Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Đề tài “Hoàn thiện và phát triển hệ thống chỉ báo tổng hợp cho thị trường chứng khoán Việt Nam”

Chủ nhiệm đề tài: TS. Tôn Tích Quý

Đơn vị chủ trì: Trung tâm NCKH&ĐTCK

Mã đề tài: UB.02.05.

LỜI MỞ ĐẦU

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay là duy trì phát triển thị trường này một cách ổn định, theo định hướng mà Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đề ra.

Thông tin chứng khoán được ví như mạch máu, cung cấp nguồn dinh dưỡng nuôi sống thị trường chứng khoán. Tất cả mọi đối tượng tham gia thị trường đều rất cần thông tin. Người đầu tư cần thông tin để qua đó họ đi đến các quyết định đầu tư. Người kinh doanh  qua hệ thống thông tin để đề ra các quyết sách kinh doanh phù hợp. Nhà quản lý cũng rất cần thông tin để qua đó có những chỉnh sửa và xây dựng chính sách, quy định, quy chế phù hợp với thực tế, cũng như đề ra các biện pháp quản lý  hữu hiệu hơn.Một bộ phận đặc biệt quan trọng của hệ thống  thông tin thị trường là hệ thống chỉ báo thị trường tổng hợp. Đây là hệ thống thông tin phản ánh bức tranh chung nhất, tổng hợp nhất về thị trường chứng khoán thời điểm hay thời kỳ khác nhau.

Chúng ta đang tìm mọi biện pháp để tăng kích cầu trên thị trường chứng khoán. Việc nghiên cứu đưa vào sử dụng, công bố hệ thống  chỉ báo tổng hợp một cách hệ thống, kịp thời, minh bạch và công bằng sẽ là  “liều thuốc” tốt để khuyến khích người đầu tư tham gia thị trường. Theo chúng tôi, đây là một giải pháp quan trọng và hữu ích hiện nay, khi mà chúng ta đang tìm mọi cách để kích cầu trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Có được thông tin đầy đủ và minh bạch và thị trường thì người đầu tư  dễ dàng quyết định  bỏ vốn đầu tư. Do đó, để tạo điều kiện cho thị trường hoạt động tốt, ổn định và phát triển, chúng ta không thể khong chú ý đến việc hoàn thiện và phát triển một hệ thống thông tin chứng khoán đầy đủ  và nhanh nhạy, nhằm phục vụ tốt  nhất cho công tác điều hành, quản lý thị trường, phục vụ nhu cầu thông tin cho công chúng đầu tư, cho việc nghiên cứu, họa tập, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho thị trường chứng khoán  Việt Nam. Trong chiến lược thông tin tổng thể  đó là việc hoàn thiện và phát triển một hệ thống chỉ báo  tổng hợp cho thị trường chứng  khoán vừa hoàn chỉnh  về mặt nội dụng, vừa có tính khả thi  trong thực tiễn  và hợp lý theo trình tự phát triển của thị trường là vấn đề đang nổi lên đặc biệt cần được quan tâm và chú ý.

 Kết cấu của đề tài

Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương theo truyến thống

Chương I. Những vấn đề cơ bản về lý thuyết, lý luận về hệ thống chỉ báo của thị trường chứng khoán và kinh nghiệm quốc tế.

Chương II. Thực trạng của hệ thống chỉ báo của TTCK Việt Nam hiện nay.

Chương III. Hoàn thiện và phát triển hệ thống chỉ báo  tổng hợp  cho thị trường chứng khoán Việt Nam.

 

MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I.

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN  VỀ LÝ THUYẾT, LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG CHỈ BÁO TỔNG HỢP CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

1.1.

Vai trò vị trí của hệ thống chỉ báo tổng hợp của thị trường chứng khoán

1.2.

Nội dung cụ thể của hệ thống chỉ báo tổng hợp của thị trường chứng khoán

1.2.1.

Mộ số chỉ báo chung về thị trường

1.2.2.

Các chỉ báo tổng hợp về giá chứng khoán

1.2.3.

Các chỉ báo về giao dịch trên thị trường

1.2.4.

Một số chỉ báo về công ty niêm yết

1.2.5.

Một số chỉ báo về công ty thành viên

1.2.6.

Một số chỉ báo có tính chất so sánh quốc tế

CHƯƠNG II.

THỰC TRẠNG CỦA HỆ THỐNG CHỈ BÁO CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM HIỆN NAY

2.1.

Thị trường chứng khoàn Việt Nam qua hơn hai năm hoạt động

2.2.

Điểm qua công bố thông tin ở thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay

2.3.

Thực trạng về hệ thống chỉ báo tổng hợp  của  thị trường chứng khoán Việt Nam

2.3.1.

Một số chỉ báo tổng hợp chung về thị trường

2.3.2.

Các chỉ báo về giá cổ phiếu

2.3.3.

Các chỉ báo  về giá trái phiếu

2.3.4.

Các chỉ báo tổng hợp về giao dịch trên thị trường

2.3.5.

