Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Đề tài “Giải pháp hình thành và phát triển nhà tạo lập thị trường chứng khoán ở Việt Nam”

Chủ nhiệm đề tài: PGS-TS Lê Hoàng Nga

Đơn vị chủ trì: Trung tâm NCKH&ĐTCK

Mã đề tài: UB.09.04

LỜI MỞ ĐẦU

 Tính cấp thiết của đề tài

Thị trường chứng khoán Việt Nam ra đời và hoạt động đã hơn 9 năm với rất nhiều nỗ lực từ phía Chính phủ, các bộ hữu quan, các định chế tài chính, các nhà đầu t­ư, các doanh nghiệp. Mặc dù thời gian hoạt động ch­ưa dài, song thị trường cũng đã trải nghiệm nhiều thăng trầm, đem lại những cơ hội cho các nhà quản lý, các nhà đầu tư­ về quản lý thị trường, kinh doanh chứng khoán. Để đem lại sự đa dạng cho cuộc chơi đầy tính ngẫu hứng và rủi ro này, thị trư­ờng cần nhiều chủ thể tham gia, một trong những đối tư­ợng này là các nhà tạo lập thị trường.

Các nhà tạo lập thị trư­ờng (Market Makers) là chủ thể không thể thiếu trên  các thị trường chứng khoán phát triển và mới nổi. Với tiềm lực và khả năng chuyên môn sâu của mình, họ mang lại tính chuyên nghiệp, tính bình ổn thị trường, bình ổn giá cả chứng khoán - một nhân tố không thể thiếu trên thị trường chứng khoán đầy sôi động. Bên cạnh việc tìm kiếm lợi nhuận cho mình, các nhà tạo lập thị trường còn có trách nhiệm cao đối với thị trường chứng khoán sơ cấp và thứ cấp. Thực tế hoạt động của thị trường chứng khoán thế giới đã chứng tỏ vai trò quan trọng của các nhà tạo lập thị trường.

Cho đến nay, các nhà tạo lập thị trường chư­a đư­ợc hình thành trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Điều này có nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan. Một trong những hệ quả của nó là thị trường chư­a mang tính chuyên nghiệp, tác động của các nhân tố tâm lý, cảm tính là khá lớn trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp.

Hiện nay, thị trường chứng khoán Việt Nam cần phải hình thành đội ngũ các nhà tạo lập thị trường, điều này xuất phát từ: 1/ Vai trò của họ đối với thị trường tài chính nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng; 2/ Thực tế phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam đòi hỏi tính chuyên nghiệp và bình ổn cao hơn; 3/ Thực tế phát triển của các định chế tài chính ở Việt Nam; 4/ Yêu cầu cao của thị trường tài chính Việt Nam ngày càng có tính mở và lộ trình hội nhập quốc tế sâu rộng với các cam kết quốc tế đang dần trở thành hiện thực ở Việt Nam; 5/ Thực hiện thành công chiến lư­ợc phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam cho đến những năm sau này.

Vì vậy, việc nghiên cứu về vấn đề xây dựng các nhà tạo lập thị trường ở Việt Nam có tính cấp bách nhằm phát triển thị trường trong bối cảnh thử thách mới của hội nhập quốc tế. Mặc dù vấn đề này nhận đ­ược sự đồng cảm của tất cả các nhà hoạch định chính sách, nhà quản lý thị trường, các tổ chức tín dụng, các nhà đầu tư­ ở Việt Nam, song việc nghiên cứu t­ường tận về các nhà tạo lập thị trường và khả năng hoạt động của họ trên thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn là vấn đề còn bỏ ngỏ cả về lý luận và thực tiễn. Nhu cầu xây dựng và phát triển các nhà tạo lập thị trường đã xuất hiện nhằm đáp ứng các yêu cầu về quản lý thị trường và sự ổn định bền vững của thị trường chứng khoán.

Để góp phần giải quyết vấn đề này, nhóm nghiên cứu đã quyết định lựa chọn đề tài "Giải pháp hình thành và  phát triển nhà tạo lập thị trường chứng khoán  ở Việt Nam" để nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài

Đề tài tập trung vào các vấn đề sau:

- Hệ thống hoá nhằm làm sáng tỏ các lý luận chung về các nhà tạo lập thị trường trên thị trường chứng khoán nói chung.

