Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Đề tài: Phát triển thị trường thứ cấp trái phiếu Chính phủ tại Việt Nam

 

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trần Văn Dũng

Đơn vị chủ trì: Trung tâm GDCK Hà Nội

Mã đề tài: UB.07.01

LỜI NÓI ĐẦU      

Một thị trường thứ cấp trái phiếu chính phủ (TPCP) thanh khoản và phát triển mang lại nhiều lợi ích cho nền kinh tế. Thị trường thứ cấp thanh khoản cao giúp chính phủ có thể dễ dàng huy động vốn với qui mô lớn và chi phí thấp. Thị trường thứ cấp phát triển giúp thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của thị trường tiền tệ. Thị trường thứ cấp thanh khoản cao và phát triển góp phần ổn định và củng cố sự phát triển của hệ thống tài chính và nền kinh tế vĩ mô nói chung.

Nhận thức được tầm quan trọng của thị trường thứ cấp TPCP trong hệ thống tài chính tiền tệ quốc gia, nhiều nỗ lực đã và đang thực hiện tại các quốc gia phát triển và mới nổi nhằm phát triển thị trường giao dịch thứ cấp TPCP.  Kinh nghiệm tổng kết về phát triển thị trường giao dịch thứ cấp TPCP trong các nghiên cứu của những định chế tài chính đa phương như Quĩ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS), … cho thấy: Xây dựng và phát triển thành công một thị trường giao dịch thứ cấp TPCP là một trong những công việc khó khăn và thách thức lớn trong phát triển thị trường TPCP. Thành công của thị trường thứ cấp phụ thuộc vào nhiều nhân tố: từ chính sách kinh tế vĩ mô, quản lý điều hành nền kinh tế vĩ mô, vận hành và giám sát hoạt động giao dịch, hạ tầng cơ sở kỹ thuật, pháp lý tới việc tham gia các nhóm chủ thể…. Tất cả các nhân tố đó phải được xử lý trong mối tương quan lẫn nhau và đặt trong các mục tiêu phát triển thị trường ở từng quốc gia.

Thị trường giao dịch thứ cấp TPCP Việt Nam đã hình thành từ lâu nhưng hoạt động giao dịch giao dịch thứ cấp rất hạn chế. Do vậy, trong giai đoạn trước mắt, việc tổ chức và thúc đẩy hoạt động của thị trường giao dịch thứ cấp TPCP là trọng tâm ưu tiên của Việt Nam.  Ưu tiên này thể hiện qua nhiều cam kết của chính phủ như “ Đề án phát triển thị trường vốn Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020”[1], “Đề án Xây dựng Thị trường giao dịch trái phiếu Chính phủ chuyên biệt”[2]. Đây những là  tiền đề quan trọng để phát triển thị trường. Tuy nhiên, từ tiền đề này, để phát triển thị trường thứ cấp TPCP còn nhiều vấn đề phải xử lý từ hành lang pháp lý, hàng hóa, chủ thể, tới hạ tầng giao dịch, thanh toán. Một thị trường thứ cấp TPCP phát triển với  sự tối ưu về nguồn tài lực chỉ đạt được khi có cách tiếp cận và xử lý các vấn đề nêu trên một cách tổng quát nhất. Và đây chính là mục tiêu mà đề tài nghiên cứu này mong muốn thực hiện.

Các vấn đề chung về thị trường TPCP Việt Nam đã được nhiều đề tài trong và ngoài nước đề cập tới. Do vậy, đề tài nghiên cứu “Phát triển thị trường thứ cấp trái phiếu Chính phủ Việt Nam” chỉ đặt trọng tâm vào việc xử lý và tìm hướng giải quyết các vấn đề của thị trường giao dịch thứ cấp. Những kết quả nghiên cứu chung về TPCP được sử dụng làm cơ sở nền tảng để xem xét, xử lý các vấn đề của thị trường giao dịch thứ cấp TPCP.

