Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Đề tài “Pháp luật điều chỉnh về thị trường chứng khoán phi tập trung (OTC) – Những đề xuất cho Việt Nam”

Đề tài “Pháp luật điều chỉnh về thị trường chứng khoán phi tập trung (OTC) – Những đề xuất cho Việt Nam”

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Liên Hoa

Đơn vị chủ trì: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Mã đề tài: UB.05.04

LỜI MỞ ĐẦU

 

Tính cấp thiết của đề tài:

Theo chiến lược phát triển thị trường chứng khoán của Việt Nam đến năm 2010, mô hình tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán Việt Nam là: phát triển Trung tâm giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh thành một Sở giao dịch chứng khoán hiện đại giao dịch chứng khoán niêm yết và xây dựng thị trường giao dịch chứng khoán chưa niêm yết tại Hà Nội và chuẩn bị điều kiện để sau năm 2010 chuyển thành thị trường Giao dịch Chứng khoán phi tập trung (OTC). Chính vì vậy, việc nghiên cứu để xác định rõ mô hình và khung pháp lý điều chỉnh hoạt động của thị trường OTC tại Việt Nam là hết sức cần thiết giúp cho cơ quan quản lý hoạch định chính sách có những cơ sở để đề ra những nội dung cơ bản cho lộ trình xây dựng một tổng thể thị trường giao dịch chứng khoán có hiệu quả tại Việt Nam.

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:

Đề tài “Pháp luật điều chỉnh về thị trường chứng khoán phi tập trung (OTC) – Những đề xuất cho Việt Nam” tập trung vào việc xác định nguyên tắc và mục tiêu của pháp luật điều chỉnh hoạt động của thị trường OTC, đề xuất xây dựng khung pháp lý điều chỉnh mô hình thị trường phi tập trung phù hợp với điều kiện phát triển của thị trường chứng khoán tại Việt Nam, đồng thời đưa ra các kiến nghị về điều chỉnh các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động của TTCK.

 Phạm vi nghiên cứu của đề tài:

Thông qua tìm hiểu kinh nghiệm xây dựng và phát triển thị trường OTC tại một số nước, đề tài tập trung nghiên cứu lý luận chung về khung pháp lý điều chỉnh hoạt động của thị trường OTC và đưa ra một số đề xuất về pháp luật điều chỉnh hoạt động của mô hình thị trường OTC đang và sẽ được dự kiến xây dựng tại Việt Nam.

 Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước

Hiện tại, các nghiên cứu có liên quan đến phát triển thị trường OTC tại Việt Nam có Đề tài “Cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng và phát triển thị trường OTC Việt Nam” của TS Trần Cao Nguyên (UBCKNN) và Đề tài “Giải pháp xây dựng Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội theo mô hình thị trường OTC” của Th.S Lê Mai Linh (TTGDCK Hà Nội).  Tuy nhiên hai đề tài nói trên chưa chuyên sâu về khung pháp lý điều chỉnh hoạt động của thị trường OTC, mới chỉ dừng lại ở các lý luận chung về thị trường và định hướng tổ chức khi xây dựng TTGDCK Hà Nội thành thị trường OTC. Vì vậy, việc nghiên cứu chuyên sâu hơn về pháp luật điều chỉnh thị trường OTC với các mô hình thị trường được đề xuất phù hợp với điều kiện của Việt Nam hiện nay là một tiền đề quan trọng để phát triển loại hình thị trường này trong thời gian tới.

Phương pháp nghiên cứu của đề tài:

Đề tài thu thập và xử lý các tài liệu mang tính lý luận có liên quan đến mô hình hoạt động và quản lý của thị trường OTC, đặc biệt trên các khía cạnh liên quan đến khung pháp lý và mô hình quản lý. Do ở Việt Nam thị trường OTC chưa phát triển, việc đề xuất khung pháp lý phải trên cơ sở xác định mô hình thị trường OTC, lộ trình phát triển; khung pháp lý điều chỉnh tương ứng được đề xuất trên bối cảnh phát triển của thị trường chứng khoán và các yếu tố có liên quan tại Việt Nam.

 Nội dung của đề tài:

Ngoài phần Mở đầu, nội dung chính của đề tài gồm 2 chương như sau:

Chương 1: Lý luận chung về pháp luật điều chỉnh hoạt động của thị trường phi tập trung (OTC).

Chương 2: Đề xuất khung pháp lý điều chỉnh hoạt động của thị trường OTC tại Việt Nam.

 

 

MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I.

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH HOẠT ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG PHI TẬP TRUNG (OTC)

1.

Thị trường OTC- lịch sử phát triển và những đặc điểm cơ bản

1.1.

Khái niệm và lịch sử

1.2.

Những đặc điểm cơ bản của thị trường  OTC

1.2.1.

Đặc điểm của thị trường OTC

1.2.2.

Vai trò của thị trường OTC

1.3.

Phân biệt thị trường OTC với các thị trường giao dịch khác

1.3.1.

Mô hình tổ chức thị trường OTC

1.3.2.

Mô hình quản lý thị trường OTC

1.3.3.