- Nghiên cứu các nghiệp vụ, hoạt động chính của các nhà tạo lập thị trường trên thị trường chứng khoán; các điều kiện thành lập các nhà tạo lập thị trường (luật pháp, tài chính, chuyên môn, cơ sở vật chất...).

- Đề xuất lộ trình, b­ước đi, giải pháp thành lập và phát triển các nhà tạo lập thị trường trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới.


Phạm vi và giới hạn nghiên cứu

- Đề tài nghiên cứu về ph­ương diện lý luận về các nhà tạo lập thị trường để làm cơ sở hình thành và phát triển đội ngũ các nhà tạo lập thị trường ở Việt Nam. Đề tài không đi sâu vào các tác nghiệp của họ.

- Chỉ nghiên cứu các nhà tạo lập thị trường hoạt động trên thị trường chứng khoán, không đề cập đến các bộ phận thị trường tài chính khác.

- Tập trung vào việc thành lập các nhà tạo lập thị trường trên thị trường chứng khoán.

- Thời gian nghiên cứu: 2005-2015.

Ph­ương pháp tiến hành

Để thực hiện mục đích nghiên cứu, đề tài sử dụng các phương pháp nghiên cứu phổ biến trong khoa học kinh tế hiện nay như­ phân tích, thống kê, so sánh, quy nạp, diễn giải...

- Thu thập và xử lý số liệu: Đề tài lấy số liệu thực tiễn hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam (chủ yếu là ở SGDCK) những năm 2000-2008, của các định chế tài chính tham gia các hoạt động chứng khoán (ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm...) thời kỳ 2005-2008. Từ đó, đề tài phân tích tình hình, tổng hợp và rút ra các kết luận.

Kết cấu

Ngoài phần mở đầu và kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, danh mục bảng biểu sơ đồ, đề tài gồm 94 trang gồm 3 chương:

Chương 1: Tổng quan về nhà tạo lập thị trường trên thị trường chứng khoán

Chương 2: Khả năng hình thành các nhà tạo lập thị trường ở Việt Nam hiện nay

Chương 3: Giải pháp hình thành và phát triển các nhà tạo lập thị trường trên thị trường chứng khoán Việt Nam

 

 

 

MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU

1.

Tính cấp thiết của đề tài

2.

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài

3.

Phạm vi và giới hạn nghiên cứu

4.

Phương pháp tiến hành

5.

Kết cấu của đề tài

CHƯƠNG I.

TỔNG QUAN VỀ NHÀ TẠO LẬP THỊ TRƯỜNG TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

1.1.

Vai trò của các nhà tạo lập thị trường

1.1.1.

Sự hình thành và phát triển của các nhà tạo lập thị trường

1.1.2.

Khái niệm và chức năng của nhà tạo lập thị trường

1.1.3.

Đặc điểm

1.1.4.

Vai trò của các nhà tạo lập thị trường

1.2.

Hoạt động tạo lập thị trường trên thị trường chứng khoán

1.2.1.

Thị trường sơ cấp

1.2.2.

Thị trường thứ cấp

1.3.

Điều kiện thành lập và phát triển các nhà tạo lập thị trường

1.3.1.

Các điều kiện vĩ mô

1.3.2.

Các điều kiện vi mô

1.4.

Kinh nghiệm hoạt động của các nhà tạo lập thị trường ở một số nước trên thế giới và bại học có thể áp dụng ở Việt Nam

1.4.1.

Kinh nghiệm hoạt động của các nhà tạo lập thị trường ở một số nước

1.4.2.

Hoạt động của các nhà tạo lập thị trường ở Đài Loan

1.4.3.

Hoạt động của các nhà tạo lập thị trường ở Nhật Bản

1.4.4.

Hoạt động của các nhà tạo lập thị trường ở Canada

1.4.5.

Hoạt động của các nhà tạo lập thị trường ở Trung Quốc

1.4.6.

Một số bài học  kinh nghiệm có thể áp dụng ở Việt Nam

 

Kết luận chương 1

CHƯƠNG II.

KHẢ NĂNG THÀNH LẬP CÁC NHÀ TẠO LẬP THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

2.1.

