Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Đề tài “Các giải pháp đảm bảo nguồn tài chính cho hoạt động của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Việt Nam”

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Đức Miền

Đơn vị chủ trì: Vụ Kế hoạch tài chính UBCKNN

Mã đề tài:UB.03.09

LỜI MỞ ĐẦU

 Trung tâm Giao dịch Chứng khoán được thành lập theo quyết định số 127/1998/QĐ/TTg ngày 11 tháng 7 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp, trực thuộc chịu sự quản lý của Ủy ban chứng khoán Nhà nước. Việc Trung tâm Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ra đời và đi vào hoạt động từ cuối tháng 7 năm 2000 đã đánh dấu  một bước đi quan trọng  trong việc hình thành và phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam. Cùng với sự hình thành và phát triển của ngành chứng khoán, nhu cầu  về kinh phí và vốn để  phục vụ cho hoạt động của Trung tâm  ngày một tăng  về khối lượng và quy mô. Trong quá trình hoạt động, Trung tâm Giao dịch chứng khoán  đã và sẽ phát sinh những khoản thu, chi mang  tính chất đặc thù và nhu cầu kinh phí  của Trung tâm  sẽ ngày một gia tăng để dấp ứng nhu cầu hoạt động. Chính vì vậy, cần có những giải pháp  tài chính đặc biệt  là việc tạo nguồn kinh phí  hoạt động phù hợp trong từng thời kỳ cho TTGDCK. Các giải pháp  này phải đảm bảo tính chủ động về tài chính và đem lại  hiệu quả  sử dụng từng nguồn vốn  và kinh phí một cách cao nhất  cho đơn vị. Từ đó, tạo ra một hành lang pháp lý  về mặt chính sách tài chính, tạo môi trường  hoạt động ổn định và an toàn cho Trung tâm giao dịch chứng khoán. Đồng thời, các giải pháp tạo nguồn tài chính cũng phải đáp ứng yêu cầu quản lý chặt chẽ, thống nhất, chống thất thoát và lẵng phí mọi nguồn lực tài chính. Đó cũng là đòi hỏi mang tính thiết thực và  bức xúc của Ủy ban chứng khoán Nhà nước- cơ quan quản lý Nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán Việt Nam.

Song song với tiến trình cải cách đổi mới nền kinh tế, Chính phủ Việt Nam đang đẩy mạnh cộng cuộc cải cách nền hành chính và tài chính  quốc gia. Cải cách hành chính không thể tách rời cải cách công tác quản lý tài chính. Việc tách  các đơn vị sự nghiệp có thu ra khỏi khối cơ quan quản lý nhà nước, tạo sự tự chủ trong công tác quản lý cảu mỗi đơn vị  là một trong những nội dung quan trọng trong chương trình cải cách bộ máy  hành chính giai đoạn 2001-2010 của Chính phủ. Để phục vụ cho mục tiêu này, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định 10/2002/NĐ-CP ngày 16/1/2002 về chế độ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp có thu nhằm tạo ra một cơ chế tài chính độc lập, linh hoạt cho các đơn vị sự nghiệp. Tiếp sau đó, Bộ Tài chính cũng đã ban hành các thông tư số 25/TT-BTC ngày 21/3/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 10/NĐ-CP của Chính phủ. Nghị định này của Chính phủ cùng với các văn bản hướng dẫn nghị định của các cơ quan quản lý nhà nướcđã tạo ra một cơ chế tài chính linh hoạt, tạo ra một cơ chế tài chính thông thoáng nhưng vẫn bảo đảm được sự kiểm soát của cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý tài chính đổi với các đơn vị sự nghiệp. Nó tạo điêu kiện thuận lợi tối đa cho cho các đơn vị sự nghiệp tăng  nguồn thu, đảm bảo trang trải kinh phí hoạt động , quản lý thống nhất các nguồn lực tài chính, đẩy mạnh thwucj hành tiết kiệm chống lẵng phí trong việc sử dụng Ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên sự ra đời của Nghị định trên cũng đòi hỏi các đơn vị sự nghiệp trong đó có TTGDCK phải làm gì để đảm bảo  về nguồn tài chính nhằm phục vụ cho  quy mô phát triển hoạt động ngày một tăng của Trung tâm? Phải làm gì để đảm bảo cho thị trường chứng khoán Việt Nam hoạt động có hiệu quả, phát huy nguồn lực tài chính nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cao cho nền kinh tế nói chung  và Trung tâm nói riêng? Với vai trò là cơ quan quản lý Nhà nước, chứng ta có thể thấy một tất yếu khách quan, một đòi hỏi cấp bách là trong cơ chế tài chính  đối với Trung tâm Giao dịch chứng khoán là phải xây dựng những chính sách tạo nguồn thu một cách thích hợp cho riêng bản thân Trung tâm. Các chính sách này phù hợp với từng giai đoạn phát triển  của TTGDCK. Hay nói một cách khác, cần tạo ra  những giải pháp tài chính tạo nguồn thu ổn định đội với TTGDCK Việt Nam trong giai đoạn trước mắt và lâu dài.

