Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Đề tài “Giải pháp phát triển nguồn nhân lực quản lý và vận hành thị trường chứng khoán Việt Nam”

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Dũng

Đơn vị chủ trì: Vụ Tổ chức cán bộ UBCKNN

Mã đề tài: CS.03.05

LỜI MỞ ĐẦU

Ngay từ khi chuẩn bị cho sự ra đời của thị trường chứng khoán, Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đặc biệt coi trọng công tác đào tạo  và phát triển nguồn nhân lực quản lý và vận hành thị trường. một trong những nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu của UBCKNN được quy định trong Nghị định số 75/CP ngày 28/11/1996 và gần đây là Nghị định 90/2003/NĐ-CP ngày 12/8/2003 của Chính phủ là “Tổ chức đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, viên chức của UBCKNN và các đơn vị trực thuộc, nhân viên kinh doanh chứng khoán và các đối tượng tham gia thị trường chứng khoán” Nhiệm vụ này được tiến hành liên tục, lâu dài và có hệ thống trong suốt quá trình  hình thành và phát triển của thị trường.

Ngoài ra, về công tác cán bộ của thời ký đẩy mạnh công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 3 (Khóa IIIV)đã ra nghị quyết về chiến lược cán bộ  trong đó nhấn mạnh “mỗi cấp mỗi ngành phải có kế hoạch tạo nguồn cán bộ - định kỳ kiểm tra , tổng kết và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch cán bộ” Nội dung và phạm vi của chiến lược này được chủ yếu dựa trên cơ sở tổng kết  công tác cán bộ trong thời kỳ đổi mới và đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức hiện nay, dự báo tình hình phát triển và yêu cầu nhiệm vụ chính trị  của thời gian tới vạch ra phương hướng cơ bản của việc xây dựng  đội ngũ cán bộ cho thời kỳ mới tương đối dài (đến năm 2020), từ đó đề ra các quan điểm, mục tiêu, tiêu chuẩn, các chính sách và các giải pháp lớn.

Đối với UBCKNN, từ việc nhận định tầm quan trọng  của công tác cán bộ  trong lĩnh vực  hoàn toàn mới mẻ và kết quả rút ra từ  nhiều đề tài nghiên cứu  khoa học và bài học kinh nghiệm  về công tác này trên thế giới. Lãnh đạo UBCKNN và các đơn vị chức năng đều đi đến nhận định rằng chất lượng nguồn nhân lực  là một trong những yếu tố mang tính quyết định tới sự thành công  của thị trường chứng khoán (TTCK).

Thực tiễn hoạt động của TTCK Việt Nam trong hơn 3 năm qua đã bọc lộ một số khó khăn, bất cập  trong công tác quản lý  cán bộ nói chung , và cán bộ trực tiếp quản lý và vận hành TTCK  nói riêng, thể hiện trong các khâu trong công tác này, như: tuyển dụng, bố trí, phân công, quản lý và sử dụng, quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng; nhận xét và đánh giá; bổ nhiệm và miễn nhiệm; khen thưởng và ký luật; thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ; công tác thanh tra, kiểm tra giải quyết các khiếu nại – tố cáo đối với cán bộ, công chức. Việc phân tích thực trạng  công tác của UBCKNN cho chúng ta thấy rằng công tác  phát triển nguồn nhân lực trực tiếp  quản lý và vân hành thị trường luon phải được đặt ưu tiên lên hàng đầu.

Như đã đề cập ở trên, công tác tổ chức các bộ đối với một tổ chức nào  về thực chất là công tác phát triển nguồn nhân lực. Hơn nữa, chứng khoán và TTCK hiện nay vẫn còn là  một khái niệm và lĩnh vực mới mẻ, do đó công tác phát triển nguồn nhân lực cho thị trường chứng khoán còn một số khó khăn  và tồn tại mang tính tất yếu, xét về lý do chủ quan và khách quan.

 

Kết cấu của đề tài

Ngoài phần mở đầu và kết  luận đề tài gồm 3 chương.

Chương I. Những  vấn đề cơ bản về phát triển nguồn nhân lực quản lý vận hành thị trường chứng khoán Việt Nam.

Chương II.Thực trạng nguồn nhân lực quản lý và vận  hành  thị trường chứng khoán Việt Nam.

Chương III. Giải pháp phát triển nguồn nhân lực  và vận hành thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian tới.

