Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Đề tài “Một số giải pháp thúc đẩy phối hợp thanh tra – điều tra xuyên biên giới của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước”

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Công Điền

Đơn vị chủ trì: Thanh tra UBCKNN

Mã đề tài: UB.15.07

LỜI MỞ ĐẦU       

 Tính cấp thiết của đề tài

Sau 15 năm đi vào vận hành, thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam với hai Sở Giao dịch Chứng khoán (SGDCK) như hiện tại vẫn là một thị trường non trẻ, các công cụ đầu tư thiếu đa dạng, chỉ có cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư. Vì vậy, nhu cầu phát triển những công cụ đầu tư mới như chứng khoán phái sinh trở thành một nhu cầu thiết thực vì các lý do như: (1) Sự phát triển của các công cụ phái sinh là một diễn tiến tất yếu trong quá trình phát triển của thị trường tài chính, nó phản ánh mức độ phát triển sâu, rộng hơn của thị trường và cho thấy xu thế hội nhập quốc tế; (2) Các công cụ phái sinh giúp đa dạng hóa các công cụ đầu tư hiện có. Đặc trưng của TTCK là nơi mà cơ hội kiếm lời luôn gắn với mức độ rủi ro cao, chứng khoán phái sinh còn là một công cụ quan trọng giúp nhà đầu tư phòng vệ rủi ro hiệu quả; (3) Hiểu biết của nhà đầu tư đã được nâng cao, làm phát sinh nhu cầu giao dịch các loại sản phẩm mới, phức tạp hơn nhưng hấp dẫn hơn. Thực tế, các dạng công cụ phái sinh như hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng quyền chọn và một số hình thức khác đã được sử dụng.

            Do vậy, đứng trước sự cần thiết xây dựng thị trường chứng khoán phái sinh (TTCKPS) ở Việt Nam, đi liền với nó là công tác giám sát giao dịch trên TTCK phái sinh, việc xây dựng hệ thống giám sát giao dịch trên TTCK phái sinh để đảm bảo công tác giám sát được thực hiện nhanh chóng, kịp thời, chính xác là yêu cầu cấp thiết hiện nay.

 Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước

Giám sát giao dịch là một hoạt động thường xuyên và liên tục của mọi cơ quan giám sát thị trường và tổ chức vận hành thị trường trên thế giới. Tại các TTCK phát triển, có rất nhiều nghiên cứu về những hành vi lạm dụng thị trường nhằm giúp cơ quan quản lý thiết lập một khuôn khổ pháp lý và công cụ giám sát phù hợp. Tại TTCK Việt Nam, cho đến nay, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có một số nghiên cứu về công tác thanh tra, giám sát TTCK nói chung và một đề tài nghiên cứu khoa học về xây dựng hệ thống giám sát TTCK. Trong 5 năm qua, UBCKNN cũng đã thực hiện một số đề tài về lĩnh vực giám sát như:  “Tăng cường năng lực giám sát của UBCKNN đối với SGDCK, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán”; “Nâng cao hiệu quả giám sát giao dịch chứng khoán trên TTCK Việt Nam giai đoạn 2010-2015”; “Hoàn thiện phương thức và quy trình giám sát tuân thủ của UBCKNN đối với SGDCK”; “Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin phục vụ công tác giám sát giao dịch trên TTCK tại UBCKNN”; “Hoàn thiện phương pháp phân tích giao dịch chứng khoán trong công tác giám sát giao dịch thao túng và giao dịch nội bộ”.

            Tuy nhiên, liên quan đến hoạt động giám sát TTCK phái sinh, đây là lần đầu tiên triển khai thực hiện đề tài “Công tác giám sát giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh – Một số đề xuất cho Việt Nam”.

 Mục tiêu nghiên cứu của đề tài

Đề tài hướng tới các mục tiêu chính sau đây:

- Nghiên cứu cơ sở lý luận, tổng kết kinh nghiệm quốc tế trong thực hiện giám sát giao dịch trên TTCK phái sinh, xây dựng các tiêu chí giám sát, phát hiện hành vi lạm dụng thị trường trong giao dịch chứng khoán;

- Đánh giá thực trạng công tác giám sát giao dịch trên TTCK Việt Nam qua đó rút ra những mặt hạn chế cần khắc phục;

- Công tác giám sát giao dịch trên TTCKPS tại SGDCK, TTLKCK;

- Một số đề xuất về công tác giám sát giao dịch trên TTCK phái sinh tại UBCKNN.

 Phạm vi nghiên cứu

Đề tài nghiên cứu khoa học này giới hạn ở các nội dung của công tác giám sát giao dịch (market surveillance) dựa trên mô hình TTCK phái sinh dự kiến triển khai, nhằm phát hiệnvà xử lý các hành vi lạm dụng thị trường diễn ra trong giao dịch chứng khoán trên thị trường tập trung. Các hành vi lừa đảo chứng khoán, gian lận tài chính trên thị trường sơ cấp, các vi phạm quy định về quản trị công ty, lành mạnh tài chính, báo cáo, công bố thông tin và các quy định khác đối với công ty đại chúng, định chế trung gian thị trường, tổ chức vận hành thị trường không được xem xét trong đề tài này nhằm đảm bảo việc tập trung nguồn lực cho nghiên cứu chuyên sâu về giám sát giao dịch hiểu đúng theo thông lệ quốc tế.

