Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Đề tài: “Hoàn thiện và phát triển hệ thống niêm yết chứng khoán trên thị trường giao dịch tập trung”

Đề tài: “Hoàn thiện và phát triển hệ thống niêm yết chứng khoán trên thị trường  giao dịch tập trung”

 

Chủ nhiệm đề tài: Lê Nhị Năng

Đơn vị chủ trì: Trung tâm Giao dịch chứng khoán Tp.HCM

Mã đề tài: UB.04.07

LỜI MỞ ĐẦU

Thị trường chứng khoán là một thị trường tài chính bậc cao, là kênh huy động vốn và phân phối hiệu quả cho nền kinh tế, góp phàn tạo tính thanh khoản cho các loại chứng khoán niêm yết trên thị trường. Trên thực tế, thị trường chứng khoán Việt Nam mới ra đời và  đi vào hoạt động được hơn 4 năm, quy mô thị trường nhỏ hẹp, số lượng, chủng loại chứng khoán niêm yết  vẫn chưa có sự đột biến  đáng kể, hệ thống các quy định liên quan đến niêm yết chứng khoán vẫn chưa đáp ứng  được nhu cầu phát triển và mở rộng thị trường. Trong thời gian tới, để phục vụ cho các công ty cổ phần vừa và nhỏ.Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội sẽ chính thức mở cửa hoạt động và theo sau sẽ là hàng loạt vấn đề liên quan đến hệ thống niêm yết/ đăng ký giao dịch và giám sát sau niêm yết.

Trước  những thách thức và nhu cầu phát triển của thị trường, việc duy trì một hệ thống niêm yết với các tiêu chí và quy định niêm yết chặt chẽ, đầy đủ  giúp cho các công ty thực hiện  nghĩa vụ và trách nhiệm  một cách nghiêm túc hơn  đối với người đầu tư, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý và giám sát các tổ chức niêm yết / công ty quản lý quỹ là một nhiệm vụ  hết sức quan trọng, có ý nghĩa then chốt trong việc củng cố lòng tin nhà đầu tư  và góp phần thúc đẩy thị trường phát triển bền vững. Đây cũng là động lực cho chúng tôi tiến hành nghiên cứu, tổng kết các mặt hoạt động của hệ thống quản lý chứng khoán  niêm yết trên thị trường Việt Nam và mô hình các nước có thị trường chứng khoán phát triển ổn định. Đây cũng là cơ sở  để xây dựng luật cứ khoa học  cho đề tài “Hoàn thiện và phát triển hệ thống niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam”.

Trên cơ sở đó chúng tôi đã đưa ra các giải pháp  chủ yếu tập chung vào những vấn đề sau:

-       Hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động của hệ thống quản lý niêm yết;

-       Hoàn thiện các nghiệp vụ niêm yết đang thực hiện và xây dựng các quy trình thực hiện  đối với các nghiệp vụ mới phát sinh ;

-       Các giải pháp liên quan đến hoạt động thu hút hàng hóa niêm yết trên thị trường;

Với hệ thống các giải pháp nêu trên, chúng tôi hy vọng đề tài này sẽ đóng góp  một số nội dung  thiết thực cho  việc Hoàn thiện và phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian sắp tới.

 

 

MỤC LỤC

 

LỜI  MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I.

TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

1.

Tổng quan  về hệ thống niêm yết

1.1.

Khái  niệm

1.2.

Mục tiêu niêm yết

1.3.

Phân loại niêm yết

1.3.1.

Phân loại theo thị trường

1.3.2.

Phân loại theo chứng khoán niêm yết

1.4.

Tiêu chuẩn niên yết

1.4.1.

Tiêu chuẩn định lượng

1.4.2.

Tiêu chuẩn định tính

1.5.

Những thuận lợi và bất lợi trong việc niêm yết

1.5.1.

Thuận lợi

1.5.2

Bất lợi

1.6.

Niêm yết trên thị trường chứng khoán nước ngoài  và niêm yết tổ chức nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam

1.6.1.

Sự cần thiết

1.6.2.

Điều kiện hội nhập với thị trường chứng khoán quốc tế

1.6.3.

Quản lý mã  niêm yết theo tiêu chuẩn quốc tế ISIN

2.

Hệ thống quản lý niêm yết

2.1.

Nghiệp vụ niêm yết chứng khoán

2.1.1.

Hồ sơ niêm yết

2.1.2.

Quy trình xát duyệt và cấp phép niêm yết

2.2.

Nghiệp vụ quản lý sau niêm yết

2.2.1.

 Giám sát tình hình quản trị công ty

2.2.2.

Giám sát việc duy trì tiêu chuẩn  niêm yết

2.2.3.

 Giám sát việc thực hiên  quy định về công bố thông tin

3.

Hoạt động quản lý niêm yết tại một số thị trường chứng khoán  trong khu vực  và bài học kinh nghiệm cho thị trường Việt Nam

3.1.

Thị trường chứng  khoán Thái Lan

3.1.1.

Cấu trúc thị trường

3.1.2.

Các quy định về  niêm yết chứng khoán trên SET

3.1.3.

Quy trình niêm yết cổ phiếu phổ thông trên SET

3.2.