 

Kết cấu của đề tài

 

Đề tài được kết cấu thành 2 phần 3 chương

Phần mở đầu

Chương I. Sở Giao dịch Chứng khoán và việc đảm bảo nguồn lực tài chính cho hoạt động Sở Giao dịch Chứng khoán.

Chương II. Thực trạng việc đảm bảo nguồn tài chính cho Trung tâm Giao dịch Chứng khoán.

Chương III. Một số giải pháp nhằm đảm bảo nguồn tài

chính đối với Trung tâm Giao dịch Chứng khoán   

Phần kết luận

 

MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I.

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VÀ VIỆC ĐẢM BẢO NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH CHO HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

1.1.

Mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động của Sở giao dịch chứng khoán

1.1.1.

Mô hình tổ chức của Sở Giao dịch Chứng khoán

1.1.2.

Cơ chế hoạt động của Sở giao dịch Chứng khoán

1.2.

Việc đảm bảo nguồn tài chính cho hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán

1.2.1.

Các nguồn tài chính và nhân tố ảnh hưởng  tới nguồn tài chính của Sở Giao dịch Chứng khoán

1.2.2.

Cơ chế sử dụng nguồn tài chính của Sở Giao dịch chứng khoán

1.2.3.

Vai trò của Nhà nước trong việc đảm bảo  nguồn tài chính đối với Sở Giao dịch Chứng khoán

1.3.

Kinh nghiệm quốc tế trong việc đảm bảo  nguồn tài chính cho hoạt động của Sở giao dịch Chứng khoán

1.3.1.

Kinh nghiệm của các nước tư bản phát triển: Hàn Quốc, Mỹ

1.3.2.

Kinh nghiệm của các nước đang phát triển: Thái Lan

1.3.3.

Một số bài học rút ra từ kinh nghiệm các nước trong việc tạo nguồn tài chính cho hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán

CHƯƠNG II.

THỰC TRẠNG VIỆC ĐẢM BẢO NGUỒN TÀI CHÍNH CHO TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

2.1.

Mô hình tổ chức hoạt động của Trung tâm Giao dịch Chứng  khoán Việt Nam

2.2.

Thực trạng việc đảm bảo nguồn lực tài chính cho hoạt động của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán 

2.2.1.

Cơ cấu nguồn thu, chi của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán

2.2.2.

Nguồn tài chính được Ngân sách  nhà nước cấp

2.2.3.

Cơ chế khuyến khích

2.3.

Định giá chung

2.3.1.

Những mặt được

2.3.2.

Những mặt tồn tại

2.3.3.

Nguyên nhân tồn tại

CHƯƠNG III.

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẢM BẢO NGUỒN TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI TRUNG TÂM  GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

3.1.

Định hướng phát triển của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán

3.1.1.

Định hướng phát triển của Trung tâm thời kỳ 2001 – 2010

3.1.2.

Định hướng phát triển Trung tâm sau năm 2010

3.2.

Giải pháp bảo đảm bảo nguồn tài chính đối với Trung tâm Giao dịch Chứng khoán

3.2.1.

Đa dạng hóa sở hữu Trung tâm Giao dịch Chứng khoán

3.2.2.

Phát triển hoạt động của thị trường chứng khoán sơ cấp thông qua việc phát triển hoạt động của các trung gian tài chính, tạo nguồn hàng cho thị trường gắn với  việc tăng cường thu phí

3.2.3.

Nhà nước hỗ trợ kinh phí trong một giai đoạn nhất định cho Trung tâm Giao dịch Chứng khoán

3.2.4.

Quản lý, thanh tra, giám sát hoạt động của thị trường chứng khoán thông qua các công cụ quản lý: kế toán, kiểm toán

3.2.5.

Kiệm toàn bộ máy tổ chức, cơ chế hoạt động của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán

 

KẾT LUẬN

(Nguồn: Thư viện SRTC)

           

 

 

Mã sách: UB.03.09
Chủ biên: Nguyễn Đức Miền
Năm xuất bản: 2003

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-14:20)
Xây dựng và phát triển hoạt động lưu ký chứng khoán quốc tế trên thị trường chứng khoán...
Toàn cầu hóa và phát triển bền vững
Kế toán tài chính (theo hệ thống kế toán Mỹ)
Giải pháp xây dựng Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội theo mô hình thị trường OTC
Phương pháp luận quản lý rủi ro đầu tư cổ phiếu trên TTCK Việt Nam
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 4  (13/03/2019-09:21)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 3  (13/03/2019-09:20)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 2  (13/03/2019-09:18)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 1  (13/03/2019-09:17)
Tôi là người chưa biết gì về chứng khoán liệu có thể theo học các khóa học ở Trung tâm được không ?
Thông báo thi chuyên môn ngày 03/04/2019 đến 05/04/2019 (25/03/2019-10:38)
Các lớp chiêu sinh tháng 04/2019 (22/03/2019-09:38)
Các lớp chiêu sinh học tháng 1/2019 (13/02/2019-14:52)
Thông báo thi sát hạch đợt IV năm 2018 (22/01/2019-08:34)
* Đăng ký học (06/02/2018-10:32)
Chiêu sinh các lớp tháng 07 và 08/2017 (05/09/2017-15:59)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

8043979
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 - (84-28) 3930 9042


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Trung tâm - Ông Hoàng Mạnh Hùng