 

MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I.

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VÀ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIÁM SÁT GIAO DỊCH TRÊN TTCK

1.

Tổng quan về hoạt động giám sát của nhà nước đối với TTCK  Việt Nam

1.1.

Đặc điểm hoạt động của TTCK Việt Nam

1.2.

Vai trò của giám sát giao dịch trong quản lý TTCK

2.

Thực trạng công tác giám sát giao dịch trên TTCK

2.1.

Hệ thống giám sát giao dịch  hiện tại

2.2.

Những mặt hạn chế trong công tác giám sát giao dịch

CHƯƠNG II.

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH QUỐC TẾ

1.

Kinh nghiệm quốc tế về giám sát giao dịch trên TTCK phái sinh

1.1.

Các nguyên tắc của IOSCO về quản lý và giám sát thị trường phái sinh hàng hóa

1.2.

Giám sát giao dịch chứng khoán phái sinh tại Đài Loan

1.3.

Giám sát giao dịch chứng khoán phái sinh tại Hàn Quốc

1.4.

Giám sát giao dịch chứng khoán phái sinh tại Singapore

1.5.

Giám sát giao dịch chứng khoán phái sinh tại Hồng Kông

1.6.

Giám sát giao dịch chứng khoán phái sinh tại Nhật Bản

2.

Bài học đối với Việt Nam

2.1.

Khung pháp lý

2.2.

Đề xuất mô hình, hạ tầng cơ sở, tiêu chí giám sát TTCKPS

CHƯƠNG III.

GIÁM SÁT GIAO DỊCH TRÊN TTCK PHÁI SINH VIỆT NAM

1.

Xây dựng TTCK phái sinh ở Việt Nam

1.1.

Sự cần thiết xây dựng thị trường chứngg khoán phái sinh

1.2.

Nguyên tắc và quan điểm chỉ đạo trong việc hình thành và phát triển TTCK phái sinh ở Việt Nam

1.3.

Lộ trình phát triển sản phẩm phái sinh

1.4.

Mô hình thị trường chứng khoán phái sinh

2.

Điều kiện để giám sát giao dịch trên TTCK phái sinh

2.1.

Khung pháp lý cho TTCK phái sinh

2.2.

Hạ tầng cơ sở, hệ thống công nghệ thông tin

3.

Xây dwungj hệ thống giám sát giao dịch chứng khoán phái sinh

3.1.

Hoạt động giám sát giao dịch chứng khoán phái sinh

3.2.

Giám sát giao dịch trên thị trường  chứng khoán phái sinh  của Sở giao dịch

3.3.

Giám sát giao dịch trên TTCKPS của Trung tâm Lưu ký chứng khoán

4.

Một số đề xuất về công tác giám sát giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh

4.1.

Bổ sung khung pháp lý điều chỉnh hoạt động giám sát

4.2.

Phân cấp giám sát TTCKPS

4.3.

Xây dựng hệ thống giám sát giao dịch cho chứng khoán phái sinh

4.4.

Tăng cường giám sát thị trường cổ phiếu, thị trường trái phiếu

 

KẾT LUẬN

(Nguồn: Thư viện SRTC)

 

 

 

 

Mã sách: UB.15.07
Chủ biên: ThS. Lê Công Điền
Năm xuất bản: 2015

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-14:20)
Đề tài “Một số giải pháp tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học và đào tạo chứng khoán...
Những quy định mới nhất về chế độ kế toán mới - thuế - quản lý tài chính hoạt động kinh...
Các văn bản pháp luật hiện hành về cán bộ, công chức
10.000 địa chỉ và hướng dẫn cách sử dụng Internet
Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 4  (13/03/2019-09:21)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 3  (13/03/2019-09:20)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 2  (13/03/2019-09:18)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 1  (13/03/2019-09:17)
Tôi mong muốn nhận chứng chỉ hành nghề do UBCK Nhà nước cấp, tôi cần
- Tham gia những khóa học nào ?
- Học phí bao nhiêu ?
- Thời gian học như thế nào ?
- Địa điểm ở đâu ?
- Thủ tục giấy tờ cần những gì ?

">Tôi mong muốn nhận chứng chỉ hành nghề do UBCK Nhà nước cấp, tôi cần- Tham gia những khóa học...
Các lớp chiêu sinh học tháng 01/2020 (25/02/2020-10:50)
Lớp học chiêu sinh tháng 02 và 03/2020 (25/02/2020-10:49)
Thông báo thi sát hạch đợt I năm 2020 (19/02/2020-14:27)
Thông báo thi chuyên môn ngày 27/11/2019 đến 29/11/2019 (21/11/2019-15:46)
* Đăng ký học (06/02/2018-10:32)
Chiêu sinh các lớp tháng 07 và 08/2017 (05/09/2017-15:59)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

9445460
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 (Hành chính) - (84-28) 3930 9042 (Đào tạo)


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Trung tâm - Ông Hoàng Mạnh Hùng