Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Đề tài “Khung năng lực người hành nghề trên thị trường chứng khoán: kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam”

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trịnh Văn Điển

Đơn vị chủ trì: Trung tâm NCKH&ĐTCK

Mã đề tài: UB.17.05

LỜI MỞ ĐẦU

 

Sau gần 20 năm  chính thức đi vào hoạt động, TTCK Việt Nam đã đạt được những thành công nhất định. Nhưng bên cạnh đó, thị trường còn tồn tại một số hạn chế, cần hoàn thiện sớm để tạo cơ sở phát triển bần vững cho giai đoạn tiếp theo. Thực hiện kế hoạch đào tạo đến năm 2020, một trong những giải pháp cấp thiết là cần pahir hoàn thiện công tác đào tạo, quản lý và phát triển đội ngũ người hành nghề KDCK tại Việt Nam. Đó là bởi các yếu tố sau:

Thứ nhất là, là thách thức gia tăng sự hợp nhất, liên kết giữa các tổ chức kinh doanh chứng khoán, khi thị trường phát triển, sự hợp nhất, liên kết giữa các trung gian thị trường trong nước và quốc tế tăng mạnh, ranh giới các nước bị mờ đi và dẫn tới sự đòi hỏi phải tăng cường năng lực người hành nghề để phù hợp với sự phát triển đó.

Thứ hai là, về nhu cầu phát triển nguồn nhân lực theo vị trí việc làm trong xã hội hiện tại. Hiện tại, rất nhiều quốc gia đã và đang thực hiện việc bố trì người lao động theo vị trí việc làm. Điều đó đã trở thành xu hướng và ngày càng trở nên phổ biến hơn. Ở nước ta, trong thời gian những năm gần đây, nhận thức được vấn đề này, Đảng và Nhà nước đã có chủ trương và đề ra nhiều giải pháp phát triển nguồn nhân lực theo vị trí làm việc với quan điểm nổi bật: “không nặng về bằng cấp mà chú trọng đến khả năng làm việc”. Hiện tại, rất nghiều ngành, lĩnh vực, từ khu vực công sang khu vực tư nhân, đã và đang thực hiện xây dựng chức danh nghề nghiệp theo vị trí làm việc. Mặt khác, hiện tại, cơ quan quản lý về chứng khoán và thị trường chứng khoán đang thực hiện các giải pháp nhằm phát triển thị trường chứng khoán hơn nữa. Ví dụ, các giải pháp về tái cấu trúc thị trường chứng khoán, các giải pháp nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam, thực hiện nội dung của chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2020.v.v..Dẫn đến, thị trường vốn, thị trường chứng khoán phát triển, và khi đó sẽ có rất nhiều sản phẩm và dịch vụ tài chính/ chứng khoán phức tạp hơn, đòi hỏi người hành nghề cần có năng lực cao sâu hơn. So với hiện  tại, với các CTĐT tổng hợp, đại trà như hiện nay, thì chưa thể đáp ứng được nhu cầu đào tạo theo sản phẩm và dịch vụ trong thời gian tới. Do đó, các CTĐT cũng cần phải thay đổi, thích ứng sao cho phù hợp với thực tiễn. Đó là cần phải thực hiện đào tạo theo các vị trí việc làm, tức là đào tạo theo từng sản phẩm, dịch vụ cung cấp cho nhà đầu tư, hình thành năng lực cá nhân người hành nghề và phù hợp với thông lệ quốc tế.

Thứ ba là, những hạn chế trong việc quy định nhiệm vụ và quản lý  người hành nghề. Do TTCK Việt Nam là một lĩnh vực  khá mới mẻ, nên trong thời gian qua, công tác quản lý người hành nghề kinh doanh chứng khoán còn chưa phù hợp, chưa bao hàm hết được nhiều hoạt động mới phát sinh. Chẳng hạn, theo quy định, người hành nghề được thực hiện một hoặc một số nghiệp vụ KDCK, nhưng nghiệp vụ đó lại chủ yếu  là những quy định đối với các tổ chức KDCK (CTCK hoặc CTQLQ). Theo đó, không có quy định rõ rangfveef nhiệm vụ, công việc của người hành nghề..v..v. được thực hiện, dẫn đến việc các chương trình đào tạo cũng như chưa thực sự thiết thực mang lại năng lực cho người hành nghề.