Phân  biệt thị trường OTC với các loại hình TTCK khác

1.3.3.1.

Phân biệt với thị trường tập chung (các sở giao dịch)

1.3.3.2.

Phân biệt thị trường OTC với thị trường tự do

2.

Khung pháp lý điều chỉnh hoạt động của thị trường OTC tại một số nước    

2.1.

Thị trường  MESDAQ

2.1.1.

Khuôn khổ pháp luật cho thị trường

2.1.2.

Quản lý và tổ chức TTCK Malaysia

2.2.

Thị trường Chứng khoán  Hàn Quốc

2.2.1.

Thị trường KOSDAQ

2.2.2.

Một vài nét về thị trường OTC BB

2.2.3.

Thị trường thứ 3

2.3.

Thị trường OTC Nhật Bản

2.3.1.

Khái quát về thị trường OTC:

2.3.2.

. Các quy định về đăng ký chứng khoán trên thị trường OTC

2.4.

Thị trường OTC Mỹ

2.4.1.

Giới thiệu chung

2.4.2.

Khung  pháp lý đối với thị trường OTC Mỹ

2.4.3.

Kết cấu thị trường OTC

3.

Nhận xét rút ra và kinh nghiệm cho Việt Nam

3.1.

Đặc thù của khung pháp lý điều chỉnh hoạt động thị trường OTC so với khung pháp lý điều chỉnh hoạt động của thị trường tập trung

3.2.

Mối liên quan giữa mô hình tổ chức, quản lý thị trường và khung pháp lý điều chỉnh hoạt động của thị trường OTC

3.3

Nội dung chủ yếu cuả khung pháp lý điều chỉnh hoạt động của thị trường OTC

CHƯƠNG II.

KHUNG PHÁP LÝ ĐIỀU CHỈNH HOẠT ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG OTC TẠI VIỆT NAM

1.

Thực trạng thị trường giao dịch chứng khoán không niêm yết và sự cần thiết xây dựng khung pháp lý cho thị trường phi tập trung

1.1.

Khung pháp lý điều chỉnh hoạt động thị trường giao dịch chứng khoán hiện nay

1.1.1.

Khung pháp lý điều chỉnh thị trường chứng khoán tập trung

1.1.2.

Khung pháp lý điều chỉnh Thị trường giao dịch chứng khoán “tự do”.

1.2.

Thực trạng tổ chức và quản lý giao dịch chứng khoán không niêm yết.

1.2.1.

Mô hình tổ chức và hoạt động của TTCK tập trung có tổ chức cho các loại chứng khoán không niêm yết.

1.2.2.

Thực trạng hoạt động của thị trường tự do

1.3

Sự cần thiết phải thành lập thị trường OTC và xây dựng khung pháp lý điều chỉnh hoạt động của thị trường OTC

2.

Định hướng xây dựng thị trường OTC tại Việt Nam

2.1.

Quan điểm chỉ đạo và nguyên tắc xây dựng và phát triển thị trường OTC

2.2.

Mô hình tổ chức và quản lý thị trường OTC

2.3.

 Lộ trình xây dựng và tổ chức hoạt động thị trường OTC.

3.

Một số đề xuất xây dựng khung pháp lý điều chỉnh hoạt động của thị trường OTC tại Việt Nam.

3.1

Nội dung cơ bản của pháp luật về thị trường OTC

3.2.

Lộ trình xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý về thị trường OTC

3.3.

 Một số đề xuất về điều chỉnh các văn bản pháp luật có liên quan

 

KẾT LUẬN

(Nguồn: Thư viện SRTC)

 

Mã sách: UB.05.04
Chủ biên: ThS. Nguyễn Thị Liên Hoa
Năm xuất bản: 2005

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-14:20)
Đề tài “Giải pháp phát triển các tổ chức đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai
Phân tích thị trường tài chính
Một số vấn đề pháp lý về giải quyết tranh chấp trên TTCK Việt Nam
Đề tài “Hoàn thiện chính sách thuế cho thị trường chứng khoán Việt Nam”
Kinh tế vĩ mô // Macroeconomics
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 6 - Chủ đề 2  (14/01/2019-10:11)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 6 - Chủ đề 1  (14/01/2019-10:08)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 5 - Chủ đề 4  (14/01/2019-10:05)
Tôi có thể mua bộ giáo trình đào tạo chứng khoán và Trung tâm giới thiệu ở đâu ?
Thông báo thi sát hạch đợt IV năm 2018 (22/01/2019-08:34)
Các lớp chiêu sinh học tháng 1/2019 (18/01/2019-10:27)
Thông báo thi chuyên môn ngày 21/11 đến 23/11/2018 (15/11/2018-10:02)
Các lớp chiêu sinh tháng 07/2018 (12/07/2018-08:33)
* Đăng ký học (06/02/2018-10:32)
Chiêu sinh các lớp tháng 07 và 08/2017 (05/09/2017-15:59)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

7777090
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 - (84-28) 3930 9042


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Trung tâm - Ông Hoàng Mạnh Hùng