Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Đề tài “Phát triển thị trường Trái phiếu doanh nghiệp tại Việt Nam ”

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Hoàng Lan

Đơn vị chủ trì: Sở Giao dịch Chứng khoán hà Nội

Mã đề tài: UB.16.13

TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI

Từ năm 2009, thị trường trái phiếu Chính phủ đã được tổ chức và đưa vào vận hành tại Sở GDCK Hà Nội với mô hình tập trung đấu thầu, giao dịch tại Sở GDCK Hà Nội và lưu ký, thanh toán tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam. Sau 06 năm hoạt động, thị trường TPCP đã ghi nhận các bước phát triển tích cực cả về cấu trúc, quy mô, chất lượng thanh khoản, hỗ trợ tích cực, hiệu quả cho công tác huy động vốn của ngân sách nhà nước cho đầu tư phát triển cũng như tạo thị trường minh bạch, hiệu quả cho các NĐT. Quy mô thị trường tăng 4,3 lần; thanh khoản tăng 10,16 lần. Thị trường thu hút sự quan tâm lớn của Chính phủ, nhà đầu tư được các tổ chức tài chính quốc tế đánh giá là một trong các thị trường phát triển nhanh nhất Đông Á thời gian qua. Bên cạnh sự phát triển của thị trường TPCP, ngược lại, thị trường TPDN đang rất manh mún, mới đạt khoảng 3,5% GDP, Cấu trúc thị trường hầu như chưa định hình. Thị trường sơ cấp còn nhiều hạn chế, thị trường thứ cấp hầu như không ghi nhận giao dịch, thông tin hầu như không có. Thị trường còn thiếu vắng nhiều điều kiện căn bản như tổ chức định mức tín nhiệm; tổ chức định giá trái phiếu. Khi bắt đầu triển khai xây dựng thị trường TPCP cách đây 06 năm, Lãnh đạo Bộ Tài chính, UBCKNN đã đặt ra mục tiêu chiến lược xây dựng thị trường TPCP trước, trên cơ sở đó sẽ phát triển tiếp từng bước thị trường TPDN. Quan điểm, mục tiêu đó được cụ thể hóa trong Quyết định 261/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về lộ trình phát triển thị trường TP Việt Nam đến năm 2020, Quyết định số 252/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày ngày 1/3/2012 về phê duyệt Chiến lược phát triển TTCK giai đoạn 2011-2020. Đặc biệt, trong quá trình tái cơ cấu nền kinh tế với 3 trọng tâm: Tái cấu trúc đầu tư công; tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại và tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước thì việc tái cấu trúc thị trường TPDN được coi là rất cần thiết. Trên cơ sở đó, Sở GDCK Hà Nội đã nghiên cứu và xây dựng đề tài“Giải pháp hoàn thiện thị trường trái phiếu doanh nghiệp tại Việt Nam”. Đề tài thực hiện nghiên cứu thực trạng thị trường TPDN Việt Nam kết hợp đúc rút kinh nghiệm quốc tế, từ đó đề xuất giải pháp tổ chức thị trường TPDN gắn với tái cấu trúc thị trường chứng khoán. Giải pháp trong đề tài bao hàm các nội dung mô hình tổ chức thị trường giao dịch, các phương án quan trọng như cải cách phát hành, phát triển các hệ thống nền tảng cơ sở cho thị trường, đặc biệt là hệ thống thông tin. Các vấn đề pháp lý, cơ chế chính sách, định giá, định mức tín nhiệm sẽ được nghiên cứu kiến nghị lộ trình áp dụng. Ngoài ra, đề tài sẽ nghiên cứu và kiến nghị một số nền tảng cơ bản mà các nước Asean +3 đang hướng tới để Việt Nam có thể triển khai kết nối thị trường trái phiếu Asean +3 vào khoảng cuối năm 2020.

 

 

 

 

 

 

MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I.

TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP

I.

Tổng quan về trái phiếu doanh nghiệp

1.

Khái niệm

1.1.

Khái niệm về trái phiếu doanh nghiệp

1.2.

Phân loại trái phiếu doanh nghiệp

2.

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp

2.1.

Tổng quan

2.2.

Vai trò

2.2.1.

Đối với nền kinh tế

2.2.2.

Đối với các doanh nghiệp

2.2.3.

Đối với các nhà đầu tư

2.2.4.

Đối với thị trường chứng khoán và thị trường tiền tệ

2.3.

Các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường trái phiếu doanh nghiệp

2.4.

Thị trường phát hành

2.5.

Thị trường giao dịch

3.

Điều kiện phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp

II.

Kinh nghiệm quốc tế trong việc phát triển thị trường TPDN

1.

Quy mô

2.

Tính thanh khoản

3.

Cơ cấu quản lý

4.

Hàng hóa

5.

Phát hành

5.1.

Trước phát hành

5.2.

Phát hành

5.3.

