pháp kích cầu cho thị trường chứng khoán Việt Nam
59
UB.02.04
Các giải pháp nhằm nâng cao vai trò của các tổ chức trung gian trong việc hỗ trợ phát hành chứng khoán ra công chúng
60
UB.02.05
Hoàn thiện và phát triển hệ thống chỉ báo cho thị trường chứng khoán VN
61
UB.02.06
Chính sách cổ tức và tác động của nó tới công ty - Những gợi ý cho VN
62
UB.02.07
Xây dựng mô hình tổ chức và hoạt động của trung tâm lưu ký chứng khoán tại Việt Nam
63
UB.02.08
Điều chỉnh pháp lý đối với các hành vi bị cấm và hạn chế trên thị trường chứng khoán Việt Nam
64
UB.02.09
Giải pháp hoàn thiện các quy định của pháp luật về chủ thể kinh doanh chứng khoán bang tai
65
UB.02.10
Các giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống bù trừ và thanh toán trong giao dịch chứng khoán tại Việt Nam
66
UB.02.11
Tăng cường và hoàn thiện hệ thống công bố thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam
67
UB.02.12
Công nghệ tin học ngành chứng khoán VN với vấn đề giao dịch trực tuyến
68
UB.02.13
Tổ chức, quản lý việc đào tạo, cấp phép hành nghề kinh doanh chứng khoán
69
UB.02.14
Một số vấn đề về thu hút và quản lý vốn đầu tư nước ngoài qua TTCK
70
UB.02.15
Cơ cấu sở hữu và tổ chức của sở giao dịch các nước trên thế giới - Kiến nghị cho Việt Nam
 
 
Đề tài cấp cơ sở
71
CS.02.01
Giải pháp hoàn thiện hệ thống quản lý chứng khoán tại TTCK Việt Nam
72
CS.02.02
Hoàn thiện giám sát các hoạt động giao dịch trên thị trường giao dịch tập trung
73
CS.02.03
Một số giải pháp để xây dựng và phát triển đại lý đăng ký chứng khoán tại TTGDCK TP. HCM
74
CS.02.04
Một số giải pháp để quản lý các giao dịch cổ phiếu quỹ
75
CS.02.05
Khung pháp lý để bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư trong giao dịch trên thị trường chứng khoán tập trung
76
CS.02.06
TTCK Việt Nam với vấn đề cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước
77
CS.02.07
Vai trò của công ty chứng khoán trong hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán cho khách hàng
78
CS.02.08
Cơ sở khoa ọc xây dựng và phát triển tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp trong kinh doanh chứng khoán tại Việt Nam
79
CS.02.09
Đổi mới thủ tục hành chính trong hoạt động của Uỷ ban Chứng khoán NN
 
 
NĂM 2003
 
 
Đề tài cấp bộ
80
UB.03.01
Giải pháp xây dựng Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội theo mô hình thị trường OTC
81
UB.03.02
Nghiên cứu và áp dụng hoạt động giao dịch vay và cho vay chứng khoán tại TTCK Việt Nam
82
UB.03.03
Cơ sở lý luận và thực tiễn hình thành thị trường chứng khoán phái sinh ở Việt Nam
83
UB.03.04
Quản lý Nhà nước đối với hoạt động thâu tóm, sáp nhập công ty trên TTCK Việt Nam
84
UB.03.05
Một số giải pháp tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học và đào tạo chứng khoán UBCKNN
85
UB.03.06
Quỹ đầu tư mạo hiểm và khả năng hình thành, phát triển tại VN
86
UB.03.07
Xây dựng mô hình phân tích hoạt động giao dịch của nhà đầu tư nhằm phục vụ công tác quản lý, giám sát trên TTCK VN
87
UB.03.08
Xây dựng mô hình hệ thống quản lý cho TTCK TP. HCM
88
UB.03.09
Các giải pháp đảm bảo nguồn tài chính cho hoạt động của Trung tâm GDCK Việt Nam
89
UB.03.10
Giải pháp phát triển nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư chứng khoán tại Việt Nam
90
UB.03.11
Nhận diện vi phạm và hoàn thiện pháp luật xử lý vi phạm trên thị trường chứng khoán
91
UB.03.12
Giải pháp hoàn thiện hoạt động thanh tra, giám sát công ty chứng khoán
92
UB.03.13
Giải pháp hoàn thiện hoạt động thông tin nội bộ và công bố thông tin của UBCKNN
 
 
Đề tài cấp cơ sở
93
CS.03.01
Hệ thống quản lý GDCK trên thị trường tập trung và một số đề xuất cho Trung tâm GDCK Hà Nội
94
CS.03.02
Mô hình hoạt động ngân hàng đa năng trên thị trường chứng khoán Việt Nam
95
CS.03.03
Những yêu cầu kỹ thuật xây dựng hệ thống giao dịch tập trung cho chứng khoán các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại TTGDCK HN
96
CS.03.04
Thị trường chứng khoán trong khuôn khổ WTO: Kinh nghiệm các nước và đề xuất đối với Việt Nam
97
CS.03.05
Giải pháp phát triển nguồn nhân lực quản lý và vận hành thị trường chứng khoán Việt Nam
98
CS.03.06
Xây dựgn hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ công tác vận hành và quản lý của TTGDCK
99
CS.03.07
Nghiên cứu đánh giá kinh nghiệm của Trung Quốc trong việc bán cổ phần của DNNN cho nhà đầu tư nước ngoài trên TTCK trong nước
100
CS.03.08
Một số giải pháp phát triển hoạt động quan hệ quốc tế của UBCKNN
101
CS.03.09
Một số giải pháp tăng cường công tác đào tạo thực hành chứng khoán ở Việt Nam
102
CS.03.10
Một số giải pháp cơ bản để thu hút các nhà đầu tư chứng khoán tiềm năng bằng mô hình Marketing Mix
103
CS.03.11
Một số giải pháp hoàn thiện phát triển hoạt động thông tin tuyên truyền chứng khoán và TTCK
104
CS.03.12
Ứng dụng công nghệ tin học trong công tác bảo mật dữ liệu tại Trung tâm GDCK Việt Nam
 