 

 

 

MỤC LỤC

 

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG I.

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC QUẢN LÝ VÀ VẬN HÀNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN  VIỆT NAM

1.1.

Vai trò của nguồn nhân lực

1.2.

Nội dung cơ bản của quản lý và phát triển nguồn nhân lực

1.2.1.

Công tác tuyển dụng

1.2.2.

Phân tích công việc và quản lý nghề nghiệp

1.2.3.

Đào tạo và phát triển

1.2.4.

Quản lý và đánh giá thực hiện công việc

1.2.5.

Khên thưởng- thăng tiến nghề nghiệp

1.3.

Những nội dung cơ bản của phát triển nguồn nhân lực

1.3.1.

Khái niệm về nguồn nhân lực quản lý vận hành TTCK

1.3.2.

Yêu cầu của việc phát triển nguồn nhân lực quản lý và vận hành thị trường chứng khoán

1.3.3.

Những nội dung cơ bản

1.4.

Kinh nghiệm quốc tế trong việc phát triển nguồn nhân lực quản lý và vận hành thị trường chứng khoán

1.4.1.

Công tác đào tạo và phát triển đội ngũ công chức hành chính

1.4.2.

Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực quản lý và vận hành TTCK một số quốc gia trên thế giới

1.4.3.

Những bài học chung cho Việt Nam  trong công tác đào tạo, giáo dục thường xuyên kiểm tra – giám sát đối với đội ngũ nhân viên quản lý  và tác nghiệp trên TTCK

CHƯƠNG II.

THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC QUẢN LÝ VÀ VẬN HÀNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

2.1.

Đánh giá chung

2.2.

Đánh giá công tác quản lý nguồn nhân lực của UBCKNN

2.2.1.

Công tác lập kế hoạch và tuyển dụng

2.2.2.

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

2.2.3.

Sử dụng và quản lý cán bộ

2.3.

Một số vấn đề đặt ra  đối với công tác phát triển nguồn nhân lực

CHƯƠNG III.

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC QUẢN LÝ VÀ VẬN HÀNH TTCK VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI

3.1.

Định hướng phát triển TTCK Việt Nam

3.1.1.

Quán triệt các quan điểm phát triển

3.1.2.

Triển khai mạnh mẽ các giải pháp phát triển thị trường

3.2.

Những quan điểm, nguyên tắc chung về phát triển nguồn nhân lực và quản lý vận hành thị trường chứng khoán Việt Nam

3.2.1.

Quan điểm phát triển

3.2.2.

Những nguyên tắc chung

3.3.

Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực và quản lý vận hành thị trường chứng khoán Việt Nam

3.3.1.

Một số giải pháp trước mắt

3.3.2.

Một số giải pháp lâu dài

 

KẾT LUẬN

(Nguồn: Thư viện SRTC)

 

Mã sách: CS.2003.05
Chủ biên: ThS. Nguyễn Dũng
Năm xuất bản: 2003

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-14:20)
Bước đầu học VB6 qua các ứng dụng Form
Thị trường chứng khoán vận hành như thế nào
Đề tài: “Xây dựng và phát triển hoạt động lưu ký chứng khoán quốc tế trên thị trường...
Đề tài “Cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng và phát triển thị trường OTC Việt...
Đề tài: Phát triển thị trường thứ cấp trái phiếu Chính phủ tại Việt Nam
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 4  (13/03/2019-09:21)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 3  (13/03/2019-09:20)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 2  (13/03/2019-09:18)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 1  (13/03/2019-09:17)
Tôi đã hoàn thành khóa học cơ bản về chứng khoán do Trung tâm tổ chức (Chứng chỉ được cấp ngày 13/12/1999), nay muốn...
Các lớp chiêu sinh học tháng 8/2019 (07/08/2019-15:36)
Thông báo thi chuyên môn ngày 17/07/2019 đến 19/07/2019 (10/07/2019-09:28)
Các lớp chiêu sinh tháng 06/2019 (20/06/2019-08:36)
Thông báo Danh sách Ca thi sát hạch đợt I năm 2019 (10/06/2019-13:51)
* Đăng ký học (06/02/2018-10:32)
Chiêu sinh các lớp tháng 07 và 08/2017 (05/09/2017-15:59)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

8731436
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 (Hành chính) - (84-28) 3930 9042 (Đào tạo)


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Trung tâm - Ông Hoàng Mạnh Hùng