Thứ tư là, sự bất cập về tên gọi, nội dung thực hiện của người hành nghề. Với việc cam kết WTO, các hiệp định song phương, đa phương khác.v..v, sẽ có nhiều tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam. Đặc biệt là, có nhiều người hành nghề chứng khoán nước ngoài tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam. Đặc biệt là, có nhiều người hành nghề chứng khoán nước ngoài với nhiều loại giấy phép hành nghề, khiến cho việc xem xét những đối tượng này được thi sát hạch hoặc hành nghề loại nào tại Việt Nam là phù hợp. Ví dụ, với cùng một cụm từ “Dealing in securities – giao dịch chứng khoán” Nhưng theo quy định ở từng nước (Hồng Kông, Úc ( 2 cấp độ), Malaysia, và Mỹ ) lại có nội dung nhiệm vụ hoạt động khác nhau. Do đó, có sự không hợp lý trong việc thực hiện xét duyệt hồ sơ dự thi CCHN CK, khi mà một người hnahf nghề giao dịch cổ phiếu tại nước ngoài lại được phép dự thi sát hạch hành nghề “phần luật” của CCHN quản lý quỹ và được cấp phép hoạt động với chức danh hành nghề quản lý quỹ tại Việt Nam. Đó là điểm chưa phù hợp. Do đó cần rà soát , phân tích lại nội dung nhiệm vụ hay công việc được thực hiện của từng loại CCHN. Từ đó xây dựng vị trí, chức danh công  việc, xây dựng khung năng lực và đưa ra các chương trình đào tạo phù hợp .v..v..Tất cả đều là cơ sở cho việc chuyển đổi bằng cấp hành nghề  giữa các nước, tiến đến hài hào các chức danh hành nghề giữa các nước, chủ động trong công tác hội nhập nguồn nhân lực.

Thứ năm là, về thách thức do sự thay đổi nhanh chóng của khoa học và công nghệ. Do sự phát triển của khoa học và công nghệ, đặc biết là Internet, nhiều nhà đầu tư thường xuyên giao dịch qua mạng, gần như hủy bỏ phương thức đặt lệnh giao dịch chứng khoán  truyền thống, đẫn đến thay đổi cơ bản công việc của nhà môi giới truyền thống, và hình thành người hành nghề môi giới qua mạng (E – Broker), biến tên gọi nhà môi giới trở thành nhà giao dịch chứng khoán, nhà tư vấn đầu tư chứng khoán, cũng đã phát triển mạnh trong những năm gần đây. Như vậy, sự phát triển nhanh chóng về khoa học công nghệ đó đã dẫn đến sự thay dổi cách bán hàng, thay dổi tính chất công việc của người hành nghề. Do đó, nó đòi hỏi năng lực của người hành nghề, chức danh của người hành nghề, gắn kèm với công ty đầu tư cũng phải có những thay đổi tương ứng.

 

Kết cấu của đề tài

Ngoài phần mở đầu kết luận đề tài gồm 3 chương

Chương 1. Đánh giá chương trình đào tạo, giáo trình đào tào cho người hành nghề kinh doanh chứng khoán

Chương 2. Kinh nghiệm quốc tế về xây dựng và phát triển Chương trình đào tạo, giáo trình cho người hành nghề kinh doanh chứng khoán tại Việt Nam.

Chương 3. Áp dụng khung năng lực trong việc xây dựng, hoàn thiện các chương trình đào tạo , giáo trình cho người hành nghề kinh doanh chứng khoán tại Việt Nam

 

 

 

 

MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I.

ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO  TẠO, GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO CHO NGƯỜI HÀNH NGHỀ KINH DOANH CHỨNG KHOÁN

1.1.

Quá trình hình thành và phát triển các chương trình đào tạo, giáo trình đào tạo cho người hành nghề kinh doanh chứng khoán

1.1.1.

Chương trình, giáo trình đào tạo

1.1.2.

Giảng viên giảng dạy

1.1.3.

Hình thức đào tạo và thi

1.2.

Thực trạng Chương trình đào tạo, giáo trình đào tạo cho người hành nghề chứng khoán

1.2.1.

Chương trình đào tạo, giáo trình đào tạo cho người hành nghề môi giới

1.2.1.1.

Về nội dung chương trình, giáo trình đào tạo cho người hành nghề Môi giới

1.2.1.2.

Thực trạng hoạt động nghiệp vụ của người hành nghề Môi giới

1.2.1.3.

Đánh giá chương trình, giáo trình đào tạo cho người hành nghề Môi giới

1.2.2.