Một số chỉ báo về công ty niêm yết

2.3.6.

Một số chỉ báo về công ty thành viên

2.3.7.

Một số chỉ báo có tính chất so sánh quốc tế

2.4.

Chế độ báo cáo của thị trường chứng khoán Việt Nam

CHƯƠNG III.

XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CHỈ BÁO  TỔNG HỢP CHO TTCK VIỆT NAM ỨNG DỤNG TÍNH TOÁN CHO TƯ LIỆU THỰC CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NƯỚC TA

3.1.

Một số chỉ báo chung của thị trường

3.1.1.

Chỉ báo về độ lớn của thị trường

3.1.2.

Chỉ báo về số lượng người đầu tư

3.1.3.

Chỉ báo về cấu trúc sở hữu (Shareholders Equity Ratio)

3.1.4.

Chỉ báo ROE của cả thị trường (Retum of Equity)

3.1.5.

Chỉ báo về thu nhập từ cổ tức

3.1.6.

Chỉ báo về hệ số P/E tổng hợp cho toàn thị trường theo nhóm và ngành

3.1.7.

Các chỉ tiêu khác

3.2.

Các chỉ báo về giá chứng khoán

3.2.1.

Chỉ số giá cổ phiếu gia quyền quyền số  là số chứng khoán niêm yết

3.2.2.

Chỉ số giá cổ phiếu theo phương pháp Dow Jones

3.2.3.

Chỉ báo về mức tăng giảm  chỉ số giá cổ phiếu

3.2.4.

Chỉ báo về chỉ số giá cao nhất, thấp nhất trong kỳ

3.2.5.

Chỉ báo về độ phân tán của giá

3.2.6.

Chỉ báo về biến động giá lớn nhất trong kỳ

3.2.7.

Chỉ số giá trái phiếu

3.3.

Các chỉ báo tổng hợp về giao dịch chứng khoán

3.3.1.

Chỉ báo về khối lượng  và giá trị giao dịch thị trường

3.3.2.

Chỉ báo về tỷ lệ cổ phiếu được giao dịch

3.3.3.

Chỉ báo về tỷ lệ về giá trị giao dịch  so với trị số giá vốn thị trường

3.3.4.

Chỉ báo về tỷ lệ lệnh được khớp

3.3.5.

Chỉ báo về các chứng khoán giao dịch lớn nhất trong kỳ

3.3.6.

Chỉ báo về tỷ lệ giao dich thỏa thuận (lô lớn)

3.3.7.

Chỉ báo về quan hệ cung cầu chứng khoán

3.3.8.

Chỉ báo về giao dịch của người nước ngoài

3.3.9.

Một số chỉ  báo liên quan đến giao dịch khác

3.4.

Một số chỉ báo về công ty niêm yết

3.4.1.

Huy động vốn qua phát hành chứng chỉ vốn chủ sở hữu

3.4.2.

Chỉ báo về những doanh nghiệp lớn theo vốn hóa  thị trường

3.4.3.

Chỉ báo về các doanh nghiệp mới niêm yết và bỏ niêm yết

3.4.4.

Chỉ báo  tổng hợp về tình trạng tài chính của các công ty niêm yết

3.4.5.

Chỉ báo tổng hợp về kết quả  sản xuất kinh doanh của các công ty niêm yết

3.5.

Một số chỉ báo về công ty thành viên

3.6.

Một số chỉ báo có tính chất so sánh

 

KẾT LUẬN

(Nguồn: Thư viện SRTC)

 

 

Mã sách: UB.02.05
Chủ biên: TS. Tôn Tích Quý
Năm xuất bản: 2002

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-14:20)
Đề tài “Hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường tai Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà...
Đề tài “Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp trong công ty Chứng khoán Việt Nam”
Số tay tra cứu phím tắt trong Microsoft Office
Đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao dân trí cho TTCK Việt Nam
Hợp tác quốc tế trong phòng tránh, phát hiện và xử lý các giao dịch bất hợp pháp trên TTCK trong
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 4  (13/03/2019-09:21)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 3  (13/03/2019-09:20)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 2  (13/03/2019-09:18)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 1  (13/03/2019-09:17)
Xin cho hỏi thuật ngữ Lưu ký có nghĩa là gì ?">Xin cho hỏi thuật ngữ Lưu ký có nghĩa là gì ?
Lớp học chiêu sinh tháng 12/2019 (04/12/2019-10:12)
Thông báo thi chuyên môn ngày 27/11/2019 đến 29/11/2019 (21/11/2019-15:46)
Danh sách Ca thi sát hạch đợt 2 năm 2019 (31/10/2019-14:19)
Các lớp chiêu sinh học tháng 10/2019 (15/10/2019-09:11)
Thông báo Danh sách Ca thi sát hạch đợt I năm 2019 (10/06/2019-13:51)
* Đăng ký học (06/02/2018-10:32)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

9157417
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 (Hành chính) - (84-28) 3930 9042 (Đào tạo)


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Trung tâm - Ông Hoàng Mạnh Hùng