Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Đề tài: “Các giải pháp nâng cao công tác thu phí, lệ phí tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước”

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Hoàng Đình Thuần   

Đơn vị chủ trì: Vụ Tài vụ Quản trị         

Mã đề tài: UB.15.13

LỜI MỞ ĐẦU

 Tính cấp thiết của đề tài

Trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội  có nhiều khó khăn và thách thức, có những khó khăn còn vượt mức dự báo. Kinh tế vĩ mô chưa thực sự ổn định vững chắc; nợ xấu còn cao; thị trường bất động sản, thị trường chứng khoán tiếp tục trầm lắng. Sản xuất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn; nhiều doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động hoặc hoạt động cầm chừng. Điều đó ảnh hưởng rất lớn đến quá trình điều hành ngân sách nhà nước của Chính phủ cũng như các Bộ, ngành. Việc hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước,  là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng đối với cơ quan thuế cũng như đối với các cơ quan hành chính có nhiệm vụ thu nhằm bố trí đủ nguồn cho các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội.

Phí và lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán là một nguồn thu thuộc ngân sách nhà nước, đóng góp một phần vào nguồn thu của NSNN để hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội nói chung và các nhiệm vụ chuyên môn, chính trị nói riêng của ngành chứng khoán.

Nhóm nghiên cứu lựa chọn việc nghiên cứu đề tài “Các giải pháp nâng cao công tác thu phí, lệ phí tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước” tại thời điểm hiện nay vì các lý do như sau:

Thứ nhất, Trong điều kiện nguồn ngân sách nhà nước cấp ngày càng hạn chế, để đảm bảo nguồn kinh phí hoạt động cho toàn Ủy ban chứng khoán Nhà nước, đặc biệt đảm bảo nguồn để thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giám sát thị trường chứng khoán; nâng cấp cơ sở hạ tầng, hệ thống công nghệ thông tin, cơ sở vật chất và phương tiện làm việc nhằm nâng cao năng lực quản lý, giám sát; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng; đảm bảo ổn định thu nhập cho cán bộ, công chức ngành chứng khoán.

Thứ hai, Thị trường Chứng khoán phái sinh đang trong giai đoạn hình thành, việc nghiên cứu để đề xuất một cơ chế thu phí, lệ phí đối với thị trường chứng khoán phái sinh là rất cần thiết nhằm hỗ trợ, thúc đẩy thị trường chứng khoán phái sinh phát triển;

Thứ ba, Trong điều kiện nền kinh tế có nhiều biến động, việc các tổ chức, cá nhân không thực hiện nghĩa vụ nộp phí theo quy định đã trở thành vấn đề đáng quan tâm. Các đoàn Thanh tra, Kiểm toán tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đều đã kiến nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nghiên cứu các biện pháp để đôn đốc, thu hồi số phí các doanh nghiệp chưa nộp theo đúng quy định;

Thứ tư, hiện nay chưa có chế tài đối với các tổ chức không thực hiện nghĩa vụ nộp phí theo quy định. Việc nghiên cứu, xây dựng chế tài xử phạt đối với các doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ nộp phí là vấn đề hết sức cần thiết, cần phải thực hiện ngay.

Với những lý do trên đây, nhóm nghiên cứu cho rằng đã đến lúc chúng ta cần nghiên cứu toàn diện vấn đề thu phí, lệ phí tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, từ đó tìm ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác thu.

 Tình hình nghiên cứu

Việc thu phí, lệ phí được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thực hiện từ năm 2003 và toàn bộ số thu phải thực hiện nộp Ngân sách nhà nước. Đến năm 2009 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước mới thực hiện cơ chế để lại 100% số phí thu được; đến năm 2014, số phí được để lại 100%, số lệ phí nộp 100 % vào Ngân sách Nhà nước. Hiện nay, tại UBCKNN chưa có một công trình nào hoàn chỉnh nghiên cứu toàn bộ vấn đề thu phí, lệ phí tại UBCKNN.

 Mục tiêu nghiên cứu của đề tài

- Đánh giá thực trạng về công tác thu phí, lệ phí tại UBCKNN

- Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thu phí, lệ phí tại UBCKNN

 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về phí, lệ phí trong hoạt động giao dịch, quản lý và giám sát tại một số thị trường chứng khoán có trình độ phát triển nhất định;

Nghiên cứu quá trình thực hiện thu phí, lệ phí tại UBCKNN từ năm 2009 đến năm 2014.Từ đó đưa ra các giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả  công tác thu phí, lệ phí tại UBCKN trong thời gian tới.

 Phương pháp tiến hành         

Đề tài được sử dụng các phương pháp nghiên cứu chọn mẫu, điều tra, khảo sát thực tiễn; phân tích, tổng hợp, kết hợp với so sánh, đối chiếu với hệ thống pháp luật được lựa chọn để nghiên cứu, từ đó đánh giá thực tế, tìm hiểu nguyên nhân và đưa ra các giải pháp, kiến nghị với các đối tượng liên quan đảm bảo khách quan.