Thị trường chứng khoán Hàn Quốc

3.2.1.

Cấu trúc thị trường

3.2.2.

 Các quy định về niêm yết chứng khoán

3.2.3.

Quy trình niêm yết chứng khoán

3.3.

Thị trường chứng khoán Trung Quốc

3.3.1.

Căn cứ  pháp lý của  việc quản lý, giám sát phát hành và niêm yết chứng khoán

3.3.2.

Tiêu chuẩn niêm yết

3.3.3.

Hồ sơ niêm yết

3.3.4.

Công tác thẩm định phát hành/ niêm yết chứng khoán

3.3.5.

Quản lý, giám sát niêm yết tại SGDCK

3.4.

Bài học kinh nghiệm

CHƯƠNG II.

THỰC TRẠNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG  KHOÁN  VIỆT NAM

1.

Tổng quan về thị trường chứng khoán Việt Nam và hệ thống quản lý niêm yết chứng khoán

1.1.

Tổng quan về thị trường chứng khoán Việt Nam

1.2.

Tổng quan về hệ thống niêm yết

1.2.1.

Khung pháp lý

1.2.2.

Cấp phép niêm yết

1.2.3.

Nghiệp vụ quản lý niêm yết

2.

Đánh  giá hệ thống quản lý niêm yết

2.1.

Khung pháp lý  điều chỉnh hệ thống niêm yết chứng khoán

2.2.

Các quy định liên quan đến tiêu chuẩn niêm yết

2.3.

Đánh giá công tác quản lý niêm yết trên thị trường GDCK Tp. HCM

2.3.1.

Xây dựng và áp dụng quy trình nghiệp vụ

2.3.2.

Đánh giá việc thực hiện các nội dung  quản lý niêm yết

1.4.

Đánh giá thực trạng hoạt động của các tổ chức niêm yết

1.5.

Vai trò của cơ quan quản lý nhà nước

3.

Bài học kinh nghiệm

CHƯƠNG III.

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN  VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG  NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN TRÊN SÀN GIAO DỊCH TẬP TRUNG

1.

Định hướng phát triển chứng  khoán Việt Nam

1.1.

Về quy mô thị trường chứng khoán Việt Nam

2.2.

Đối với Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội

3.

Các giải pháp hoàn thiện hệ  thống niêm yết trong giai đoạn trước mắt

3.1.

Đề xuất mô hình giám sát niêm yết trên TTGDCK Tp.HCM

3.2.

Đề xuất mô hinh hoạt động cho TTGDCK Hà Nội

3.3.

Đề xuất hoàn thiện và phát triển mô hình công bố thông tin 

3.4.

Các đề xuất nhằm hoàn thiện cơ chế quản trị công ty

3.5.

Các đề xuất liên quan  đến chính sách  đối với công  ty niêm yết

3.6.

Đề xuất nhằm xây dựng  hệ thống  tiêu chí giám sát các công ty niêm yết  nhằm cảnh báo thị trường

3.7.

Đề xuất thực hiện niêm yết chéo  và liên kết giao dịch

3.8.

Các kiến nghị khác

4.

Các  giải pháp lâu dài đến năm 2020

4.1.

Mô hình niêm yết

4.2.

Tiêu chuẩn niêm yết

5.

Điều kiện thực thi các  giải pháp

5.1.

Hoàn chỉnh mô hình thị trường

5.2.

Hoàn chỉnh và nâng cao  hiệu lực của khung pháp lý  vê chứng khoán và thị trường chứng khoán

5.3.

Công  nghệ tin học trong quản lý niêm yết

5.4.

Thành lập Trung tân Lưu ký độc lập

 

KẾT LUẬN

(Nguồn: Thư viện SRTC)

Mã sách: UB.04.07
Chủ biên: Lê Nhị Năng
Năm xuất bản: 2004

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-14:20)
Xây dựng và phát triển cơ sở dữ liệu chứng khoán Việt Nam
Đề tài “Hoàn thiện công tác đào tạo quản trị công ty đại chúng ở Việt Nam”
Văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động kinh tế
Đề tài “Một số kiến nghị nhằm triển khai và phát triển nghiệp vụ cầm cố chứng khoán ...
Đề tài “ Xây dựng mô hình hệ thống quản lý cho Trung tâm giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ...
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 4  (13/03/2019-09:21)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 3  (13/03/2019-09:20)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 2  (13/03/2019-09:18)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 1  (13/03/2019-09:17)
Làm thế nào để mượn được thẻ Thư viện mượn sách ?
Thông báo Danh sách Ca thi sát hạch đợt I năm 2019 (10/06/2019-13:51)
Các lớp chiêu sinh học tháng 5/2019 (20/05/2019-10:20)
Thông báo thi chuyên môn ngày 08/05/2019 đến 10/05/2019 (07/05/2019-09:37)
* Đăng ký học (06/02/2018-10:32)
Chiêu sinh các lớp tháng 07 và 08/2017 (05/09/2017-15:59)
Những điều cần biết khi tham gia các khóa học (26/07/2017-08:30)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

8474545
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 - (84-28) 3930 9042


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Trung tâm - Ông Hoàng Mạnh Hùng