Chương trình đào tạo, giáo trình đào tọa cho người hành nghề Phân tích tài chính

1.2.2.1.

Về nội dung chương trình, giáo trình đào tạo cho người hành nghề Phân tích tài chính

1.2.2.2.

Thực trạng hoạt động nghiệp vụ của nguời hành nghề Phân tích tài chính

1.2.2.3.

Đánh giá chương trình, giáo trình đào tạo cho người hành nghề Phân tích tài chính

1.2.3.

Chương trình đào tạo, giáo trình đào tạo cho người hành nghề Quản lý quỹ

1.2.3.1.

Về nội dung chương trình, giáo trình đào tạo cho người hành nghề Quản lý quỹ

1.2.3.2.

Thực trạng hoạt động nghiệp vụ của nguời hành nghề Quản lý quỹ

1.2.3.3.

Đánh giá chương trình, giáo trình đào tạo cho người hành nghề Quản lý quỹ

1.2.4

Chương trình đào tạo, giáo trình đào tạo cho người hành nghề kinh doanh chứng khoán phái sinh

1.3.

Đánh giá chương trình đào tạo, giáo trình đào tạo cho người hành nghề  kinh doanh chứng khoán theo ma trận SWOT

1.3.1.

Mặt mạnh

1.3.2.

Mặt hạn chế

1.3.3.

Cơ hội

1.3.4.

Thách thức

1.3.5.

Phân tích, lựa chọn chiến lược theo ma trận SWOT

 

Kết luận chương 1

CHƯƠNG II.

KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH, GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO CHO NGƯỜI HÀNH NGHỀ KINH DOANH CHỨNG KHOÁN THEO KHUNG NĂNG LỰC VÀ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG TẠI VIỆT NAM

2.1.

Khái niệm, phân lợi và phát triển khung năng lực

2.1.1.

Khái niệm, phân loại về năng lực

2.1.1.1.

Khái niệm

2.1.1.2.

Phân loại

2.1.2.

Khung năng lực

2.1.2.1.

Khái niệm

2.1.2.2.

Phân loại

2.2.

Bản chất và nội dung của khung năng lực

2.2.1.

Bản chất

2.2.2.

Nội dung Khung năng lực áp dụng cho các tiêu chuẩn chức danh hành nghề chứng khoán

2.2.2.1.

Tiêu chuẩn kiến thức

2.2.2.2.

Tiêu chuẩn kỹ năng

2.2.2.3.

Tiêu chuẩn hành vi thái độ

2.2.3.

Ưu nhược điểm của Khung năng lực

2.2.3.1.

Ưu điểm

2.2.3.2.

Nhược điểm

2.3.

Kinh nghiệm quốc tế về xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo, giáo trình đào tạo cho người hành nghề kinh doanh chứng khoán

2.3.1.

Khung năng lực của Thái Lan

2.3.1.1.

Các chức danh hành nghề chứng khoán

2.3.1.2.

Khung năng lực cho người hành nghề

2.3.1.3.

Kinh nghiệm xây dựng chương trình đào tạo và giáo trình theo khung năng lực

2.3.2.

Khung năng lực của Úc

2.3.2.1.

Các chức danh hành nghề chứng khoán

2.3.2.2.

Khung năng lực cho người hành nghề

2.3.2.3

Kinh nghiệm xây dựng chương trình đào tạo và giáo trình theo khung năng lực

2.3.3.

Khung năng lực của Malaysia

2.3.3.1.

Các chức danh hành nghề chứng khoán

2.3.3.2.

Khung năng lực cho người hành nghề

2.3.3.3

Kinh nghiệm xây dựng chương trình đào tạo và giáo trình theo khung năng lực

2.4.

Bài học kinh nghiệm quốc tế trong việc áp dụng khung năng lực

2.5.

Đánh giá khả năng áp dụng khung năng lực tại Việt Nam

 

Kết luận chương 2

CHƯƠNG III.

ÁP DỤNG KHUNG NĂNG LỰC TRONG VIỆC XÂY DỰNG, HOÀN THIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO CHO NGƯỜI HÀNH NGHỀ KINH DOANH CHỨNG KHOÁN TẠI VIỆT NAM

3.1.

Quan điểm, định hướng phát triển nguồn nhân lực ngành chứng khoán

3.1.1.

Quan điểm, định hướng về nguồn nhân lực

3.1.2.

Quan điểm, định hướng về người hành nghề kinh doanh chứng khoán

3.2.