 
NĂM 2004
 
 
Đề tài cấp bộ
105
UB.04.01
Định hướng xây dựng Luật chứng khoán trong mối quan hệ với các lĩnh vực pháp luật khác
106
UB.04.02
Bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư trên thị trường cổ phiếu tại Việt Nam - Thực trạng và giải pháp
107
UB.04.03
Giải pháp hoàn thiện mối quan hệ giữa công ty chứng khoán và khách hàng
108
UB.04.04
Các giải pháp hoàn thiện hệ thống giám sát tại Trung tâm GDCK Tp. HCM
109
UB.04.05
Định giá các công cụ phái sinh trên thị trường chứng khoán và gợi ý áp dụng cho Việt Nam
110
UB.04.06
Ứng dụng công nghệ tin học để phòng ngừa rủi ro trong thanh toán giao dịch chứng khoán
111
UB.04.07
Hoàn thiện và phát triển hệ thống niêm yết chứng khoán trên thị trường giao dịch tập trung
112
UB.04.08
Các giải pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh của các tổ chức cung ứng dịch vụ chứng khoán trong điều kiện hội nhập
113
UB.04.09
Hợp tác quốc tế trong phòng tránh, phát hiện và xử lý các giao dịch bất hợp pháp trên TTCK trong bối cảnh hội nhập
114
UB.04.10
Hoàn thiện cơ chế tài chính công ty cổ phần góp phần thúc đẩy sự phát triển TTCK Việt Nam
115
UB.04.11
Giải pháp hoàn thiện hoạt đồng giám sát, thanh tra các tổ chức niêm yết trên TTCK Việt Nam
116
UB.04.12
Giải pháp thúc đẩy các tổ chức tài chính đầu tư vào TTCK VN
117
UB.04.13
Mô hình hệ thống kế toán áp dụng cho công ty quản lý quỹ và quỹ đầu tư chứng khoán
 
 
Đề tài cấp cơ sở
118
CS.04.01
Nghiệp vụ ngắt dòng lệnh để ổn định  thị trường chứng khoán
119
CS.04.02
Một số giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp vừa và nhỏ niêm yết trên Trung tâm GDCK Hà Nội
120
CS.04.03
Giải pháp nhằm nâng cao tính an toàn cho hệ thống máy tính tại Trung tâm GDCK
121
CS.04.04
Xây dựng và phát triển hoạt động lưu ký chứng khoán quốc tế trên thị trường chứng khoán Việt Nam
122
CS.04.05
Giải pháp khuyến khíc nhà đầu tư tổ chức tham gia giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam
123
CS.04.06
Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thành viên tại Trung tâm GDCK Tp. HCM
124
CS.04.07
Khung pháp lý về hoạt động niêm yết cửa sau - Kinh nghiệm quốc tế và một số đề xuất cho Việt Nam
125
CS.04.08
Nghiên cứu các điều kiện để ứng dụng công nghệ Internet vào giao dịch chứng khoán ở Việt Nam
126
CS.04.09
Phương pháp phân tích kỹ thuật và khả năng áp dụng trong hoạt động đầu tư chứng khoán tại Việt Nam

 
 


      
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-14:20)
Danh mục Đề tài Nghiên cứu Khoa học cấp Ủy ban năm 2013
Đề tài “Giao dịch bán khống- đánh giá tác động và khuyến nghị cơ chế quản lý rủi ro đối
Các văn bản pháp luật về quản lý doanh nghiệp
Xây dựng và áp dụng các nguyên tắc quản trị công ty đối với các công ty cổ phần và niêm...
Kinh tế vĩ mô // Macroeconomics
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 5  (13/03/2019-09:22)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 4  (13/03/2019-09:21)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 3  (13/03/2019-09:20)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 2  (13/03/2019-09:18)
Tôi có thể mua bộ giáo trình đào tạo chứng khoán và Trung tâm giới thiệu ở đâu ?
Lớp học chiêu sinh tháng 12/2020 (25/11/2020-15:23)
Các lớp chiêu sinh tháng 11/2020 (11/11/2020-15:25)
Thông báo Ca thi chuyên môn ngày 15/10/2020 đến 16/10/2020 (09/10/2020-10:36)
Thông báo thi sát hạch đợt III năm 2020 (06/08/2020-09:55)
Danh sách Ca thi sát hạch đợt 1 năm 2020 (25/05/2020-15:12)
THÔNG BÁO, CÁC LỚP HỌC ĐÃ GHI DANH SẼ HỌC LẠI TỪ NGÀY 11/05/2020 (11/05/2020-09:53)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

10422872
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 (Hành chính) - (84-28) 3930 9042 (Đào tạo)


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Phó Giám đốc Trung tâm - Bà Nguyễn Thị Thanh Hương