Đề tài nghiên cứu “Phát triển thị trường thứ cấp trái phiếu Chính phủ Việt Nam” được tổ chức thành ba phần. Trong đó, quy chuẩn chung về tổ chức và vận hành thành công một thị trường giao dịch thứ cấp TPCP là trọng tâm của phần một.  Những quy chuẩn  này được sử dụng để xem xét, đối chiếu với thực tế tổ chức và phát triển thị trường thứ cấp của một số quốc gia trong khu vực nhằm rút ra kinh nghiệm xử lý các vấn đề của thị trường giao dịch thứ cấp TPCP Việt Nam. Phân tích về thực trạng của thị trường TPCP Việt Nam là nội dung chính của phần hai. Phần nghiên cứu thực tế này kết hợp với  kết quả nghiên cứu ở phần một là cơ sở để đưa ra đề xuất về tổ chức và phát triển một thị trường giao dịch thứ cấp của Việt Nam. Ở phần ba, đề tài nghiên cứu được kết thúc với việc xác định một lộ trình và một loạt giải pháp tổng thể để biến các đề xuất về tổ chức và phát triển thị trường thứ cấp đã đưa ra thành hiện thực.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MỤC LỤC

 

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG I.

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG THỨ CẤP TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ

I.

Cơ sở lý luận

1.

Ý nghĩa và vai trò của thị trường thứ cấp trái phiếu Chính phủ trong nền kinh tế

1.1.

Đối với hoạt động huy động vốn và quản lý tài chính của Chính phủ

1.2.

Đối với việc điều hành chính sách tiền tệ

1.3.

Đối với việc phát triển thị trường tài chính

2.

Tổ chức thị trường thứ cấp trái phiếu Chính phủ

2.1.

Hàng hóa

2.1.1.

Trái phiếu Chính phủ

2.1.2.

Công cụ giao dịch

2.2.

Chủ thể tham gia thị trường

2.2.1.

Nhà đầu tư

2.2.2.

Tổ chức trung gian

2.3.

Hệ thống giao dịch và thông tin

2.3.1.

Hệ thống giao dịch

2.3.2.

Hệ thống thông tin

2.4.

Lưu ký và thanh  toán giao dịch trái phiếu Chính phủ

2.4.1.

Lưu ký trái phiếu Chính phủ

2.4.2.

Thanh toán giao dịch trái phiếu chính phủ

2.5.

Hành lang pháp lý quản lý cho việc phát triển thị trường thứ cấp trái phiếu Chính phủ

II.

Kinh nghiệm quốc tế

A

Thị trường trái phiếu chính phủ Hàn Quốc

1.

Khái quát chung

2.

Mô hình thị trường

2.1.

Về hàng hóa

2.2.

Thị trường giao dịch thứ cấp trên KRX

2.2.1.

KTS- Hệ thống giao dịch trái phiếu Chính phủ KRX

2.2.1.1.

Đặc điểm chính của KTS

2.2.1.2.

Thành viên thị trường KTS

2.2.1.3.

Giao dịch

2.2.1.4.

Thanh toán bù trừ

2.2.2.

Thị trường REPOS

2.2.2.1.

Đặc điểm giao dịch Repo

2.2.2.2.

Thanh toán giao dịch Repos

2.2.3.

Thị trường OTC

2.3.

Công bố thông tin trên thị trường trái phiếu KRX và OTC

2.3.1.

KRX

2.3.2.

KSDA

B.

Thị trường trái phiếu chính phủ Đài Loan

1.

Khái quát chung về thị trường thứ cấp TPCP Đài Loan

1.1.

Hàng hóa

1.2.

Nơi giao dịch

1.3.

Phương thức giao dịch

1.4.

Chủ thể giao dịch

1.5.

Lưu ký thanh toán bù trừ

1.6.

Một số vấn đề khác

2.

Thị trường thứ cấp trái phiếu Chính phủ Đài Loan tại Gretai

2.1.

Về hàng hóa

2.2.

Về thành viên giao dịch

2.3.

Phương thức giao dịch

2.4.

Lưu ký- Thanh toán- Bù trừ

2.5.

Công bố thông tin

C .

Thị trường trái phiếu chính phủ Nhật Bản

1.

Khái  quát chung

2.

Thị trường giao dịch thứ cấp TPCP Nhật Bản

2.1.

Hàng hóa

2.2.

Chủ thể đầu tư- giao dịch

2.3.

Hệ thống giao dịch

2.4.

Hệ thống thông tin

2.5.

Hệ thống thanh toán

D.

Bài học rút ra cho Việt Nam

CHƯƠNG II.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ VIỆT NAM

I.

Tổng quan thị trường trái phiếu chính phủ Việt Nam

1.

Khung pháp lý điều chỉnh

2.

Thị trường phát hành trái phiếu Chính phủ

2.1.

Tổ chức phát hành và mục đích phát hành TPCP

2.2.