Quan điểm, định hướng và kế hoạch phát triển công tác đào tạo của Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và đào tạo chứng khoán

3.2.1.

Quan điểm, định hướng của Trung tâm Nghiên cứu khoa học và đào tạo chứng khoán

3.2.2.

Kế hoạch phát triển công tác đào tạo của Trung tâm Nghiên cứu khoa học và đào tạo chứng khoán 2016 -2020

3.3.

Quan điểm, định hướng và mục tiêu về chương trình giáo trình đào tạo

3.3.1.

Quan điểm, định hướng

3.3.2.

Mục tiêu

3.4.

Các giải pháp, khuyến nghị áp dụng khung năng lực trong việc xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo, giáo trình đào tạo cho người hành nghề chứng khoán

3.4.1.

Nhóm giải pháp, khuyến nghị xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo, giáo trình đào tạo

3.4.1.1.

Các giải pháp ngắn hạn

3.4.1.2.

Các giải pháp dài hạn

3.4.2.

Nhóm giải pháp hoàn thiện khung pháp lý cho người hành nghề kinh doanh chứng khoán

3.4.2.1.

Ban hành văn bản hướng dẫn về nhiệm vụ của người hành nghề

3.4.2.2.

Sửa đồi Luật chứng khoán

3.4.2.3.

Sửa đổi, bổ xung Thông tư 197/2015/TT-BTC về người hành nghè kinh doanh chứng khoán

3.4.3.

Nhóm giải pháp tăng cường tuyên truyền phổ cập về khung năng lực và người hành nghề

3.4.4.

Nhóm giải pháp, khuyến nghị về đổi mới phương thức xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo và phương pháp dạy học

3.4.4.1.

Đổi mới phương pháp xây dựng chương trình đào tạo

3.4.4.2.

Đổi mới phương pháp xây dựng và biên soạn giáo trình tài liệu

3.4.4.3.

Đổi mới phương pháp dậy học

3.4.5.

Nhóm giải pháp hỗ trợ khác

3.4.5.1.

Tăng cường phối hợp giữa các đơn vị

3.4.5.2.

Xây dựng cơ chế thu chi tài chính mới

3.5.

Lộ trình thực hiện giải pháp

3.5.1.

Giai đoạn I – Hoàn thiện CTĐT cho 04 CCHN

3.5.2.

Giai đoạn II – Xây dựng phát triển các CCHN

 

KẾT LUẬN

(Nguồn: Thư viện SRTC)

 

Mã sách: UB.2017.05
Chủ biên: ThS. Trịnh Văn Điển
Năm xuất bản: 2017

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-14:20)
Các giải pháp phát triển hàng hoá cho thị trường chứng khoán Việt Nam
Đề tài “Một số giải pháp phát triển hoạt động thông tin tuyên truyền về chứng khoán và...
Những vấn đề cơ bản trong quản lý, tổ chức, vận hành và phát triển Trung tâm GDCK ở Việt...
Phân tích đầu tư chứng khoán
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 5  (13/03/2019-09:22)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 4  (13/03/2019-09:21)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 3  (13/03/2019-09:20)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 2  (13/03/2019-09:18)
Tôi mong muốn nhận chứng chỉ hành nghề do UBCK Nhà nước cấp, tôi cần
- Tham gia những khóa học nào ?
- Học phí bao nhiêu ?
- Thời gian học như thế nào ?
- Địa điểm ở đâu ?
- Thủ tục giấy tờ cần những gì ?

">Tôi mong muốn nhận chứng chỉ hành nghề do UBCK Nhà nước cấp, tôi cần- Tham gia những khóa học...
Lớp học chiêu sinh tháng 12/2020 (25/11/2020-15:23)
Các lớp chiêu sinh tháng 11/2020 (11/11/2020-15:25)
Thông báo Ca thi chuyên môn ngày 15/10/2020 đến 16/10/2020 (09/10/2020-10:36)
Thông báo thi sát hạch đợt III năm 2020 (06/08/2020-09:55)
Danh sách Ca thi sát hạch đợt 1 năm 2020 (25/05/2020-15:12)
THÔNG BÁO, CÁC LỚP HỌC ĐÃ GHI DANH SẼ HỌC LẠI TỪ NGÀY 11/05/2020 (11/05/2020-09:53)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

10419809
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 (Hành chính) - (84-28) 3930 9042 (Đào tạo)


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Phó Giám đốc Trung tâm - Bà Nguyễn Thị Thanh Hương