Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Đề tài “Hoàn thiện khung pháp lý thị trường chứng khoán Việt Nam”

Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Cao Nguyên

Đơn vị chủ trì: Vụ Phát triển TTCK- UBCKNN

Mã đề tài: UB.02.01

 LỜI MỞ ĐẦU

Xây dựng Nhà nước pháp quyền là một đòi hỏi cấp bách của Nhà nước ta. Để chủ trương này thự hiện thì một trong những yêu cầu đầu tiên là các quan hệ xã hội căn bản phải được điều chỉnh bằng pháp luật, không phải chỉ bằng đạo lý. Pháp luật sẽ đóng vai trò như những quy tắc ứng xử chung, mang tính bắt buộc, định ra hành lang pháp lý an toàn cho xử sự chung của toàn xã hội. Pháp luật phải  được xây dựng phản ánh lợi ích chung và nhu cầu của xã hội. Chỉ có như vậy mới tạo được sự công bằng, bình đẳng của mọi thành phần trong xã hội.

Chúng ta biết rằng chứng khoán là một lĩnh vực hoàn toàn mới ở Việt Nam. Vì vậy ngay từ đầu khi có chủ trương của Đảng  và Nhà nước là “Xây dựng TTCK phù hợp với định hướng đổi mới và phát triển nền kinh tế đất nước nhằm tạo kênh huy động vốn dài hạn cho sự ngiệp  công nghiệp hóa hiện đại đất nước”, vì vậy việc thiết lập một hành lang pháp lý cho thị trường hoạt động hay nói một cách khác là phải xây dựng khung pháp lý  cho TTCK là rất cấp thiết.

Xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý cho TTCk luôn luôn là mục tiêu được quan tâm  hàng đầu khi thiết lập TTCK ở Việt Nam. Điều này đã được khẳng định ngay khi thành lập UBCKNN, nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt, khi đương chức Thủ tướng đã khẳng định “Một trong những yếu tố quan trọng  hàng đầu để thiết lập thị trường  là phải xây dựng khung pháp lý về chứng khoán ” Việc xây dựng một khung pháp lý hoàn chỉnh sẽ tạo điều kiện cho TTCK vận hành được an toàn, công bằng, công khai  bảo vệ được quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người đầu tư, đảm bảo được sự phát trển lành mạnh, ổn định của thị trường.

Thực tế những năm qua cho thấy  mặc dù việc xây dwungj khung pháp lý về chứng khoán  phải thực hiện trong điều kiện đây là một lĩnh vực hoàn toàn mới, pháp luật Việt Nam hầu như chưa có  quy định về vấn đề này, chúng ta chưa có kinh nghiệm, phải làm từ đầu và chủ yếu dựa trên kinh nghiệm và pháp luật của nước ngoài, nhưng khung pháp lý về chứng khoán và TTCk bước đầu đã phát huy hiệu quả, tạo được môi trường pháp lý thuận lợi, tạo một hành lang pháp lý cho tất cả các cá nhân, tổ chức và những  người có liên quan tham gia hoạt động trên thị trường  tập chung tạo điều kiện  cho những  người tham gia và công chúng  nói chung tiếp cận TTCK theo một trật tự luật định và cơ bản phù hợp với thông lệ quốc tế. Khung pháp lý về TTCK góp phần hoàn thiện  hệ thống pháp luật kinh tế nói chung, đáp ứng phần nào yêu cầu của nền kinh tế thị trường, là cơ sở pháp lý  để công chúng đầu tư nói chung và các cá nhân, tổ chức nước ngoài tham gia đầu tư vào TTCK Việt Nam, tạo điều kiện cho Việt Nam  tiếp cận với TTCK các nước. Đảm bảo cho thị trường hoạt động có tổ chức, công bằng, công khai bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp  của nhà đầu tư.

 Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài nghiên cứu nhằm mục đích

- Hệ thống hóa toàn  diện  những vấn đề bất cập, hạn chế trong khuôn khổ pháp lý điều chỉnh TTCK Việt Nam;

- Vận dụng kiến thức lý luận và thực tiễn  để giải quyết những  vấn đề có liên quan   để hoàn thiện khung pháp lý  về TTCK Việt Nam; Thu thập kiến thức và ý kiến để  giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra  trong công tác quản lý  nhà nước đối với thị trường chứng khoán Việt Nam ;

- Mong muốn đóng góp những vấn đề về lý luận  và thực tiễn  cho hoạt động quản lý nhà nước đối với lĩnh vực TTCK, đặc biệt là về xây dựng và hoàn thiện khung pháp luật cho TTCK Việt Nam.

 

Kết cấu của đề tài:

Đề tài gồm 3 chương được thiết kế bao gồm các phần chính: mở đầu, kết luận,

Chương I. Khung pháp lý về TTCK.

Chương II. Thực trạng khung pháp lý TTCK Việt Nam.

Chương III. Hoàn thiện khung pháp lý TTCK Việt Nam.

 

MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I.

KHUNG PHÁP LÝ VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

1.1.

Khái niệm và cơ cấu khung pháp lý TTCK

1.2.

Đặc điểm khung pháp lý TTCK

1.3.

Vai trò của khung pháp lý TTCK

1.4.

Nội dung khung pháp lý TTCK

1.4.1.

Khung pháp lý điều chỉnh phát hành chứng khoán

1.4.2.

Khung pháp lý điều chỉnh hoạt động tổ chức thị trường giao dịch chứng

1.4.3.

Khung pháp lý điều chỉnh hoạt động  của các tổ chức trung gian thị trường

1.4.4.

Khung pháp lý điều chỉnh hoạt động công bố  thông tin trên TTCK

1.4.5.