 Kết cấu đề tài

Ngoài phần Mở đầu và Kết luận, Đề tài gồm 03 chương

Chương 1: Tổng quan chung về phí, lệ phí

Chương 2: Thực trạng công tác thu phí, lệ phí tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Chương 3: Các giải pháp nâng cao hiệu quả thu phí, lệ phí tại UBCKNN

 

 

MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I.

TỔNG QUAN CHUNG VỀ PHÍ VÀ LỆ PHÍ

1.1.

Một số vấ đề cơ bản về phí và lệ phí

1.1.1.

Khái niệm chung về phí và lệ phí

1.1.1.1.

Khái niệm về phí

1.1.1.2.

Khái niệm về lệ phí

1.1.2.

Phí và lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán tại UBCKNN

1.1.3.

Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả công tác thu phí, lệ phí tại UBCKNN

1.1.3.1.

Cơ chế chính sách quy định thu phí, lệ phí đối với hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán

1.1.3.2.

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và ý thức chấp hành pháp luật của doanh nghiệp

1.1.3.3.

Công tác tuyên truyền phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật

1.1.3.4.

Tổ chức bộ máy thu nộp

1.1.3.5.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện

1.1.3.6.

Quy trình quản lý thu nộp

1.2.

Kinh nghiệm quốc tế về công tac thu phí và lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán

1.2.1.

Phí thành lập nộp cho UBCK các nước

1.2.2.

Phí thường niên nộp cho UBCK các nước

CHƯƠNG II.

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THU PHÍ, LỆ PHÍ TẠI UBCKNN

2.1.

ThỤC trạng công tác thu phí, lệ phí tại UBCKNN từ năm 2009 đến 2014

2.2.

Đánh giá hiệu quả công tác thu phí và lệ phí tại UBCKNN

2.2.1.

Kết quả đạt được

2.2.2.

Hạn chế

2.2.3.

Nguyên nhân của những hạn chế

CHƯƠNG III.

CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC THU PHÍ LỆ PHÍ TẠI UBCKNN

3.1.

Sự cần thiết và phương hướng nâng cao hiệu quả công tác thu phí, lệ phí tại UBCKNN

3.2.

Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thu phí lệ phí tại UBCKKNN

3.2.1.

Hoàn thiện khung pháp lý về phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán tại UBCKNN

3.2.1.1.

Xây dựng chính sách thu phí, lệ phí đối với thị trường chứng khoán phái sinh

3.2.1.2.

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 67/2014/TT-BTC ngày 21 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài chính

3.2.1.3.

Xây dựng chế tài đối với các tổ chức, cá nhân không thực hiện nghĩa vụ nộp phí

3.2.2.

Quản lý chặt chẽ đối tượng nộp phí, lệ phí

3.2.3.

Hiện đại hóa, tin học hóa quản lý thu phí, lệ phí

3.2.4.

Cải cách quy trình thu phí, lệ phí và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

3.2.5.

Tăng cường công tác phổ biến giáo dục sâu rộng về chính sách thu phí, lệ phí tại UBCKNN, trách nhiệm nghĩa vụ của các đối tượng nộp phí

3.3.

Kiến nghị

3.3.1.

Kiến nghị với bộ tài chính

3.3.2.

Kiến nghị với UBCKNN

 

KẾT LUẬN

(Nguồn: Thu viện SRTC)

 

 

 

 

 

Mã sách: UB.15.13
Chủ biên: ThS. Hoàng Đình Thuần
Năm xuất bản: 2015

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-12:50)
Hệ thống văn bản pháp luật về kiểm toán
Đề tài “Quản lý nhà nước đối với hoạt động thâu tóm, sát nhập công ty trên thị trường
Điều chỉnh một số chính sách kinh tế ở Trung Quốc (giai đoạn 1992 - 2010)
Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành
Đề tài “Hoàn thiện chế độ kế toán áp dụng cho công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng...
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 5  (13/03/2019-07:52)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 4  (13/03/2019-07:51)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 3  (13/03/2019-07:50)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 2  (13/03/2019-07:48)
1. Tôi muốn tham gia giao dịch trên thị trường chứng khoán .Vậy các bước cần phải làm những gì? 2. Xin hướng dẫn cách
Thông báo thi chuyên môn ngày 14/04/2021 đến 16/04/2021 (12/04/2021-07:14)
Các lớp chiêu sinh tháng 04/2021 (12/04/2021-07:14)
* Đăng ký học (12/04/2021-06:56)
Thông báo thi sát hạch đợt II năm 2021 (06/04/2021-08:45)
Lớp học chiêu sinh tháng 03/2021 (15/03/2021-13:51)
Danh sách Ca thi sát hạch đợt 1 năm 2020 (25/05/2020-13:42)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

10782313
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 (Hành chính) - (84-28) 3930 9042 (Đào tạo)


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Phó Giám đốc Trung tâm - Bà Nguyễn Thị Thanh Hương