Sự cần thiết hình thành các nhà tạo lập thị trường trên thị trường chứng khoán Việt Nam

2.1.1.

Chiến lược phát  triển ổn định, bền vững thị trường chứng khoán Việt Nam

2.1.2.

Thực tiễn phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam

2.1.3.

Sự phát triển của các định chế tài chính Việt Nam hiện nay

2.1.4.

Tính chuyên nghiệp, tính mở của thị trường chứng khoán Việt Nam

2.1.5.

Thực trạng hoạt động của các nhà tạo lập thị trường ở Việt Nam

2.2.

Đánh giá khả năng hình thành và phát triển của các nhà tạo lập thị trường trên thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay

2.2.1.

Đánh giá SWOT các tổ chức tài chính trung gian ở Việt Nam với vai trò nhà tạo lập thị trường

2.2.2.

Đánh giá môi trường quản lý vĩ mô ở Việt Nam liên quan đến giao dịch của nhà tạo lập thị trường

2.2.3.

Đánh giá thực trạng các điều kiện phát triển các nhà tạo lập thị trường ở Việt nam

CHƯƠNG III.

GIẢI PHÁP HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÁC NHÀ TẠO LẬP THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI

3.1.

Định hướng phát triển nhà tạo lập thị trường Việt Nam

3.1.1.

Định hướng phát triển thị trường Việt Nam

3.1.2.

Định hướng phát triển  các nhà tạo lập thị trường

3.2.

Hoạt động của các nhà tạo lập thị trường trên thị trường chứng khoán Việt Nam

3.2.1.

Hoạt động của các nhà tạo lập thị trường trên thị trường chứng khoán sơ cấp

3.2.

Hoạt động của các nhà tạo lập thị trường trên thị trường chứng khoán Việt Nam

3.2.1.

Hoạt động của các nhà tạo lập thị trường trên thị trường chứng khoán sơ cấp 

3.2.2.

Hoạt động của các nhà tạo lập thị trường trên thị trường chứng khoán thứ cấp

3.3.

Lộ trình hình thành và phát triển các nhà tạo lập thị trường trên thị trường chứng khoán Việt Nam

3.4.

Giải pháp thành lập và phát triển các nhà tạo lập thị trường ở Việt Nam

3.4.1.

Giải pháp chính

3.4.2.

Các giải pháp hỗ trợ

 

Kết luận chương 3

 

KẾT LUẬN

(Nguồn: Thư viện SRTC)

 

 

 

Mã sách: UB.09.04
Chủ biên: PGS-TS. Lê Hoàng Nga
Năm xuất bản: 2009

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-14:20)
Các giải pháp nhằm nâng cao vai trò của các tổ chức trung gian trong việc hỗ trợ phát hành chứng
Hoàn thiện khung pháp lý về niêm yết cổ phiếu của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường...
Đề tài “Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thành viên tại Tâm giao dịch chứng khoán Thành...
Các giải pháp phát triển hàng hoá cho thị trường chứng khoán Việt Nam
Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát TTCK VN
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 5  (13/03/2019-09:22)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 4  (13/03/2019-09:21)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 3  (13/03/2019-09:20)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 2  (13/03/2019-09:18)
Xin cho hỏi thuật ngữ Lưu ký có nghĩa là gì ?">Xin cho hỏi thuật ngữ Lưu ký có nghĩa là gì ?
Lớp học chiêu sinh tháng 10/2020 (15/09/2020-13:48)
Các lớp chiêu sinh tháng 09/2020 (03/09/2020-10:00)
Thông báo thi chuyên môn ngày 19/08/2020 đến 21/08/2020 (17/08/2020-14:25)
Thông báo thi sát hạch đợt III năm 2020 (06/08/2020-09:55)
Danh sách Ca thi sát hạch đợt 1 năm 2020 (25/05/2020-15:12)
THÔNG BÁO, CÁC LỚP HỌC ĐÃ GHI DANH SẼ HỌC LẠI TỪ NGÀY 11/05/2020 (11/05/2020-09:53)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

10183638
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 (Hành chính) - (84-28) 3930 9042 (Đào tạo)


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Phó Giám đốc Trung tâm - Bà Nguyễn Thị Thanh Hương