Khung pháp lý điều chỉnh việc tham gia  của người nước ngoài

1.4.6.

Khung pháp lý điều chỉnh lĩnh vực thanh tra, giám sát, xử lý vi phạm trên TTCK

1.4.7.

Khung pháp lý điều chỉnh hoạt động quản lý nhà nước đối với TTCK

CHƯƠNG II.

THỰC TRẠNG KHUNG PHÁP LÝ TẠI THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

2.1.

Khung pháp lý điều chỉnh  phát hành và niêm yết chứng khoán

2.1.1.

Văn bản pháp lý điều chỉnh hoạt động phát hành chứng khoán

2.1.1.1.

Nhóm văn bản pháp luật chung

2.1.1.2.

Nhóm các văn bản pháp luật về chuyên ngành chứng khoán

2.1.2.

Văn bản về phát hành  chứng khoán niêm yết  trên TTCK tập chung

2.1.3.

Những tồn tại trong khung pháp lý điều chỉnh  hoạt động phát hành và niêm yết chứng khoán hiện nay

2.2.

Khung pháp lý điều chỉnh hoạt động tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán

2.2.1.

Thị trường tập trung

2.2.2.

Thị trường phi tập chung (OTC)

2.3.

Khung pháp lý điều chỉnh hoạt động của các tổ chức trung gian TTCK

2.3.1.

Các quy phạm  pháp luật chung

2.3.2.

Các quy phạm pháp luật chuyên ngành

2.3.3.

Những vấn đề tồ tại trong các quy định pháp luật về các tổ chức trung gian thị trường

2.4.

Khung pháp lý điều chỉnh hoạt động công bố thông  tin

2.5.

Khung pháp lý điều chỉnh hoạt động tham gia  của người nước ngoài

2.6.

Các hành vi bị cấm, thanh tra, giám sát thị trường và xử lý vi phạm

2.6.1.

Các hành vi bị cấm và hạn chế

2.6.2.

Thanh tra, giám sát thị trường

2.6.3.

Xử lý vi phạm

2.6.4.

Những vấn đề tồn tại của các quy định pháp luật về  giám sát, thanh tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

2.7.

Khung pháp lý điều chỉnh hoạt động quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán

CHƯƠNG III.

HOÀN THIỆN KHUNG PHÁP LÝ TTCK VIỆT NAM

3.1.

Sự cần thiết phải hoàn thiện khung pháp lý TTCK Việt Nam

3.2.

Một số định hướng phát triển TTCK Việt Nam

3.3.

Các giải pháp hoàn thiện khung pháp lý TTCK Việt Nam

3.3.1.

Hoàn thiện khung pháp lý về phát hành và niêm yết chứng khoán

3.3.1.1.

Xây dựng luật chứng khoán

3.3.1.2.

Chỉnh sửa, bổ sung các văn bản pháp luật trong các ngành khác

3.3.1.3.

Hoàn thiện các văn bản pháp lý hiện hành về chứng khoán và thị trường chứng khoán

3.3.2.

Hoàn thiện khung pháp lý  về tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán

3.3.3.

Hoàn thiện khung pháp lý về các định chế trung gian trên TTCK

3.3.4.

Hoàn thiện khung pháp lý công bố thông tin trên TTCK

3.3.5.

Hoàn thiện khung pháp lý về tham gia của bên nước ngoài

3.3.6.

Hoàn thiện khung pháp lý đối với thanh tra, giám sát , xử lý vi phạm

3.3.6.1.

Quy định về giám sát

3.3.6.2.

Quy định về thanh tra và xử lý vi phạm

3.3.7.

Hoàn thiện khung pháp lý  về  quản lý nhà nước đối với TTCK

3.3.8.

Xây dựng Luật chứng khoán- một giải pháp lâu dài để hoàn thiện khung pháp lý TTCK Việt Nam

3.3.8.1.

Sự cần thiết phải xây dựng Luật chứng khoán

3.3.8.2.

Nguyên tắc xây dựng Luật Chứng khoán

3.3.8.3.

Những nội dung cơ bản của Luật Chứng khoán

 

KẾT LUẬN

(Nguồn: Thư viện SRTC)

 

Mã sách: UB.02.01
Chủ biên: TS. Trần Cao Nguyên
Năm xuất bản: 2002

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-14:20)
Định hướng xây dựng Luật chứng khoán trong mối quan hệ với các lĩnh vực pháp luật khác
Sở giao dịch chứng khoán VN - Mô hình tổ chức và quản lý, giám sát
Đề tài “Chính sách thuế cho các đối tượng tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam”
Hướng dẫn đầu tư vào TTCK
Đề tài “Thị trường chứng khoán với cuộc khủng hoảng tài chính- tiền tệ Châu Á- bài học...
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 4  (13/03/2019-09:21)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 3  (13/03/2019-09:20)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 2  (13/03/2019-09:18)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 1  (13/03/2019-09:17)
Nếu chưa được tham gia lớp học về đào tạo chứng khoán thì tôi có được trở thành bạn đọc của Thư viện không ?
Các lớp chiêu sinh học tháng 01/2020 (25/02/2020-10:50)
Lớp học chiêu sinh tháng 02 và 03/2020 (25/02/2020-10:49)
Thông báo thi sát hạch đợt I năm 2020 (19/02/2020-14:27)
Thông báo thi chuyên môn ngày 27/11/2019 đến 29/11/2019 (21/11/2019-15:46)
* Đăng ký học (06/02/2018-10:32)
Chiêu sinh các lớp tháng 07 và 08/2017 (05/09/2017-15:59)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

9445369
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 (Hành chính) - (84-28) 3930 9042 (Đào tạo)


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Trung tâm - Ông Hoàng Mạnh Hùng