Phương thứu phát hành trái phiếu Chính phủ

2.3.

Tổng quan tình hình phát hành TPCP qua các năm

2.3.1.

Đối với hoạt động bảo lãnh phát hành TPCP

2.3.2.

Đối với việc đâu thầu trái phiếu Chính phủ

2.3.2.1.

Qua  thị trường chứng khoán

2.3.2.2.

Qua Ngân hàng Nhà nước

2.4.

Đánh giá hoạt động phát triển trái phiếu CHính phủ

II.

Hoạt động giao dịch thứ cấp TPCP trên thị trường chứng khoán

1.

Giao dịch TPCP tại Sở giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh

2.

Giao dịch TPCP tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

2.1.

Hàng hóa

2.2.

Giao dịch

2.3.

Thành viên

2.4.

Thông tin

3.

Lưu ký thanh toán bù trừ giao dịch TPCP

4.

Một số nhận xét đánh giá về  hoạt động  giao dịch thứ cấp TPCP trên thị trường chứng khoán Việt Nam

CHƯƠNG III.

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ VIỆT NAM

I.

Định hướng phát triển thị trường trái phiếu

II.

Đề xuất về tổ chức và vận hành thị trường giao dịch TPCP

1.

Yêu cầu chung đối với việc tổ chức thị trường giao dịch TPCP

2.

Khuyến nghị tổ chức và vận hành thị trường giao dịch trái phiếu Chính phủ tại Việt Nam

2.1.

HÀng hóa giao dịch

2.2.

Hệ thống giao dịch – thông tin

2.3.

Thành viên giao dịch và các tổ chức đầu tư trái phiếu

2.4.

Hệ thống bù trừ và thanh toán

III.

Lộ  trình phát triển và giải pháp thực hiện

1.

Lộ trình phát triển

2.

Giải pháp thực hiện

2.1.

Giai đoạn từ 2008 đến 2010

2.1.1.

Về hành lang pháp lý quản lý thị trường thứ cấp TPCP

2.1.2.

Về hàng hóa giao dịch

2.1.3.

Về thành viên giao dịch và các tổ chức đầu tư – giao dich trái phiếu

2.1.4.

Về hệ thống

2.1.5.

Về phối hợp điều hành thị trường giao dịch thứ cấp các công cụ nợ Chính phủ và thực hiện minh bạch hoá chính sách, thông tin kinh tế - tài chính vi mô

2.2.

Giai đoạn từ 2011- 2020

2.2.1.

Về hành lang pháp lý

2.2.2.

Về hàng hóa giao dịch

2.2.3.

Về thành viên giao dịch và các tổ chức đầu tư-  giao dich trái phiếu

2.2.4.

Về hệ thống

2.2.5.

Về phối hợp với các chính sách trên thị trường tiền tệ

 

KẾT LUẬN

(Nguồn: Thư viện SRTC) 

 

 

Mã sách: UB.07.01
Chủ biên: ThS. Trần Văn Dũng
Năm xuất bản: 2007

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-14:20)
Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát TTCK VN
Đề tài “Chính sách và giải pháp kích cầu cho thị trường chứng khoán Việt Nam”
Đề tài “Hoàn thiện chế độkế toán cúa công ty chứng khoán”
Các giải pháp nhằm nâng cao vai trò của các tổ chức trung gian trong việc hỗ trợ phát hành chứng
Xây dựng cơ chế tài chính đặc thù cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước”
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 4  (13/03/2019-09:21)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 3  (13/03/2019-09:20)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 2  (13/03/2019-09:18)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 1  (13/03/2019-09:17)
Xin cho biết điều kiện và cách thức để một công ty có thể lên sàn giao dịch chứng khoán.">Xin cho biết điều kiện và cách thức để một công ty có thể lên sàn giao dịch chứng khoán.
Thông báo Danh sách Ca thi sát hạch đợt I năm 2019 (10/06/2019-13:51)
Các lớp chiêu sinh học tháng 5/2019 (20/05/2019-10:20)
Thông báo thi chuyên môn ngày 08/05/2019 đến 10/05/2019 (07/05/2019-09:37)
* Đăng ký học (06/02/2018-10:32)
Chiêu sinh các lớp tháng 07 và 08/2017 (05/09/2017-15:59)
Những điều cần biết khi tham gia các khóa học (26/07/2017-08:30)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

8474702
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 - (84-28) 3930 9042


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Trung tâm - Ông Hoàng Mạnh Hùng