Sau phát hành

5.4.

Thông tin phát hành

6.

Giao dich thứ cấp

6.1.

Tổ chức giao dịch

6.2.

Lưu ký và thanh toán

7.

Tổ chức thông tin

7.1.

Niêm yết

7.2.

Công bố thông tin

8.

Tổ chức tham gia thị trường

8.1.

Tổ chức định mức tín nhiệm

8.2.

Tổ chức đầu tư

9.

Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

CHƯƠNG II.

THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM

I.

Tổ chức tham gia thị trường

1.

Cơ quan quản lý

2.

Tổ chức thị trường

3.

Tổ chức tham gia thị trường khác

II.

Thị trường phát hành TPDN

1.

Sản phẩm/ hàng hóa

2.

Quy mô phát hành

3.

Cơ cấu kỳ hạn

4.

Cơ cấu nhà đầu tư

5.

Phát hành trái phiếu doanh nghiệp

5.1.

Về điều kiện phát hành

5.2.

Về phương thức phát hành

5.3.

Về công bố thông tin

6.

Đánh giá chung

6.1.

Về quy mô thị trường

6.2.

Về cơ sở pháp lý

6.3.

Về cách thức phát hành

6.4.

Về thông tin thị trường

6.5.

Các vấn đề khác

III.

Thị trường giao dịch TPDN

1.

Tổng quan thị trường giao dịch TPDN

1.1.

Quy  mô  thị trường

1.2.

Giao dịch TPDN

1.2.1.

Trái phiếu niêm yết

1.2.2.

Trái phiếu OTC

1.3.

Hạ tầng phục vụ thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam

2.

Đánh giá chung

2.1.

Về cơ cấu tổ chức

2.2.

Về giao dịch

2.3.

Các chính sách phát triển

CHƯƠNG III.

GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM

I.

Mục tiêu tổ chức thị trường trái phiếu doanh ngiệp

II.

Nguyên tắc tổ chức thị trường

III.

Giải pháp tổ chức thị trường TPDN

1.

Thị trường sơ cấp

1.1.

Cơ sở pháp lý

1.1.1.

Điều kiện phát hành

1.1.2.

Thủ  tục đăng ký / cấp phép phát hành

1.2.

Mô hình tổ chức phát hành

1.2.1.

Trước phát hành

1.2.2.

Sau phát hành

1.2.3.

Tổ chức thông tin về TPDN

2.

Thị trường thứ cấp

2.1.

Cơ sở pháp lý

2.2.

Mô hình tổ chức giao dịch

1.

Tổ chức thông tin trên thị trường

3.

Các kiến nghị về mặt chính sách

3.1.

Quy chuẩn thông tin trao đổi

3.2.

Thông lệ giao dịch

3.3.

Quy định về báo cáo, giám sát

3.4.

Phòng ngừa rủi ro giao dịch, thanh toán

3.5.

Hạ tầng công nghệ thông tin

CHƯƠNG IV.

LỘ TRÌNH VÀ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIÊU DOANH NGHIỆP

I .

Lộ trình thực hiện giao dịch

II.

Tổ chức thực hiện

 

KẾT LUẬN

 

(Nguồn: Thư viện SRTC)


Mã sách: UB.16.13
Chủ biên: ThS. Nguyễn Thị Hoàng Lan
Năm xuất bản: 2016

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-14:20)
Hướng dẫn và sử dụng Microsoft office vision 2007
Đề tài “Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng và phát triển hiệp hội chứng khoán Việt...
Tài chính quốc tế hiện đại trong nền kinh tế mở
Rủi ro tài chính thực tiễn và phương pháp đánh giá
Việt Nam, đánh giá trách nhiệm tài chính quốc gia
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 5  (13/03/2019-09:22)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 4  (13/03/2019-09:21)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 3  (13/03/2019-09:20)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 2  (13/03/2019-09:18)
Xin cho hỏi thuật ngữ Lưu ký có nghĩa là gì ?">Xin cho hỏi thuật ngữ Lưu ký có nghĩa là gì ?
Lớp học chiêu sinh tháng 10/2020 (15/09/2020-13:48)
Các lớp chiêu sinh tháng 09/2020 (03/09/2020-10:00)
Thông báo thi chuyên môn ngày 19/08/2020 đến 21/08/2020 (17/08/2020-14:25)
Thông báo thi sát hạch đợt III năm 2020 (06/08/2020-09:55)
Danh sách Ca thi sát hạch đợt 1 năm 2020 (25/05/2020-15:12)
THÔNG BÁO, CÁC LỚP HỌC ĐÃ GHI DANH SẼ HỌC LẠI TỪ NGÀY 11/05/2020 (11/05/2020-09:53)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

10183225
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 (Hành chính) - (84-28) 3930 9042 (Đào tạo)


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Phó Giám đốc Trung tâm - Bà Nguyễn Thị Thanh Hương